588/2009

Given i Helsingfors den 29 juli 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om näringsvärdesdeklaration för livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på deklaration av näringsvärde för livsmedel som är avsedda att överlåtas till konsumenter eller storhushåll.

Denna förordning tillämpas på angivande av näringsinnehållet i livsmedel som omfattas av lagstiftningen om dietiska produkter till den del det inte föreskrivs särskilt om dessa i övrig lagstiftning.

Denna förordning tillämpas inte på naturliga mineralvatten och inte heller på angivande av näringsinnehållet i livsmedel som omfattas av lagstiftningen om kosttillskott.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) näringsvärdesdeklaration information på livsmedelsförpackningen som gäller

a) energiinnehåll,

b) följande näringsämnen:

― protein

― kolhydrat

― fett

― kostfiber

― natrium

― vitaminer och mineralämnen som räknas upp i bilagan till denna förordning och som förekommer i livsmedlet i sådana betydande mängder som definieras i bilagan,

2) näringspåstående ett näringspåstående enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, nedan påståendeförordningen,

3) hälsopåstående ett hälsopåstående enligt definitionen i artikel 2 i påståendeförordningen,

4) protein det proteininnehåll som beräknas enligt följande formel: protein = den sammanlagda kvävemängden enligt Kjeldahl x 6,25,

5) kolhydrat kolhydrat som kan omvandlas i människokroppen, även polyoler,

6) sockerarter monosackarider och disackarider som förekommer i livsmedel, dock inte polyoler,

7) fett lipider, även fosfolipider,

8) mättade fettsyror fettsyror utan dubbelbindning,

9) enkelomättade fettsyror fettsyror med en cis-dubbelbindning,

10) fleromättade fettsyror fettsyror med cis, cis-metylenåtskilda dubbelbindningar,

11) kostfiber kolhydratpolymerer med minst tre monomerenheter som varken spjälkas eller upptas i människans tunntarm och som hör till någon av följande kategorier:

― ätliga kolhydratpolymerer som naturligt förekommer i konsumtionsfärdiga livsmedel

― ätliga kolhydratpolymerer som erhållits ur livsmedelsråvaror genom fysikaliska, enzymatiska eller kemiska metoder och som har en gynnsam fysiologisk effekt som påvisats genom allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation

― ätliga syntetiska kolhydratpolymerer som har en gynnsam fysiologisk effekt som påvisats genom allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation,

12) genomsnittsvärde det värde som bäst representerar den mängd näringsämne som ett visst livsmedel innehåller, samt avspeglar årstidsbetingade variationer, konsumtionsmönster och andra motsvarande faktorer som kan göra att den faktiska halten av näringsämnet varierar.

3 §
Frivillig och obligatorisk näringsvärdesdeklaration

Näringsvärdesdeklarationen är frivillig om inte annat följer av 2 eller 3 mom. eller annat bestäms i övrig lagstiftning.

En näringsvärdesdeklaration är obligatorisk, om något näringspåstående eller hälsopåstående förekommer på livsmedelsförpackningen eller i en broschyr eller på något annat sätt i samband med försäljningen.

En näringsvärdesdeklaration är obligatorisk om vitaminer, mineralämnen eller andra ämnen har tillsatts i ett livsmedel på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel, nedan berikningsförordningen.

4 §
Informationen i en näringsvärdesdeklaration

En näringsvärdesdeklaration ska innehålla åtminstone följande uppgifter om livsmedlets näringsinnehåll i nedan nämnd ordning:

― energiinnehåll samt mängden protein, kolhydrat och fett (modell 1), eller

― energiinnehåll samt mängden protein, kolhydrat, sockerarter, fett, mättade fettsyror, kostfiber och natrium (modell 2).

Informationen om näringsinnehållet ska lämnas antingen enligt modell 1 eller enligt modell 2. Om ett näringspåstående om ett livsmedel görs i fråga om sockerarter, mättade fettsyror, kostfiber eller natrium ska informationen om näringsinnehållet lämnas enligt modell 2. Om ett hälsopåstående görs om ett livsmedel ska informationen om näringsinnehållet lämnas enligt modell 2. Om vitaminer, mineralämnen eller andra ämnen har tillsatts i ett livsmedel på det sätt som avses i berikningsförordningen, ska informationen om näringsinnehållet lämnas enligt modell 2.

5 §
Komplettering av en näringsvärdesdeklaration

Utöver de uppgifter som nämns i 4 § får följande näringsämnen och deras mängder anges i näringsvärdesdeklarationen:

― stärkelse,

― polyoler,

― enkelomättade fettsyror,

― fleromättade fettsyror,

― kolesterol, samt

― de mineralämnen och vitaminer som nämns i bilagan, om de förekommer i sådana betydande mängder som definieras i bilagan.

Om ett näringspåstående eller hälsopåstående görs för ett ämne som tillhör eller ingår i de kategorier näringsämnen som nämns i 1 mom. eller i 4 §, ska detta ämne och dess mängd anges i näringsvärdesdeklarationen.

Om ett näringspåstående eller hälsopåstående görs för ett ämne som inte tillhör i de kategorier näringsämnen som nämns i 1 mom. eller 4 §, ska detta ämne och dess mängd anges inom samma synfält som näringsvärdes deklaration.

Om vitaminer eller mineralämnen har tillsatts i ett livsmedel, ska dessa ämnen och dessa total mängden anges i näringsvärdesdeklarationen.

Anges mängden enkelomättade eller fleromättade fettsyror eller kolesterolmängden, ska mängden mättade fettsyror också anges. I detta fall anses uppgiften om mättade fettsyror inte utgöra ett näringspåstående.

6 §
Näringsvärdesdeklarationens form och innehåll

Informationen om näringsinnehållet ska visas samlad på ett ställe på väl synlig plats. Informationen ska visas i tabellform med siffrorna under varandra. Om utrymmet inte tillåter detta, får informationen visas som löpande text.

Energiinnehållet och näringsämnenas eller deras beståndsdelars andelar ska anges i siffror och följande enheter ska då användas:

― energi kJ och kcal
― protein g
― kolhydrat g
― fett g
― kostfiber g
― natrium g
― kolesterol mg
― vitaminer och mineralämnen de enheter som anges i bilagan

Uppgifterna ska anges per 100 gram eller per 100 milliliter. De kan också anges per portion eller enhet av angiven storlek, om antalet enheter i förpackningen meddelas.

Informationen ska lämnas för det livsmedel som är avsett att säljas. Informationen kan lämnas endast för det konsumtionsfärdiga livsmedlet, om tillräckligt detaljerade tillagningsanvisningar ges och informationen hänför sig till det livsmedel som tillagats på det anvisade sättet.

Utöver vad som bestäms i 3 mom. ska information om vitaminer och mineralämnen också anges i procent av jämförelsevärdet för det dagliga intaget enligt bilagan. De procentuella andelarna kan också visas i grafisk form. Uppgifterna ska anges i samband med de mängder som avses i 3 mom.

7 §
Information om kolhydrater

När sockerarter, polyoler eller stärkelse anges i näringsvärdesdeklarationen, ska dessa uppgifter stå omedelbart efter uppgiften om kolhydratmängden på följande sätt:

― kolhydrater g
varav
― sockerarter g
― polyoler g
― stärkelse g
8 §
Information om fett

När kolesterolmängden eller mängden eller typen av fettsyra anges i näringsvärdesdeklarationen, ska dessa uppgifter stå omedelbart efter uppgiften om mängden fett på följande sätt:

― fett g
varav
― mättade fettsyror g
― enkelomättade fettsyror g
― fleromättade fettsyror g
― kolesterol mg
9 §
Beräkning av energimängden

Vid beräkning av energimängden i ett livsmedel ska följande omräkningsfaktorer användas:

― kolhydrat, 4 kcal/g – 17 kJ/g
(utom polyoler)
― polyoler 2,4 kcal/g – 10 J/g
― protein 4 kcal/g – 17 kJ/g
― fett 9 kcal/g – 37 kJ/g
― alkohol (etanol) 7 kcal/g – 29 kJ/g
― organisk syra 3 kcal/g – 13 kJ/g
― salatrim 6 kcal/g – 25 kJ/g
― kostfiber 2 kcal/g – 8 kJ/g
― erytritol 0 kcal/g – 0 kJ/g
10 §
Beräkningsgrunder för näringsvärdesdeklaration

De värden som anges i en näringsvärdesdeklaration ska vara genomsnittsvärden som grundar sig på

― tillverkarens analys av livsmedlet,

― en beräkning baserad på kända eller verkliga genomsnittsvärden för de använda ingredienserna, eller

― en beräkning baserad på allmänt kända och godtagna uppgifter.

11 §
Begränsning av tillämpningsområdet för de allmänna bestämmelserna om förpackningspåskrifter

De lättnader i fråga om förpackningspåskrifter som anges i 40 § 1, 3, 4, 5 och 6 punkten i handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel (1084/2004) gäller inte angivande av näringsinnehållet, när en näringsvärdesdeklaration är obligatorisk enligt denna förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2009.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 28 december 1993 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (1496/1993) jämte ändringar.

Livsmedel som inte uppfyller kraven i 2 § 11 punkten, kraven som gäller kostfiber och erytritol i 9 § eller kraven i bilagan får inte saluföras från och med den 31 oktober 2012.

Kommissionens direktiv 2008/100/EG (32008L0100); EUT nr L 285, 29.10.2008, s. 9

Helsingfors den 29 juli 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Bilaga

VITAMINER OCH MINERALÄMNEN SOM FÅR ANGES SAMT JÄMFÖRELSEVÄRDEN DET DAGLIGA INTAGET AV DESSA

A-vitamin (μg) 800
D-vitamin (μg) 5
E-vitamin (mg) 12
K-vitamin (μg) 75
C-vitamin (mg) 80
Tiamin (mg) 1,1
Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 16
B6-vitamin (mg) 1,4
Folsyra (μg) 200
B12-vitamin (μg) 2,5
Biotin (μg) 50
Pantotensyra (mg) 6
Kalium (mg) 2000
Klorid (mg) 800
Kalcium (mg) 800
fosfor (mg) 700
Magnesium (mg) 375
Järn (mg) 14
Zink (mg) 10
Koppar (mg) 1
Mangan (mg) 2
Fluorid (mg) 3,5
Selen (μg) 55
Krom (μg) 40
Molybden (μg) 50
Jod (μg) 150

Vid bestämning av hur stor en sådan betydande mängd vitamin eller mineralämne som avses i 2 § 1 punkten och 5 § i denna förordning är, ska som gränsvärde användas 15 procent av det jämförelsevärde för det dagliga intaget som anges i denna bilaga. En mängd som motsvarar denna andel av jämförelsevärdet ska då finnas i 100 gram eller 100 milliliter av livsmedlet eller i en förpackning som innehåller endast en portion.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.