580/2009

Given i Nådendal den 24 den juli 2009

Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 10 § 3 mom., 54 § 2 mom., 77 § 1 mom., 79 § och 80 § 1 mom., av dem 54 § 2 mom. sådant det lyder i lag 709/1993, 77 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1110/1982 och 79 § sådan den lyder i nämnda lag 709/1993 och i lag 794/1996, som följer:

10 §

Bestämmelser om anmälan till inskrivningsmyndigheten finns i 77 §.

54 §

Om fastighetsregistret förs av en kommun, ska kommunen utan dröjsmål meddela lantmäteribyrån att inlösningsförrättningen har antecknats i fastighetsregistret. Lantmäteribyrån ska underrätta den myndighet som har utfärdat inlösningstillståndet om att inlösningen har avslutats och, när det är fråga om inlösen enligt 3 § 2 punkten, genom bevislig delgivning meddela ägaren eller innehavaren detta. Bestämmelser om anmälan till inskrivningsmyndigheten finns i 79 § 1 mom.

77 §

När ett inlösningstillstånd eller, om något sådant inte behövs, ett förrättningsförordnande utfärdats, ska föremålet för inlösningen meddelas inskrivningsmyndigheten, som därefter ska göra en behövlig anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret.


79 §

När inlösningen är avslutad ska lantmäteribyrån utan dröjsmål underrätta inskrivningsmyndigheten, som därefter ska anteckna i lagfarts- och inteckningsregistret att inlösningen är avslutad.

När länsstyrelsens meddelande om fördelningen av ersättningen har inkommit ska inskrivningsmyndigheten, med iakttagande av vad som föreskrivs särskilt, vidta åtgärder för att göra behövliga anteckningar i lagfarts- och inteckningsregistret.

80 §

När verkställande av inlösen har avskrivits, ska den myndighet som avses i 73 § 1 mom. eller någon annan myndighet som har konstaterat att verkställigheten avskrivits underrätta inskrivningsmyndigheten om avskrivningen, och inskrivningsmyndigheten ska i lagfarts- och inteckningsregistret göra en anteckning om att inlösningen avskrivits.Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 30/2009
JsUB 5/2009
RSv 89/2009

Nådendal den 24 juli 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.