578/2009

Given i Nådendal den 24 juli 2009

Lag om ändring av 15 kap. 2 och 3 § i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i rättegångsbalken 15 kap. 2 § 4 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 259/2002, och

ändras 15 kap. 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 497/1958, som följer:

15 kap.

Om rättegångsombud

3 §

En lagfaren medlem av en allmän domstol får inte vara ombud eller biträda en part vid en rättegång, om han eller hon inte har del i saken eller för talan för sin make eller den som är hans eller hennes släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller hans eller hennes bror eller syster eller för den vars intressebevakare han eller hon är. En lagfaren medlem får inte heller vid den domstol där han eller hon är medlem sköta ansökningsärenden för andra än sådana personer som nämns ovan utan att själv ha del i saken.Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 30/2009
JsUB 5/2009
RSv 89/2009

Nådendal den 24 juli 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.