567/2009

Given i Nådendal den 24 juli 2009

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 126/2007,

ändras 1 § 3 mom., 11, 12 och 12 b §, av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 245/1996, 11 § sådan den lyder i lag 1237/1997 och 12 b § sådan den lyder i lagarna 1508/2001 och 644/2006, samt

fogas till lagen nya 11 a och 19 b § som följer:

1 §
Fondens uppgift

Medel i fonden får användas till att teckna aktier och andelar i finländska inlåningsbanker och deras holdingföretag, bevilja lån till banker och deras holdingföretag, ställa borgen för lån som upptas av dem och ge banker och deras holdingföretag annat finansiellt stöd, om sådana åtgärder behövs för att trygga bankernas verksamhet och stabiliteten på finansmarknaden.


11 §
Ansökan om finansiellt stöd

Finansiellt stöd till banker som avses i 1 § 3 mom. eller deras holdingföretag samt till egendomsförvaltningsbolag som avses i 1 § 4 mom. beviljas på ansökan av banken, dess holdingföretag eller egendomsförvaltningsbolaget.

11 a §
Åläggande att ansöka om stöd

Statsrådet kan ålägga en bank med koncession i Finland att till fonden lämna in en ansökan för att få finansiellt stöd som statsrådet anser behövligt, om

1) bankens kapitaltäckning har försämrats eller på goda grunder kan väntas bli så mycket sämre att det inte finns förutsättningar att fortsätta den koncessionsenliga verksamheten,

2) banken inte kan föreslå tillräckliga åtgärder för att dess kapitaltäckning ska nå upp till eller hållas på en nivå som kreditinstitutslagen (121/2007) förutsätter och det inte utan statligt finansiellt stöd är möjligt att trygga bankens kapitaltäckning, och om

3) bankens likvidation eller konkurs på goda grunder kan anses leda till allvarliga störningar på finansmarknaden.

Om banken inte lämnar in en stödansökan inom en skälig tidsfrist som statsrådet har satt ut kan statsrådet besluta att en i aktiebolagsform grundad banks aktier och kapitallån eller en i annan än aktiebolagsform grundad banks affärsverksamhet ska lösas in till fonden i den ordning som föreskrivs i 12 b §.

Banken får inte försättas i likvidation eller konkurs inom den tidsfrist som anges i 2 mom. och inte heller medan myndighetsbehandlingen av stödansökan pågår.

Beslut som avses i 1 och 2 mom. fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Finansministeriet ska före beslutet begära Finlands Banks och Finansinspektionens yttranden. Statsrådets beslut enligt 1 mom. ska iakttas trots att det har överklagats, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

12 §
Stödvillkor

Stödåtgärder kan förenas med villkor som gäller de stödtagande bankernas och holdingföretagens affärsverksamhet och organiseringen av deras förvaltning.

Finansiellt stöd som ska återbetalas kan helt eller delvis efterskänkas, om riksdagen så beslutar.

12 b §
Inlösen av stödtagande bankers aktier, kapitallån och affärsverksamhet

I stället för tillämpning av stödvillkor enligt 12 a § kan aktierna i en stödtagande bank med koncession i Finland genom statsrådets beslut mot full ersättning lösas in till fonden eller ett bolag som avses i 1 § 4 mom. Som full ersättning betraktas aktiernas uppskattade verkliga värde efter att förlusterna enligt bankens fastställda balansräkning och dessutom de uppskattade förlusterna för inlösenåret och de tre följande åren har täckts genom nedsättning av aktiekapitalet. Uppskattningen av framtida förluster ska baseras på en tillförlitlig utredning av de risker som är förenade med bankens kreditstock och övriga placeringar samt på en motiverad åsikt om sannolikheten för förluster och när de uppkommer. För utredning av vilka uppskattade förluster som ska redovisas ska specialgranskning enligt 14 a § utföras i banken. I fråga om inlösen av aktier iakttas i övrigt i tillämpliga delar 18 kap. 2―11 § i aktiebolagslagen (624/2006). Fonden behöver inte ställa säkerhet i enlighet med 18 kap. 6 § i aktiebolagslagen för betalning av inlösenpriset.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om aktier ska på motsvarande sätt tillämpas på kapitallån.

Om en bank med koncession i Finland inte är ett aktiebolag, kan dess affärsverksamhet lösas in på det sätt som anges i 1 mom. Affärsverksamhetens verkliga värde uppskattas då enligt bestämmelserna i 1 mom. om uppskattning av aktiers verkliga värde.

En sparbank vars affärsverksamhet har lösts in i enlighet med 3 mom. kan ombildas till stiftelse i enlighet med 92 § 2 och 3 mom. i sparbankslagen.

Ett beslut enligt denna paragraf fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Före beslutet ska finansministeriet begära yttranden av Finlands Bank och Finansinspektionen. En förutsättning för ett beslut är att statens intresse inte i tillräcklig utsträckning kan tryggas genom stödvillkor som avses i 12 a §. Om beslutet gäller inlösen av aktier är en förutsättning dessutom att avvikelse från jämlikheten mellan aktieägarna inte får ske utan vägande skäl.

Ett beslut av statsrådet enligt 5 mom. får verkställas utan att ha vunnit laga kraft. Om beslutet överklagas, ska det följas fram till dess att överklagandet har avgjorts. Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla överklagandet skyndsamt.

19 b §
Begränsning av verksamheten

Statsrådet kan, om det på grund av allvarliga internationella störningar på finansmarknaden eller på grund av åtgärder av andra staters myndigheter är nödvändigt för att trygga stabiliteten och en störningsfri verksamhet på den finländska finansmarknaden och hos finansmarknadsaktörerna, för högst sex månader

1) begränsa kreditinstitutens, fondbolagens, förvaringsinstitutens, värdepappersföretagens, fondbörsernas, optionsföretagens, clearingorganisationernas och värdepapperscentralens koncessionsenliga eller regelmässiga verksamhet,

2) besluta om begränsningar och förbud som gäller de förfaringssätt som iakttas i offentlig handel eller multilateral handel eller optionsbörsverksamhet.

Beslut som avses i 1 mom. fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Finansministeriet ska begära Finlands Banks och Finansinspektionens yttranden innan beslutet fattas, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

Finansinspektionen övervakar att statsrådsbeslut som fattats med stöd av denna paragraf iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

RP 5/2009
EkUB 7/2009
RSv 80/2009

Nådendal den 24 juli 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.