560/2009

Given i Nådendal den 24 juli 2009

Lag om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1998 om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998) 1, 2, 3 och 5 §, sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i lag 1123/2007, 2 och 3 § delvis ändrade i nämnda lag 1123/2007 samt 5 § delvis ändrad i lag 623/2007, som följer:

1 §
Register och registeransvarig

Antagningsregistret består av

1) registret för ansökan till universiteten,

2) registret för ansökan till yrkeshögskolorna,

3) registret för ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

Registeransvarig för antagningsregistret är Utbildningsstyrelsen. I registerföringen deltar för Utbildningsstyrelsens räkning dessutom universiteten i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 1 punkten, yrkeshögskolorna i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 2 punkten samt anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 3 punkten.

2 §
Ändamål

Av antagningsregistrets delregister används

1) registret för ansökan till universiteten vid antagning av studerande till studier som leder till sådana lägre och högre högskoleexamina som avses i universitetslagen (558/2009),

2) registret för ansökan till yrkeshögskolorna vid antagning av studerande till studier som leder till sådan yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003) samt sådan yrkespedagogisk lärarutbildning som avses i lagen om yrkespedagogisk lärarutbildning (356/2003),

3) registret för ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning vid antagning av studerande till sådana utbildningar och examina som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998), i gymnasielagen (629/1998) och i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

Antagningsregistret används för att

1) informera om studier och antagning,

2) ordna ansökan till utbildning, antagning av studerande och mottagande av studieplats; ordnandet inbegriper i fråga om antagningen till universiteten och högskolorna också arrangemangen kring mottagande av endast en studieplats som leder till högskoleexamen, samt för att följa ansökan till utbildning och antagningen av studerande,

3) ge universiteten och yrkeshögskolorna samt anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning de uppgifter som behövs för antagningen av studerande och utvecklandet av antagningen och ordnandet av studierna,

4) informera sökande som blivit utan studieplats om utbildningsmöjligheter,

5) producera uppgifter om sökande och antagna studerande för uppföljning och utvärdering av utbildningssystemet, samt för att

6) genomföra andra funktioner som behövs för antagningen av studerande.

3 §
Datainnehåll

I antagningsregistret kan följande införas:

1) den sökandes namn, personbeteckning eller någon annan motsvarande identifikationsuppgift, medborgarskap, kön, modersmål samt nödvändig kontaktinformation,

2) uppgifter om den sökandes tidigare utbildning och examina,

3) uppgifter om ansökan till utbildning och grunderna för antagning i fråga om varje sökande,

4) uppgifter om resultatet av antagningen, mottagandet av studieplats och inskrivning eller anmälan till läroanstalten, samt

5) sökandens samtycke till eller förbud mot att namn- och adressuppgifter lämnas ut för information och marknadsföring som gäller utbildning.

I antagningregistret kan förutom de uppgifter som räknas upp i 1 mom. föras in uppgifter om hälsotillstånd som inverkar på yrkesvalet samt uppgifter om arbetserfarenhet och fritidsintressen enligt vad den sökande själv meddelat. Dessa uppgifter begärs och införs endast i det fall att de behövs för antagningen av studerande.

I vart och ett av de delregister som nämns i 1 § 1 mom. får förutom uppgifter enligt 1 och 2 mom. också införas andra uppgifter som behövs med tanke på delregistrets ändamål och som är relevanta för bedömningen av om de sökande lämpar sig för en utbildning eller ett yrke enligt 2 § eller för antagningen av studerande utifrån utbildningspolitiska grunder eller individuella utbildningsbehov.

5 §
Utlämnande av uppgifter

Uppgifter som avses i 3 § 1 och 3 mom. får lämnas ut ur antagningsregistret utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i den mån de behövs för att mottagaren ska kunna sköta sina uppgifter, som följer:

1) till universitet, yrkeshögskolor, anordnare av yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt två eller flera universitets gemensamma register,

2) till vederbörande ministerium och Statistikcentralen för utredningar om uppföljning av utbildningssystemet,

3) till Folkpensionsanstalten för behandling av studiestödsärenden samt till Folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheterna för utredning av förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa, arbetsmarknadsstöd och utbildningsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

4) till kommuner som tillhandahåller sådan studerandehälsovård som avses i folkhälsolagen (66/1972) och andra som tillhandahåller studerandehälsovård enligt nämnda lag, för skötseln av denna uppgift,

5) till den i 3 § i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) avsedda registeransvariga för utlänningsregistret för skötseln av de uppgifter som föreskrivs för den i utlänningslagen (301/2004) eller medborgarskapslagen (359/2003).

Uppgifter som avses i 3 § 2 mom. får lämnas ut endast till de mottagare som nämns i 1 mom. 1 punkten för antagningen av studerande.

Uppgifter som avses i 1 mom. kan lämnas ut även i maskinläsbar form eller med hjälp av en teknisk anslutning. Innan uppgifterna lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning ska den som begär att få uppgifterna lämna en utredning som visar att uppgifterna skyddas på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen (523/1999).

I fråga om offentlighet för och utlämnande av uppgifter ur antagningsregistret ska i övrigt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 7/2009
KuUB 5/2009
RSv 103/2009

Nådendal den 24 juli 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.