553/2009

Given i Helsingfors den 13 juli 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 2 juli 2008 om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker (481/2008) 6 § 2 mom. samt

fogas till förordningen nya 6 a och 6 b § som följer:

6 a §
Allmänna krav på miljöåtgärder

Producentorganisationen ska i samband med att den ansöker om godkännande av verksamhetsprogrammet uppge om miljöåtgärderna genomförs i enlighet med artikel 103c.3 punkt a eller i enlighet med artikel 103c.3 punkt b i rådets förordning samt lägga fram en verkställighetsplan och kostnadsberäkning.

Åtgärderna ska uppfylla kraven i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Som miljöåtgärder kan godkännas de åtgärder som avses i 6 b § i denna förordning, om de överskrider de minimikriterier som anges i lagstiftningen, annan offentlig finansiering inte har erhållits för dem och de inte gäller åtgärder som avses i programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet eller landskapet Åland.

Åtgärderna ska omfatta minst en fjärdedel av medlemmarna i producentorganisationen eller en fjärdedel av värdet eller mängden av dess saluförda produktion. Åtgärderna ska utföras i minst fem år eller, om det är fråga om en investering, åtminstone under den tid den investering som hänför sig till åtgärden är avskrivningsbar i bokföringen.

6 b §
Miljöåtgärder

De miljöåtgärder som avses i 6 a § kan utgöras av

1) sådana åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor som grundar sig på en energikartläggning eller energiplan och som minskar användningen av fossila bränslen eller energiförbrukningen med minst 20 procent; om en åtgärd dessutom har andra miljöfrämjande effekter kan beroende på åtgärden också en lägre nivå på minskningen av energiförbrukningen godkännas, dock minst 10 procent,

2) övergång till att vid koldioxidgödsling använda koldioxiden i industrins rökgasutsläpp eller den koldioxid som uppstår vid förbränning av biobränsle, flytgas eller naturgas vid uppvärmning,

3) åtgärder som läggs fram vid en miljökartläggning,

4) införande av ett system för integrerade bekämpningsmetoder (IPM) inom hela producentorganisationens verksamhet eller i fråga om vissa odlade växter,

5) anläggning av en biobädd för uppsamling, lagring och nedbrytning av växtskyddsmedel,

6) användning av organismer för biologisk bekämpning som alternativ till kemikalier,

7) åtgärder i anslutning till behovet av vatten, läckage och erosion av vatten och gödselmedel, markens vattenhushållning eller bevattningsbehov, vilka minskar vattenförbrukningen eller mängden avloppsvatten och avrinningsvatten med minst 25 procent,

8) centraliserad anskaffning och försäljning av biologiskt nedbrytbart material,

9) sortering av avfall, förbättrad kvalitet hos avfallskomponenter eller materialåtervinning av dem, vilket minskar mängden blandavfall som förs till avstjälpningsplatsen eller mängden avloppsvatten som leds till avloppsvattennätet med minst 25 procent, eller

10) användning av miljövänliga material, återanvändbara lådor eller återvunnet material eller insamling, sortering och rengöring av återanvändbara lådor eller förpackningsmaterial och annan motsvarande verksamhet vars sammantagna effekt på miljön är positiv.


Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2009

Helsingfors den 13 juli 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.