535/2009

Given i Helsingfors den 18 juni 2009

Statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 15 maj 2009 om anslag för hälsofrämjande (333/2009):

1 §
Beredning av dispositionsplan

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar årligen före utgången av maj Institutet för hälsa och välfärd linjerna när det gäller beredningen av en dispositionsplan för anslaget för hälsofrämjande och de preliminära anslagsramarna för det följande året samt fastställer en blankett för projektförslag som gäller anslaget.

Institutet för hälsa och välfärd uppgör före utgången av oktober för social- och hälsovårdsministeriet ett förslag till dispositionsplan för anslaget för hälsofrämjande för det följande året.

2 §
Innehållet i dispositionsplanen

Dispositionsplanen ska innehålla följande:

1) utredning om utvecklingen i fråga om befolkningens hälsobeteende samt förändringar i omfattningen och formen när det gäller rusmedelsbruk och tobaksrökning samt en bedömning av olika åtgärders effekter på dessa,

2) mål för förebyggande och minskning av tobaksrökning och rusmedelsbruk samt för hälsofrämjande,

3) utredning om hur projekten i övrigt anknyter till förebyggande och minskning av tobaksrökning och rusmedelsbruk samt till hälsofrämjande verksamhet,

4) utredningar om projekt och projekthelheter och dem som realiserar projekten samt tidtabeller för genomförandet,

5) utredningar om de kostnader som orsakas av genomförandet av projekt och projekthelheter under året i fråga,

6) utredningar om de kostnader som orsakas av genomförandet av projekt och projekthelheter som fortsätter under de följande åren.

3 §
Fastställande av dispositionsplanen

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den dispositionsplan som anges i 2 § 2 mom. i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009) och fattar senast i januari ett beslut om verkställighet av planen. Dispositionsplanen fastställs projektvis och innehåller understöds- och avtalsvillkor samt blanketter för utbetalning och för slutredovisning av projektet.

4 §
Verkställighet av dispositionsplanen

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets verkställighetsbeslut ska Institutet för hälsa och välfärd genom sin sakkunskap följa hur projekten framskrider och ge dem stöd, betala ut projektanslag, övervaka användningen av anslagen, granska slutredovisningarna av projekten samt lämna social- och hälsovårdsministeriet en utredning om hur anslaget har använts, hur projekten har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur de har utnyttjats.

Institutet för hälsa och välfärd svarar för arkivering av handlingarna i projekten, upprätthåller en databas och en förteckning över projekten samt informerar om verksamhet som har finansierats med anslaget för hälsofrämjande.

Den som realiserar ett projekt som har finansierats med anslaget för hälsofrämjande ska lämna in en slutredovisning av projektet på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett. Innan slutredovisningen har godkänts kan högst 80 procent av anslaget för projektet betalas ut.

5 §
Utvärdering av dispositionsplanens utfall

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utvärderar särskilt hur projekthelheterna samt de prioriteringar som angivits i statsbudgeten och dispositionsplanen har genomförts och resultaten av dem.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs 15―18 § i förordningen av den 25 februari 1977 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (225/1977) och 6 § i förordningen av den 4 mars 1983 om nykterhetsarbete (233/1983), av dem 15 § i den förstnämnda förordningen sådan paragrafen lyder i förordning 831/1992 och 18 § i samma förordning sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordning 725/2002 samt 6 § i sistnämnda förordning sådan paragrafen lyder i förordning 445/1997.

Helsingfors den 18 juni 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.