530/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av järnvägslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i järnvägslagen av den 29 juni 2006 (555/2006) 25 § 1 och 2 mom., 35 § 3 och 4 mom. och 39 § samt

fogas till lagen en ny 14 a §, till 35 § nya 5 och 6 mom., till lagen en ny 35 a § och till 50 § ett nytt 4 mom. som följer:

14 a §
Verksamhetsstyrning genom kvalitetskrav på utförande

I syfte att effektivisera användningen av bannätet och främja punktlighet i järnvägstrafiken samt minska de driftavbrott i bannätet som beror på järnvägstrafiken och banhållningen ska järnvägsoperatörer och Banförvaltningscentralen motiveras att begränsa de störningar som föranleds av deras verksamhet och höja bannätets prestanda med hjälp av verksamhetsstyrning genom kvalitetskrav på utförande. Systemet ska vara likvärdigt, icke-diskriminerande och följa proportionalitetsprincipen.

Järnvägsoperatörer ska betala Banförvaltningscentralen en ersättning, om den trafik som järnvägsoperatören bedriver i väsentlig grad av skäl som beror på järnvägsoperatören avviker från den bankapacitet som beviljats järnvägsoperatören och detta orsakar olägenhet för järnvägssystemets funktionsduglighet. Banförvaltningscentralen ska betala järnvägsoperatören ersättning, om bannätets användbarhet på grund av driftavbrott som beror på Banförvaltningscentralen avviker väsentligt från den bankapacitet som beviljats järnvägsoperatören och det orsakar olägenhet för järnvägssystemets funktionsduglighet. I fråga om ersättningsgrunderna och ersättningsbeloppen avtalas i det användningsavtal som avses i 25 §.

25 §
Avtal om användning av bannätet

Banförvaltningscentralen ska ingå avtal om användning av bannätet med järnvägsoperatören. I avtalet ska man komma överens om användningen av de i 13 § avsedda tjänster som Banförvaltningscentralen tillhandahåller och andra praktiska arrangemang i anknytning till drivandet av järnvägstrafiken samt om de ersättningar och de ersättningsgrunder som avses i 14 a §.

Banförvaltningscentralen ska ingå användningsavtal med varje järnvägsoperatör på lika och skäliga villkor. Genom avtalet ska man främja en effektiv användning av bannätet och punktlighet i järnvägstrafiken och en minskning av de driftavbrott i bannätet som beror på järnvägstrafiken och banhållningen. Avtalen ingås för varje tågplaneperiod med beaktande av den bankapacitet som beviljats för perioden. Ett avtal kan ändras om de beslut om tilldelning av bankapacitet som gjorts under tågplaneperioden eller andra faktorer som inverkar på avtalet kräver det.


35 §
Tillstånd för ibruktagande av ett strukturellt delsystem

En plan som gäller ombyggnad eller modernisering av ett delsystem ska lämnas till Järnvägsverket. Verket beslutar utifrån planen om arbetena är så betydande att ett nytt tillstånd för ibruktagande är nödvändigt. Om ett nytt tillstånd behövs, beslutar Järnvägsverket i vilken omfattning de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet ska tillämpas på projektet.

Tillstånd för ibruktagande kan beviljas tills vidare eller också för viss tid, om de utredningar som gäller delsystemet av tekniska eller andra motsvarande orsaker till vissa delar finns tillgängliga först efter utsatt tid.

Järnvägsverket kan ta in begränsningar och villkor i tillståndet för ibruktagande för tryggande av säkerheten och driftskompatibiliteten i järnvägssystemet. Villkoren i ett tillstånd för ibruktagande får inte stå i strid med de väsentliga kraven.

Om ett delsystem inte längre uppfyller de krav som ställts på systemet eller om tillståndsinnehavaren inte iakttar begränsningarna eller villkoren i tillståndet, ska Järnvägsverket uppmana tillståndsinnehavaren att inom skälig tid rätta till de fel eller försummelser som upptäckts. Om tillståndsinnehavaren inte har rättat till ett fel eller en försummelse inom utsatt tid, kan verket återkalla tillståndet för ibruktagande helt och hållet eller för en viss tid.

35 a §
Användningstillstånd för byggtiden

Om avsikten är att använda något annat delsystem än delsystemet för rullande materiel innan det tillstånd för ibruktagande som avses i 35 § har beviljats, ska användningstillstånd för byggtiden sökas hos Järnvägsverket. Verket kan bevilja tillstånd när det gäller ett moderniserings- eller ombyggnadsprojekt som färdigställs etappvis, om delsystemet behövs användas för att trygga tillräckliga trafikförbindelser och järnvägssystemets säkerhet inte äventyras. För bedömning av förutsättningarna för ett användningstillstånd för byggtiden ska sökanden lämna Järnvägsverket en beskrivning av trafikbehovet och de planerade arbetena samt av de åtgärder med vilka säkerheten och driftskompatibiliteten i järnvägssystemet tryggas.

Användningstillstånd för byggtiden får beviljas för högst tre år åt gången. Järnvägsverket får ta in sådana begränsningar och villkor i tillståndet genom vilka säkerheten och kompatibiliteten i järnvägssystemet tryggas. Järnvägsverket ska underättas om det under den tid tillståndet gäller sker ändringar i sådana omständigheter som inverkar på säkerheten, driftskompatibiliteten eller förutsättningarna för tillståndet, så att Järnvägsverket kan bedöma om villkoren eller begränsningarna i tillståndet ska ändras. Järnvägsverket kan då kräva att en ansökan om nytt tillstånd lämnas in inom en av verket utsatt skälig tid.

Vad som i 35 § bestäms om återkallande av tillstånd för ibruktagande av ett delsystem gäller även för användningstillstånd för byggtiden.

39 §
Besiktningssystemet för rullande materiel

Rullande materiel som används i nationell trafik på bannätet omfattas av Järnvägsverkets besiktningssystem.

Järnvägsverket ordnar besiktningen eller skaffar besiktningstjänsterna av offentliga eller privata serviceproducenter. Järnvägsverket meddelar dock de förvaltningsbeslut som gäller besiktningen eller har samband med den.

Järnvägsverket kan meddela närmare föreskrifter om besiktningen av rullande materiel och besiktningssystem.

50 §
Undersökning av järnvägsolyckor och olyckstillbud

Närmare bestämmelser om järnvägsoperatörernas och Banförvaltningscentralens anmälningsskyldighet och dess innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

Avtal om användning av bannätet som före denna lags ikraftträdande ingåtts med stöd av 25 § 1 mom. förblir i kraft så som det avtalats om deras giltighet.

För sådana delsystem som börjat byggas före denna lags ikraftträdande behöver i 35 a § avsett användningstillstånd för byggtiden inte sökas hos Järnvägsverket.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 31/2009
KoUB 6/2009
RSv 52/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.