519/2009

Given 1 Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om Riksfogdeämbetet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Riksfogdeämbetet

Riksfogdeämbetet är det riksomfattande ämbetsverk som avses i utsökningsbalken (705/2007) och handhar utsökningens centralförvaltning.

2 §
Riksfogdeämbetets uppgifter

Utöver det som bestäms i utsökningsbalken ska Riksfogdeämbetet

1) sörja för utsökningsväsendets verksamhetsförutsättningar och utveckla utsökningsverksamheten enligt de mål som överenskommits med justitieministeriet,

2) bistå justitieministeriet i den strategiska planeringen, budgetberedningen och lagberedningen,

3) upprätthålla och utveckla de informationssystem som används inom utsökningsväsendet,

4) avgöra de fall av klagan och ersättningsyrkanden som gäller utsökningsmyndigheternas verksamhet och som ankommer på ämbetsverket,

5) utveckla det internationella samarbetet inom utsökningsverksamhetens förvaltning,

6) sköta utsökningsverksamhetens övriga riksomfattande administrativa uppgifter.

3 §
Tjänster och personal

Vid Riksfogdeämbetet finns en tjänst som riksfogde och dessutom kan vid ämbetsverket finnas tjänster som ledande förvaltningsfogde och tjänster som förvaltningsfogde samt annan personal.

4 §
Ledning och beslutsrätt

Riksfogdeämbetet leds av riksfogden.

Riksfogden avgör de ärenden som ankommer på ämbetsverket och som inte enligt bestämmelser eller arbetsordningen ska avgöras av någon annan tjänsteman.

5 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för riksfogden är juris magisterexamen eller annan motsvarande tidigare examen, utmärkt förtrogenhet med utsökningsverksamheten och förvaltningsuppgifter samt i praktiken visad god ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Behörighetsvillkor för ledande förvaltningsfogde och förvaltningsfogde är juris magisterexamen eller annan motsvarande tidigare examen samt god förtrogenhet med utsökningsverksamheten och förvaltningsuppgifter. En ledande förvaltningsfogde ska dessutom ha sådan ledarförmåga som handhavandet av tjänsten kräver.

6 §
Utnämning

Statsrådet utnämner riksfogden med stöd av 1 kap. 12 § 2 mom. i utsökningsbalken.

Riksfogden utnämner ämbetsverkets övriga tjänstemän och anställer eventuell personal i arbetsförhållande, om inte denna rättighet i arbetsordningen har givits åt någon annan tjänsteman.

7 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag och om organiseringen av verksamheten vid Riksfogdeämbetet utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

Föreskrifter om hur arbetet vid Riksfogdeämbetet ska ordnas, såsom handläggningsordningen för ärendena och vikariat, finns i arbetsordningen som fastställs av riksfogden.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

9 §
Övergångsbestämmelser om uppgifterna

När denna lag träder i kraft överförs de vid justitieministeriet och länsstyrelserna anhängiga ärenden som enligt denna lag eller någon annan lag eller en förordning hör till Riksfogdeämbetets uppgifter till Riksfogdeämbetet för handläggning.

Avtal och andra förbindelser i anslutning till Riksfogdeämbetets uppgifter samt skötseln av övriga ansvar och rättigheter överförs när denna lag träder i kraft från justitieministeriet till ämbetsverket enligt vad som särskilt bestäms eller avtalas om dem.

10 §
Övergångsbestämmelser om personalen

En tjänst vid justitieministeriets justitieförvaltningsavdelnings utsökningsenhet, vars uppgifter vid denna lags ikraftträdande i huvudsak överförs till Riksfogdeämbetet, överförs när denna lag träder i kraft till motsvarande tjänst vid Riksfogdeämbetet. Överföringen av tjänsten kräver inte den till tjänsten utnämnda tjänstemannens samtycke, om inte pendlingsregionen förändras.

De tjänster vid länsstyrelserna där tjänsteuppgifterna i huvudsak har hänfört sig till förvaltningsuppgifter inom utsökningen överförs när denna lag träder i kraft till Riksfogdeämbetet som motsvarande tjänster. För överföring av en tjänst krävs inte den till tjänsten utnämnda tjänstemannens samtycke, om inte pendlingsregionen förändras.

En tjänsteman som utnämnts till en tjänst som överförs förflyttas till motsvarande tjänst vid Riksfogdeämbetet. Den personal som förflyttas behåller sina rättigheter och skyldigheter enligt anställningsförhållandet vid förflyttningstidpunkten samt sin lön i euro.

Justitieministeriet kan innan denna lag träder i kraft inrätta nya tjänster vid Riksfogdeämbetet. När tjänsterna, med undantag av tjänsten som riksfogde, besätts första gången, handhas utnämningarna av justitieministeriet. Tjänsterna, med undantag av tjänsten som riksfogde, kan då besättas utan att ledigförklaras, om den som utnämns till en tjänst huvudsakligen har skött förvaltningsuppgifter inom utsökningen vid justitieministeriet eller en länsstyrelse.

RP 46/2009
LaUB 8/2009
RSv 72/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.