518/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 7 § 2, 3 och 10 punkten, sådana de lyder i förordning 285/2005, och

ändras 2 §, 6 § 1 mom. och 8 § 2 mom., av dem 2 § sådan den lyder i förordning 76/2008, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

Polisstyrelsen,

centralkriminalpolisen,

skyddspolisen,

rörliga polisen,

Polisyrkeshögskolan,

Polisens teknikcentral,

polisinrättningarna,

Räddningsinstitutet,

nödcentralsverket,

Brandskyddsfonden,

Migrationsverket,

förläggningar för asylsökande,

förvarsenheten för utlänningar,

minoritetsombudsmannens byrå,

diskrimineringsnämnden,

gränsbevakningsväsendet,

Förvaltningens IT-central,

Suomen Erillisverkot Oy.

6 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en avdelningschef. Chef för räddningsavdelningen är en räddningsöverdirektör.


8 §
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om utnämning av räddningsöverdirektören som avdelningschef, avdelningschefer, förvaltningsdirektören och andra direktörer, regeringsråd, lagstiftningsråd och andra råd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.