508/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 15 §, 20 § 1 mom., 26 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten, 32 § 1 mom., 33 § 1 mom., 34 § 1 mom., 35 § 1 mom., 35 a §, 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 40 §, 42 § 1 mom., 45 § 3 mom., 57 § 1 mom., 59 a § 1 mom., 64 § 1 mom., 83 a §, 110 § 4 mom., 115 och 117 a §, 118 § 1, 3 och 4 mom. samt 119 § 3 mom.,

av dem 15 §, 20 § 1 mom., 26 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten, 35 a §, 42 § 1 mom., 45 § 3 mom., 57 § 1 mom., 59 a § 1 mom., 83 a §, 110 § 4 mom., 117 a §, 118 § 3 och 4 mom. och 119 § 3 mom. sådana de lyder i lag 601/2001 och 118 § 1 mom. sådant det lyder i lag 703/2005, som följer:

15 §
Vapensamlare

Med vapensamlare avses en av Polisstyrelsen som vapensamlare godkänd fysisk person samt sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag.

20 §
Näringstillstånd i vapenbranschen

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen (näringstillstånd i vapenbranschen) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.


26 §
Ansvarig person

Den ansvariga personen godkänns och godkännandet återkallas av Polisstyrelsen. Om omfattningen av vapennäringsidkarens verksamhet kräver det, kan den myndighet som meddelar godkännandet kräva att det finns fler än en ansvarig person.

Som ansvarig person kan godkännas en pålitlig person som anses lämplig att bedriva näringsverksamhet i vapenbranschen och som

1) är förtrogen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler på ett sådant sätt som en behörigen idkad näring i vapenbranschen kräver, och som har blivit godkänd i ett av Polisstyrelsen anordnat prov, och


32 §
Kommersiellt förhandssamtycke

Förhandssamtycke till att i kommersiellt syfte överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler till Finland (kommersiellt förhandssamtycke) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.


33 §
Kommersiellt införseltillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte i Finland föra in skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (kommersiellt införseltillstånd) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.


34 §
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer

Tillstånd att i kommersiellt syfte till Finland överföra och föra in gassprayer (kommersiellt införseltillstånd för gassprayer) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.


35 §
Kommersiellt överföringstillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (kommersiellt överföringstillstånd) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.


35 a §
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

Polisstyrelsen kan meddela ett kommersiellt överföringstillstånd som gäller flera olika överföringar och som är i kraft en viss tid (tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd). En förutsättning för tillstånd är utöver vad som anges i 35 § 2 mom. att föremålens mottagare är en och samma vapennäringsidkare i en annan medlemsstat i EU.

Före en överföring ska Polisstyrelsen skriftligen underrättas om denna på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

36 §
Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland föra ut (kommersiellt utförseltillstånd) och att i kommersiellt syfte transitera (kommersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.


37 §
Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra och föra ut gassprayer (kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer) och att i kommersiellt syfte transitera gassprayer (kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer kan meddelas också för sådan transitering där såväl avgångs- som destinationslandet eller någotdera är medlemsstat i EU.


40 §
Tullverkets anmälningsskyldighet

I enlighet med vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet ska tullverket med tre månaders mellanrum till Polisstyrelsen göra en anmälan om införseln till Finland av sådana föremål som nämns i ett kommersiellt införseltillstånd eller ett kommersiellt införseltillstånd för gassprayer.

42 §
Förvärvstillstånd

Tillstånd att förvärva skjutvapen och vapendelar (förvärvstillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens hemort. Tillstånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen och delar till sådana meddelas och återkallas dock av Polisstyrelsen. Förvärvstillståndet berättigar också till temporärt innehav av vapnet och vapendelen. Bestämmelser om innehavstillstånd finns i 52 §.


45 §
Krav som gäller en fysisk person som innehavare av ett förvärvstillstånd

Tillstånd att ha skjutvapen och vapendelar på ett museum eller i en samling kan meddelas endast en vapensamlare som av Polisstyrelsen har erhållit godkännande att samla skjutvapen eller vapendelar och vars förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna.

57 §
Godkännande som vapensamlare

En vapensamlare godkänns och godkännandet återkallas av Polisstyrelsen.


59 a §
Register över en vapensamlares skjutvapen

Polisstyrelsen kan på ansökan ge en vapensamlare rätt att i stället för att ansöka om innehavstillstånd föra register över de skjutvapen som samlaren förvärvar, tillverkar eller modifierar, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Rätten upphör att gälla och med skjutvapnen ska förfaras så som anges i 8 kap., om godkännandet som vapensamlare upphör att gälla eller återkallas.


64 §
Tillstånd som hänför sig till skyddsuppgifter i samband med internationella statsbesök

Tillstånd att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler för ordnande av skyddsuppgifter i samband med internationella statsbesök meddelas och återkallas av Polisstyrelsen.


83 a §
Tullverkets anmälningsskyldighet

Tullverket ska med tre månaders intervaller underrätta Polisstyrelsen om införsel till Finland av föremål som nämns i ett förvärvstillstånd, privat tillverkningstillstånd, tillstånd för gassprayer och privat införseltillstånd, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

110 §
Besiktning av skjutvapen och patroner

Polisstyrelsen kan bevilja den som tillverkar eller importerar patroner rätt att använda en besiktningsbeteckning för patroner. Om förutsättningarna för beviljande av rätt att använda besiktningsbeteckning och om återkallelse av den bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

115 §
Tillsynen över efterlevnaden av lagen

Polisstyrelsen övervakar efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Gränsbevakningsväsendet och tullverket övervakar efterlevnaden av lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den inom sitt respektive verksamhetsområde.

117 a §
Skjutvapennämnden

Vid Polisstyrelsen finns en skjutvapennämnd, som på begäran ger utlåtanden i frågor som hör till denna lags tillämpningsområde. Närmare bestämmelser om skjutvapennämnden utfärdas genom förordning av statsrådet.

118 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som Polisstyrelsen meddelat med stöd av 32―35, 35 a, 36, 37 eller 64 § i denna lag samt i andra beslut som meddelats med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Då ett besvärsärende som gäller förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler behandlas vid förvaltningsdomstolen förs statens talan av Polisstyrelsen.

Polisstyrelsen har rätt att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut.

119 §
Närmare bestämmelser

Polisstyrelsen meddelar vid behov närmare anvisningar om tekniska omständigheter som hänför sig till försättande av skjutvapen och vapendelar i varaktigt obrukbart skick samt om det förfarande som ska iakttas vid uppvisande enligt 112 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.