506/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001) 25 § 1 och 2 mom., 31 § 2 mom., 32 § 1 mom., 34 §, 42 § 2 och 3 mom., 43 §, 48 § 1 mom., 53 och 57 §, 58 § 1―3 mom. samt 67 § 1 mom. 6 punkten som följer:

25 §
Varulotteritillstånd

Tillstånd till ett varulotteri (varulotteritillstånd) beviljas och återkallas av den polisinrättning inom vars distrikt varulotteriet anordnas.

Varulotteritillstånd för ett varulotteri som anordnas inom ett större område än distriktet för en polisinrättning beviljas och återkallas av Polisstyrelsen.


31 §
Särskilda bestämmelser om gissningstävlingar

Anmälan om en gissningstävling som anordnas inom distriktet för en polisinrättning ska göras till polisinrättningen där tävlingen anordnas. Anmälan om en gissningstävling som anordnas inom ett större område än distriktet för en polisinrättning ska göras till Polisstyrelsen.


32 §
Bingotillstånd

Tillstånd att anordna bingospel (bingotillstånd) beviljas och återkallas av Polisstyrelsen.


34 §
Fastställande av spelregler och största tillåtna spelinsats

Polisstyrelsen fastställer på ansökan spelreglerna för bingospel och den största tillåtna spelinsatsen i spelet. Till spelreglerna ska fogas bestämmelser om lottningen. De fastställda spelreglerna ska avgiftsfritt hållas tillgängliga för allmänheten på den plats där spelet anordnas.

42 §
Tillsynen över lotterier

Polisstyrelsen ansvarar för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av lotterier och för statistikföringen som gäller lotteriverksamheten. Polisstyrelsen kan ge utlåtanden och meddela anvisningar om anordnandet av lotterier och tillsynen över anordnandet.

Polisinrättningen övervakar lotterier som anordnas inom dess område.

43 §
Officiella övervakare

För tillsynen över penningspelsverksamheten förordnar Polisstyrelsen officiella övervakare, som utför denna uppgift under tjänsteansvar.

De officiella övervakarna ska övervaka att de spelregler som fastställts med stöd av 14 § iakttas vid anordnandet av penningspel samt för varje spelomgång fastställa resultatet och vinsternas antal eller belopp i tippnings-, vadhållnings- och totospel. De officiella övervakarna ska också övervaka dragningen i samband med penninglotterier och blandningen av lotterna samt fastställa resultatet av dragningen, om inte notarius publicus utför dessa uppgifter med samtycke av Polisstyrelsen.

48 §
Rekommendation till avgörande

En spelare kan skriftligen begära en rekommendation till avgörande av Polisstyrelsen då meningsskiljaktigheter som gäller vinstbetalningen råder mellan spelaren och en penningspelssammanslutning som anordnar penninglotterier och tippnings-, vadhållnings- eller totospel.


53 §
Penningspelssammanslutningarnas skyldighet att lämna upplysningar

En penningspelssammanslutning ska varje år lämna sin verksamhetsplan, sin budget för det följande året samt sina bokslutshandlingar till vederbörande ministerier enligt 19 § som behandlar ärenden som gäller fördelningen av penningspelssammanslutningens avkastning samt till finansministeriet, inrikesministeriet och Polisstyrelsen.

Den penningspelssammanslutning som har erhållit tillstånd att tillhandahålla penningautomater, anordna kasinospel och bedriva kasinoverksamhet ska tillställa social- och hälsovårdsministeriet och Polisstyrelsen kopior av protokollen från sammanslutningens möten och styrelsemöten samt lämna de övriga upplysningar och utredningar som behövs för tillsynen över sammanslutningens verksamhet och användningen av dess avkastning.

Penningspelssammanslutningarna ska tillställa Polisstyrelsen uppgifter om anordnandet av de lotterier som avses i 3 § 1―7 punkten för statistikföring och social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs för att följa och forska i problem som deltagandet i lotterier vållar.

57 §
Räkneverk för kontroll av penningrörelsen

Om avgiften för användningen av penningautomater eller varuvinstautomater eller i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar inkasseras med hjälp av en anordning som startar automaten eller spelanordningen (myntlås), ska automaten eller spelanordningen vara försedd med ett sådant räkneverk för kontroll av penningrörelsen som är besiktigat och godkänt av ett kontrollorgan som Polisstyrelsen förordnat. Räkneverket ska på ett tillförlitligt sätt registrera uppgifter om de avgifter som användningen av anordningen inbringat. Över de uppgifter som registreras ska uppgöras verifikat, som ska förvaras på det sätt som bestäms om förvaring av bokföringsmaterial.

58 §
Förordnande av kontrollorgan och kontrollorganets skyldighet att lämna uppgifter

Polisstyrelsen förordnar på ansökan kontrollorgan som företar besiktningar av och ger godkännanden för sådana räkneverk för kontroll av penningrörelsen som avses i denna lag. Förordnande ges ett organ som har till uppgift att företa tekniska besiktningar av anordningar. Förordnande ges för högst fem år.

Polisstyrelsen kan återkalla sitt förordnande, om

1) kontrollorganet begär det,

2) kontrollorganet utan godtagbar orsak underlåter att fullgöra sin besiktningsskyldighet, eller

3) det i kontrollorganets verksamhet förekommer oegentligheter som äventyrar tillförlitligheten i besiktningarna och godkännandena.

Kontrollorganet ska tillställa Polisstyrelsen uppgifter om typbesiktigade räkneverk för kontroll av penningrörelsen.


67 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet bestäms om


6) skyldighet för Polisstyrelsen och polisinrättningarna att översända uppgifter för uppföljning av och forskning kring de problem som anordnandet av lotterier orsakar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.