499/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lagen om polisutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005) 1 §, 3 § 1 mom., 6 § 4 mom., 8 §, 16 § 2 mom. och 22 §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 103/2007 och 782/2007 samt 3 § 1 mom., 8 §, 16 § 2 mom. och 22 § sådana de lyder i nämnda lag 103/2007, som följer:

1 §
Enhet som ansvarar för polisutbildningen

Polisstyrelsen svarar för utbildnings- och forskningsverksamheten inom polisen och för de resurser som används för ändamålet.

Polisyrkeshögskolan svarar för anordnandet av den riksomfattande polisutbildningen och för forskningsverksamheten.

De riksomfattande enheterna inom polisen och de polisenheter som Polisstyrelsen särskilt förordnar svarar för sin del inom sitt eget verksamhetsområde för utvecklandet och ordnandet av utbildningen på riksomfattande och regional nivå och för forskningsverksamheten.

Polisenheterna svarar för arbetsplatsutbildningen för sin egen personals vidkommande.

3 §
Polisyrkeshögskolans styrelse

Polisyrkeshögskolan har en styrelse vars medlemmar och suppleanter Polisstyrelsen utser för tre år i sänder. Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande och elva andra medlemmar som var och en har en personlig suppleant.


6 §
Antagning av studerande till utbildning för grundexamen för polis

Polisstyrelsen beslutar om urvalsgrunderna vid antagningen av studerande till utbildning för grundexamen för polis till den del det gäller gränsdragningar i fråga om hälsotillstånd och lämplighet för yrket enligt 2 mom. 3 punkten, beaktande av tidigare studier vid antagningen samt avvägningen mellan de olika delarna i urvalsprovet och urvalsprovets struktur.

8 §
Antagning av studerande till utbildning för annan examen

Polisyrkeshögskolan antar studerande för påbyggnadsexamina för polis enligt de urvalsgrunder som Polisstyrelsen fastställt samt studerande för den utbildning utanför polisförvaltningen som gäller säkerhetsbranschen och som skolan svarar för.

Statsrådets förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna (353/2003) tillämpas inte vid antagningen av studerande till yrkeshögskoleutbildningen inom polisbranschen.

16 §
Studerandes deltagande i polisuppgifter och andra uppgifter som de förordnas till

Om detta krävs i syfte att trygga statens säkerhet eller för att sköta riksomfattande särskilda situationer inom polisverksamheten, kan Polisstyrelsen förordna polismän som studerar vid Polisyrkeshögskolan och som har fått en tillräcklig grundutbildning att utföra även andra på polisen ankommande uppgifter än sådana som hänför sig till utbildningen.


22 §
Undervisningsplan

Polisstyrelsen fastställer på framställning av Polisyrkeshögskolans styrelse en undervisningsplan för utbildning för examen och för en specialiserande utbildning som omfattar minst 30 studieveckor. Undervisningsplanerna för den övriga utbildningen fastställer skolan själv. I undervisningsplanen ingår bestämmelser om målen för studierna, om vilka sakkomplex som behandlas, om studiernas omfattning, maximitiden för slutförande av studierna, undervisningsformerna, mängden undervisning och praktik, tillgodoräknandet av andra studier samt om de studieprestationer som krävs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009
FvUB 7/2009
RSv 86/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.