482/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lagen om taxitrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 mars 2007 om taxitrafik (217/2007) 6 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom., 10 § 3 mom., rubriken för 12 § och 12 § 3 mom., 19 §, 22 § 2 mom. och 31 § 3 mom. samt

fogas till 2 § en ny 8 punkt och till 10 § nya 4 och 5 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) en ansluten kommuns område ett område i en kommun som den 31 december 2008 eller därefter som en hel kommun har anslutits till en annan kommun eller annars har upphört att vara en självständig kommun.

6 §
Förutsättningar för beviljande av taxitillstånd

Om inte något annat följer av 19 § beviljas taxitillstånd en sökande som


3) har genomgått en företagarkurs i taxitrafik som förutsätter yrkeskompetens och som Fordonsförvaltningscentralen utfärdat ett intyg till över godkänt företagarprov för taxitrafik,


Taxitillstånd beviljas en juridisk person som uppfyller kraven i 1 mom. 5 och 6 punkten och vars trafikansvarig uppfyller de villkor som anges i 1 mom. 1―6 punkten eller 1, 2 och 4―6 punkten samt i 2 mom.


10 §
Beviljande och ändring av taxitillstånd

Om det finns fler sökande som uppfyller villkoren för erhållande av taxitillstånd enligt 6 § än det kan beviljas tillstånd, ska två tredjedelar av tillstånden beviljas genom att företräde ges enligt sökandens eller den trafikansvarigas arbetserfarenhet som taxiförare eller inom ett serviceyrke. Om tillstånd dock söks för en stationsplats som är belägen minst 20 kilometer från kommuncentrum, med undantag för kommuncentrum i Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Åbo, Tammerfors och Uleåborg, beviljas tillstånd i första hand en person som sökt en sådan stationsplats, förutsatt att personen uppfyller kraven i 6 §. Om det finns färre sådana sökande än det kan beviljas tillstånd, ges resten av tillstånden till sökande som har ett eller flera taxitillstånd. En tredjedel av tillstånden beviljas i första hand sökande som har ett eller flera taxitillstånd. Om det finns fler sådana sökande än det kan beviljas tillstånd, ges tillstånden till de sökande som har minsta antal tillstånd. Om det finns färre sökande som har ett eller flera taxitillstånd än det kan beviljas tillstånd, ges resten av tillstånden till sökande som har arbetat som taxiförare eller inom ett serviceyrke.

Om ett tillstånd blir ledigt att sökas på en ansluten kommuns område, beviljas det nya tillståndet alltid den som har sökt den sista stationsplatsen i det lediga tillståndet inom ramen för den kvot som enligt 19 § har fastställts för den anslutna kommunens område, förutsatt att den sökande uppfyller kraven i 6 §.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om bedömning av erfarenhet som taxiförare och av arbete i serviceyrken.

12 §
Skyldighet att bedriva taxitrafik och skyldighet att anmäla jour

Innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik i landsbygdskommuner och på sådana stationsplatser vars avstånd från kommuncentrum är minst 20 kilometer eller vars tillstånd har beviljats med stöd av 10 § 4 mom. och som inte omfattas av ett fastställt körschema ska när tillståndet söks och därefter minst en gång om året till länsstyrelsen anmäla jourer eller avtalade jourturer under sådana veckodagar och tider på dygnet då efterfrågan är liten.

19 §
Maximiantal taxitillstånd

Länsstyrelsen fastställer årligen maximiantalet taxitillstånd per kommun. I beslutet om maximiantal bestäms också hur många tillstånd som ska förenas med krav på fordonets tillgänglighet och hur många tillstånd som ska beviljas för en ansluten kommuns område.

Länsstyrelsen ska fastställa maximiantalen tillstånd till en sådan nivå att de inte heller vid tidpunkter när efterfrågan är som störst begränsar tillgången på taxitjänster eller försämrar kvaliteten på tjänsterna. Vid fastställandet av maximiantalen använder länsstyrelsen de uppgifter som den har skaffat och erhållit genom uppföljningen av efterfrågan och tillgång enligt 20 §. Länsstyrelsen kan också utnyttja uppgifterna för ett mindre eller större område än en kommun, om det behövs med tanke på tillgången på taxitjänster.

22 §
Återkallande av taxitillstånd

Länsstyrelsen ska också återkalla ett taxitillstånd, om det vid bedrivandet av trafiken har uppdagats allvarliga och betydande förseelser eller försummelser som hänför sig till överlåtelse av taxitillståndet, tillgången på service, skyldigheten att bedriva taxitrafik, försummelse att fullgöra anmälningsskyldigheten i 12 §, prissättningen eller prisinformationens korrekthet, brott mot tystnadsplikten eller behandling av kundresponsen eller någon med dessa jämförbar underlåtenhet att iaktta de kvalitetsnormer som det föreskrivs om i 17 §.


31 §
Övergångsbestämmelser

Åren 2009―2011 beviljas taxitillstånd i första hand sökande som har erfarenhet som taxiförare eller inom ett serviceyrke. Om tillstånd dock söks för en stationsplats som är belägen minst 20 kilometer från kommuncentrum, med undantag för kommuncentrum i Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Åbo, Tammerfors och Uleåborg, beviljas tillstånd i första hand en person som sökt en sådan stationsplats, förutsatt att personen uppfyller kraven i 6 §. Om ett tillstånd blir ledigt att sökas på en ansluten kommuns område, beviljas det nya tillståndet alltid den som har sökt den sista stationsplatsen i det lediga tillståndet inom ramen för den kvot som enligt 19 § har fastställts för den anslutna kommunens område, förutsatt att den sökande uppfyller kraven i 6 §.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 82/2009
KoUB 13/2009
RSv 101/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.