472/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 10 kap. 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1252/2006,

ändras 5 kap. 13 § 1 mom., 6 kap. 3 a § och 4 § 1 mom., 10 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 5 § 1 mom., 6 § 2 mom. och 10 § samt 11 kap. 4 § 1 mom.,

av dem 5 kap. 13 § 1 mom. samt 10 kap. 5 § 1 mom. och 6 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1180/2005, 6 kap. 3 a § sådan den lyder i lag 459/2005 och i nämnda lag 1252/2006, 10 kap. 2 § sådan den lyder i lag 1364/2003, 10 kap. 3 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1252/2006 samt 10 kap. 10 § och 11 kap. 4 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1053/2008, samt

fogas till 6 kap. en ny 3 b § som följer:

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

13 §
Självrisktid

Arbetslöshetsdagpenning betalas efter det att en person har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån eller deltagit i utbildning enligt 10 kap. 3 §, om utbildningen har antecknats i en jobbsökarplan eller sysselsättningsplan, en tid som motsvarar sammanlagt sju fulla arbetsdagar under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Självrisktiden åläggs en gång per maximal utbetalningstid för arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 7 § eller maximal utbetalningstid för utbildningsdagpenning enligt 10 kap. 6 §.


6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

3 a §
Förutsättningar för betalning av tillägg för sysselsättningsplan

Tillägg för sysselsättningsplan betalas till en arbetssökande som har en giltig sysselsättningsplan och som har rätt till arbetslöshetsdagpenning efter att ha uppfyllt det arbetsvillkor för löntagare som avses i 5 kap. 3 §.

Tillägg för sysselsättningsplan betalas för tiden för i sysselsättningsplanen antecknade åtgärder, som är arbetssökande på eget initiativ efter att anställningsförhållandet upphört, träning i anslutning till arbetssökande, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning enligt 6 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice och arbetsprövning enligt 8 kap. i den lagen. Tillägg för sysselsättningsplan betalas också för tiden mellan i sysselsättningsplanen antecknad träning i anslutning till arbetssökande, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och arbetsprövning, om tiden mellan dessa åtgärder omfattar högst sju kalenderdagar.

Om uppsägningsgrunden har bestritts, beviljas inte inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning eller betalas denna inte förhöjd med tillägg för sysselsättningsplan förrän ett slutligt avgörande i ärendet har fattats.

Tillägg för sysselsättningsplan betalas inte, om den arbetssökande har rätt till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 §.

3 b §
Maximitid för betalning av tillägg för sysselsättningsplan

Tillägg för sysselsättningsplan betalas för sammanlagt högst 185 dagar. I denna maximitid kan ingå högst 20 dagar under vilka tillägg betalts för i sysselsättningsplanen antecknat arbetssökande på eget initiativ. De dagar under vilka tillägg för sysselsättningsplan har betalts för tiden mellan de i sysselsättningsplanen angivna åtgärderna dras av från den maximitid om 20 dagar under vilken tillägg för sysselsättningsplan betalas för arbetssökande på eget initiativ.

Maximitiden för betalning av tillägg för sysselsättningsplan börjar räknas på nytt när personen uppfyller det arbetsvillkor som avses i 5 kap. 3 § 2 mom.

4 §
Lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning

Den lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning beräknas utgående från personens stabiliserade lön för den tid omedelbart innan arbetslösheten började under vilken han eller hon har uppfyllt löntagares arbetsvillkor. Om arbetet och löneinkomsten har varit av säsongbetonad natur, beräknas den inkomstrelaterade dagpenningen på årsinkomsten.


10 kap.

Bestämmelser om utbildningsdagpenning

2 §
Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av utbildningsdagpenning

Förutsättning för erhållande av utbildningsdagpenning är att personen när utbildningen inleds är i 2 kap. 1 § avsedd arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och att utbildningen ingår i en jobbsökarplan eller sysselsättningsplan. Bestämmelserna i 2 kap. 1, 3 och 6―21 § samt i 8 kap. tillämpas inte på utbildningsdagpenning.

3 §
Särskilda förutsättningar för erhållande av utbildningsdagpenning

En förutsättning för erhållande av utbildningsdagpenning är att sökandens tid i arbete enligt 6 kap. 11 § när utbildningen inleds uppgår till minst 10 år.


5 §
Utbildningsdagpenningens belopp

En studerande har rätt till utbildningsdagpenning för utbildningstiden. I utbildningsdagpenning betalas den arbetslöshetsförmån enligt denna lag som berörs av de bestämmelser som skulle tillämpas på personen i fråga om han eller hon vore arbetslös. På utbildningsdagpenning tillämpas likväl inte 6 kap. 3 a §. Utbildningsdagpenning kan betalas efter den självrisktid som anges i 5 kap. 13 § eller 7 kap. 9 §.


6 §
Utbildningsdagpenningsperiodens längd

De betalda utbildningsdagpenningarna räknas till maximitiden om 500 dagar för arbetslöshetsdagpenningen enligt 6 kap. 7 §. Det sammanräknade antalet i utbildningsdagpenning och arbetslöshetsdagpenning betalda ersättningsdagar kan vara högst 565 dagar. Om sökanden innan han eller hon har fått arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd för minst 65 arbetslöshetsdagar har inlett utbildning eller studier, betalas utbildningsdagpenning och arbetslöshetsdagpenning för sammanlagt högst 500 dagar ökat med antalet betalda arbetslöshetsdagar innan utbildningen eller studierna inleddes. För utbildningstid efter maximitiden betalas en utbildningsdagpenning som är lika stor som arbetsmarknadsstödet högst tills personen i fråga har fått utbildningsdagpenning för 500 dagar.


10 §
Arbets- och näringsbyråns skyldighet att lämna uppgifter

Arbets- och näringsbyrån ska lämna den som betalar ut utbildningsdagpenningen upplysningar om dem som inlett utbildning enligt 4 § i detta kapitel och om dem som är arbetslösa arbetssökande när utbildningen inleds, om de förutsättningar som bestäms i 2 kap. 2, 4 och 5 § samt om att utbildningen ingår i en jobbsökarplan eller sysselsättningsplan.

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

4 §
Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om de förutsättningar som anges i 2 kap. och 7 kap. 3―5 och 7 §, 8 kap. och 9 kap. 7 § 2 mom. i denna lag samt i 5 a kap. 2 § 1 och 2 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice. I det arbetskraftspolitiska utlåtandet ska konstateras att en sysselsättningsplan utarbetats, tidpunkten då sysselsättningsplanen tas i bruk, att en åtgärd ingår i sysselsättningsplanen samt andra omständigheter som är nödvändiga för att tillägg för en sysselsättningsplan ska kunna betalas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På utbildning enligt 10 kap. som har inletts innan lagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Bestämmelsen i 6 kap. 3 b § 2 mom. tillämpas på en person för vilken arbetsvillkoret uppfylls efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2009
AjUB 7/2009
RSv 79/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.