469/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av 33 b § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 33 b § i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992), sådan paragrafen lyder i lagarna 716/2004 och 1143/2005, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

33 b §
Dividender från bolag som inte är offentligt noterade

Utan hinder av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om skatteplikt för dividender, utgör en dividend förvärvsinkomst, om grunden för dividendutdelningen enligt en bestämmelse i bolagsordningen, ett beslut av bolagsstämman, ett delägaravtal eller något annat avtal är en arbetsinsats som dividendtagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort. Dividenden utgör inkomst för den vars arbetsinsats det gäller.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

Lagen tillämpas på dividender som kan lyftas den 1 januari 2010 eller därefter.

RP 47/2009
FiUB 8/2009
RSv 81/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.