466/2009

Given i Helsingfors den 18 juni 2009

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 20 maj 2003 om dubbar på fordonsdäck (408/2003) 2–4 och 7 § som följer:

2 §
Dubbarnas antal och montering

1. På ett dubbdäck får det finnas högst 50 dubbar per meter rullningsomkrets.

2. Medeltalet av dubbspetsarnas utstick får på ett nytt dubbdäck eller när nya dubbar fästs på ett begagnat däck vara högst 1,2 mm på ett däck för en lätt lastbil och på ett personbilsdäck och högst 1,5 mm på ett lastbilsdäck.

3 §
Typgodkännande av dubbar

1. Dubbarna på dubbdäck ska vara av godkänd typ. En dubb får ha endast en spets som inte får vara vass eller rörformad. Typgodkännande av dubbar söks hos Fordonsförvaltningscentralen.

2. Villkor för typgodkännande av dubbar är att dubbens statiska dubbkraft, mätt då utsticket är 1,2 mm, i ett personbilsdäck är högst 120 N och att dubbens massa är högst 1,1 g. På ett däck för lätta lastbilar får ovan nämnda dubbkraft vara högst 180 N och massan högst 2,3 g och på ett lastbilsdäck 340 N respektive 3,0 g, mätt då utsticket är 1,5 mm.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan godkänna användningen också av dubbar som inte uppfyller kraven enligt 1 och 2 mom. eller som är avsedda för dubbdäck vars antal dubbar eller monteringen av dubbarna avviker från kraven enligt 2 §. En förutsättning är då att sådana dubbdäck inte orsakar ett större slitage på vägbeläggningen än det slitage som orsakas av ett dubbdäck med dubbar som uppfyller kraven enligt 2 § och 3 § 1 och 2 mom. i denna förordning. På godkännandet av sådana dubbdäck tillämpas 7 §.

4 §
Mätningsförrättare

1. Dubbkraften hos dubbar och det slitage som dubbdäcket orsakar på vägbeläggningen ska mätas vid ett obundet forskningsinstitut som är utrustat med tillräcklig och lämplig mätutrustning.

7 §
Dubbar för vissa däck

1. Om dubben till sin storlek eller beträffande andra egenskaper som inverkar på dubbkraften är sådan att den är avsedd endast för vissa däckstyper eller däcksstorlekar, räcker det med att dubben testas tillsammans med den däckstyp den är avsedd för med iakttagande i övrigt av bestämmelserna i 5 och 6 §. I sådana fall gäller typgodkännandet av dubben endast då dubben används tillsammans med den däckstyp som den är avsedd för.

2. Om dubben avviker från kraven enligt 3 § 1 eller 2 mom. eller dubbarnas antal eller montering avviker från kraven enligt 2 §, kan dubben beviljas typgodkännande på basis av ett test som på ett tillförlitligt sätt mäter det slitage som vägbeläggningen orsakas. Typgodkännande av en dubb som är testad på detta sätt är i kraft endast då dubben används i enlighet med de villkor som bifogats typgodkännandet och som gäller däcket, antalet dubbar och monteringen av dubbarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Förordningens 2 § 1 mom. tillämpas på däck som är tillverkade den 1 juli 2013 eller därefter. På antal av dubbar på tidigare tillverkade däck kan också de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft tillämpas.

Helsingfors den 18 juni 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Juha Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.