461/2009

Given i Helsingfors den 25 juni 2009

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras bilagan till inrikesministeriets förordning av den 19 december 2007 om polisens avgiftsbelagda prestationer (1266/2007) och

fogas till 2 § ett nytt 3 mom., som följer:

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgift tas inte ut för i Finland utfärdat nödpass enligt 3 b § i passlagen (671/2006).


Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2009. På ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 25 juni 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Arto Nieminen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER
KÖRRÄTT OCH TRAFIK
Körkort
Tillfälligt körkort 10 €
Temporärt körkort 30 €
Internationellt körkort 8 €
Ändring av särskilda villkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass (Fordonsförvaltningscentralens avgift) 12,50 €
Införande av särskilt villkor som gäller alkolås (alkolåskörkort) (inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 43 €
Införande av särskilt villkor som gäller yrkeskompetens (inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 40 €
Beviljande av körkortstillstånd (ett kortvarigt körkort och ett därpå följande permanent körkort av motsvarande klass) 60 €
Nytt kortvarigt körkortstillstånd för I och II skedet utan förareexamen (inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 60 €
Beviljande av körkortstillstånd i annat fall (inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 40 €
Duplettexemplar av körkort (inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 40 €
Beslut som avses i 11 a § i körkortsförordningen (inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 40 €
Avslagsbeslut i fråga om körkortstillstånd 30 €
Yrkeskörtillstånd för personbil
Tillståndsbeslut 20 €
Dubblettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil 18 €
Prov för yrkeskörtillstånd för personbil 100 €
Trafiklärartillstånd
Tillståndsbeslut 21 €
Dubblettexemplar 19 €
Övningstillstånd för motorcykel
Beslut om övningstillstånd 20 €
Undervisningstillstånd
Tillståndsbeslut 24 €
Kontrollpass
Beviljande 20 €
Parkeringstillstånd för handikappade
Tillståndsbeslut 25 €
SKJUTVAPEN (POLISEN)
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar
Förvärvs- och innehavstillstånd 68 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 24 €
Innehavstillstånd som har beviljats med stöd av ett av inrikesministeriet beviljat förvärvs-, parallell- eller tillverkningstillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Förvärvstillstånd för vapen som antecknas i registret 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 16 €
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 26 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 18 €
Parallelltillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Förnyelse av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Duplettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
Duplettexemplar av samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Privat tillverkningstillstånd 27 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 22 €
Privat tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i registret 19 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 15 €
Tillstånd för gasspray 25 €
Duplettexemplar av tillstånd för gasspray 19 €
Vapenhanteringstillstånd 36 €
Duplettexemplar av vapenhanteringstillstånd 36 €
Anmälan om vapendel 18 €
1 €/vapen minst
Anmälan om införande av innehavstillstånd i registret 10 €
Överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på en sammanslutning eller stiftelser 47 €/1―10 vapen
Införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslutnings eller stiftelses register 35 €/1―10 vapen
Skjutförnödenhetstillstånd
Skjutförnödenhetstillstånd 28 €
Tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt 16 €
Tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler 38 €
Godkännande av vapenansvarig
Godkännande av vapenansvarig 27 €
Duplettexemplar av godkännande som vapenansvarig 22 €
Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen (inbegriper intyg) 16 €
Kontroll av förvaringslokaler
Kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen (20 § 3 mom. i skjutvapenlagen) 73 €
Annan kontroll av förvaringslokaler 58 €
Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke 20 €
Privat överföringstillstånd 22 €
Europeiskt skjutvapenpass 60 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 20 €
Privat införseltillstånd 27 €
Samtycke 19 €
GISSNINGSTÄVLINGAR OCH ANDRA SPEL
Gissningstävlingar
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 17 €
Tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastning 17 €
Behandling av anmälan om anordnande av gissningstävling 18 €
Bingo
Tillståndsbeslut 44 €
Ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 17 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar (56 § i lotterilagen)
Tillståndsbeslut 28 €
Inspektion av spelkasino
Inspektionsbesök 285 €
Penninginsamling
Tillståndsbeslut 45 €
Tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastningen 17 €
Varulotteri
Tillståndsbeslut 51 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 24 €
Tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastningen 20 €
Varuvinstautomat (38 § i lotterilagen)
Tillståndsbeslut 31 €
RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCH IDENTIFIERING AV PERSONER
Identitetskort
Identitetskort (inbegriper en avgift på 20 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen) 48 €
Identitetskort för minderårig 28 €
Temporärt identitetskort 30 €
Upplåsning av kort (dessutom uttas Befolkningsregistercentralens avgift på 21 €, om ett nytt brev innehållande en PUK-kod beställs åt kunden) 10 €
Avslagsbeslut 25 €
Identifiering av en person (23 § i befolkningsdatalagen)
Identifiering av en person 17 €
Pass
Tillfälligt pass 80 €
Pass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift på 6 €) 48 €
Provisoriskt pass vid tillfälligt hinder att lämna fingeravtryck (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift på 6 €) 48 €
Snabbpass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift på 6 €) 60 €
Expresspass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift på 6 €) 80 €
Sjömanspass 55 €
Avslagsbeslut 42 €
SÄKERHETSBRANSCHEN (POLISEN)
Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov 108 €
Godkännande som ordningsvakt 31 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 25 €
Godkännande som ordningsvakt vid en enskild tillställning/person 15 €
Rätt att utse ordningsvakter för affärscentra, trafikstationer eller kommunikationsmedel 150 €
Utlåtande om lämplighet enligt 25 § i lagen om ordningsvakter 15 €
Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 34 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 29 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 31 €
Säkerhetskontroll
Godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder (domstolar, flygtrafik, fartyg och hamnanläggningar) 50 €
Säkerhetsutredning
Begränsad säkerhetsutredning 41 €
Väktare
Godkännande som väktare 34 €
Ändring av godkännande som väktare 29 €
Dubblettexemplar av väktarkort 30 €
Godkännande som tillfällig väktare 23 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare 20 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 20 €
Anteckning på ett tillfälligt väktarkort av uppgifter om fullgjord specialutbildning i att använda maktmedel 13 €
Utlåtande om lämplighet enligt 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster 15 €
TILLSTÅND FÖR UTLÄNNINGAR
Främlingspass
Beviljande av främlingspass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift på 6 €) 46 €
Avslagsbeslut 40 €
Uppehållstillstånd
Beslut om uppehållstillstånd 120 €
Studerande, minderåriga 55 €
Beslut om permanent uppehållskort för en unionsmedborgare och dennes familjemedlem eller annan anhörig 40 €
Beslut om uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem eller annan anhörig som inte är unionsmedborgare 40 €
Registrering av uppehållsrätt för unionsmedborgare och därmed jämförbara personer 40 €
Överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument 25 €
Tillståndsbeslut (andra än de ovan nämnda) 120 €
Resedokument för flykting
Beviljande av resedokument för flykting (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift på 6 €) 46 €
Avslagsbeslut 40 €
Visum
Beviljande av visum 60 €
Beviljande av visum, nedsatt avgift 35 €
Anteckning av ett barn i en förälders resedokument 35 €
OFFENTLIGA TILLSTÄLLNIGAR SAMT ANMÄLNINGAR
Offentliga tillställningar
Beslut som innehåller bestämmelser om offentlig tillställning 47 €
Behandling av anmälan om offentlig tillställning 18 €
Behandling av anmälan om anordnande av fyrverkeri 16 €
Anmälningar
Behandling av en anmälan som avses i 4 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 27 €
Behandling av en anmälan som avses i 59 § i alkohollagen 10 €
2. INRIKESMINISTERIETS POLISAVDELNINGS PRESTATIONER
LOTTERI- OCH VAPENFÖRVALTNINGSENHETENS PRESTATIONER
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp A (besiktningarna utförs i ministeriets lokaler) 17 €/vapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp B (besiktningarna utförs i kundens lokaler och med hjälp av kundens utrustning, och kunden ställer behövlig biträdande personal till besiktningsförrättarens förfogande. Antalet vapen som ska besiktas ska vara minst 30 och kunden ska ha ett godkänt kvalitetssystem) 3 €/vapen
Typbesiktning av patroner 800 €
Partibesiktning av patroner 360 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 450 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 47 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 53 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 53 €
Kommersiellt förhandssamtycke 24 €
Kommersiellt införseltillstånd 47 €
Kommersiellt överföringstillstånd 24 €
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 26 €
Meddelande om överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 21 €
Kommersiellt utförseltillstånd 53 €
Kommersiellt transiteringstillstånd 53 €
Näring i vapenbranschen
Näringstillstånd i vapenbranschen 300 €
Ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 150 €
Prov för ansvarig person 150 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som årligen tas ut av vapennäringsidkare:
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen 170 €
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen (endast handel med patroner) 85 €
Tillverkare av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 170 €
Näringsidkare som utför reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar (tas inte ut om även tillverkning bedrivs på samma verksamhetsställe) 85 €
Innehavare av skjutbana 85 €
Utbildare i användningen av skjutvapen 85 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
Godkännande som vapensamlare 225 €
Ändring av godkännande som vapensamlare 115 €
Beslut om vapensamlares rätt att föra register 55 €
Särskilt farliga skjutvapen
Tillstånd för anskaffning av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 56 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
Privat tillverkningstillstånd för tillverkning eller modifiering av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 56 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 34 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
Penningspelsverksamhet
Fastställande av spelreglerna för penningspel 670 €
Ändring av spelreglerna för penningspel 670 €
PRESTATIONER AV TILLSYNSENHETEN FÖR SÄKERHETSBRANSCHEN
Auktorisation av bevakningsföretag
Auktorisation av bevakningsföretag 268 €
Ändring av auktorisation av bevakningsföretag 134 €
Handläggningsavgift för ändringsanmälan 54 €
Beslut som fattas på grund av ett bevakningsföretags ändringsanmälan 80 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som tas ut av innehavare av auktorisation av bevakningsföretag:
antalet väktare högst 5 det huvudsakliga verksamhetsstället 170 €
verksamhetsställe 150 €
antalet väktare 6―10 det huvudsakliga verksamhetsstället 220 €
verksamhetsställe 200 €
antalet väktare 11―50 det huvudsakliga verksamhetsstället 250 €
verksamhetsställe 220 €
antalet väktare 51―200 det huvudsakliga verksamhetsstället 300 €
verksamhetsställe 250 €
antalet väktare 201 eller fler det huvudsakliga verksamhetsstället 450 €
verksamhetsställe 350 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april.
Tillsynsavgift tas inte ut om innehavaren av auktorisationen senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats auktorisation av bevakningsföretag.
Godkännande som ansvarig föreståndare för bevakningsföretag
Godkännande som ansvarig föreståndare 107 €
Ändring av godkännande som ansvarig föreståndare 107 €
Godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 107 €
Ändring av godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 107 €
Godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 107 €
Ändring av godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 107 €
Utbildare av ordningsvakter
Godkännande som utbildare av ordningsvakter 107 €
Polisavdelningens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 40 €
Tilldelande av polisbefogenheter 84 €
Inrikesministeriets beslut i ett besvärsärende som högsta förvaltningsdomstolen på ändamålsenlighetsgrund har överfört till regeringen för avgörande 168 €
3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER
Urvalsprov
Avgift för urvalsprov 42 €
Lydnadskontroll
Lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 100 €
Lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 75 €
Omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 25 €
Utbildning för utbildare som handhar utbildning i användningen av maktmedel
Den allmänna delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildning för väktare i användningen av maktmedel 600 €
Den särskilda delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildning för väktare i användningen av maktmedel 1400 €
Utbildning för utbildare som handhar utbildning av ordningsvakter
Utbildning för utbildare som handhar utbildning av ordningsvakter 600 €
Teoridelen av utbildning för utbildare som handhar utbildning av ordningsvakter 360 €
4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER
Säkerhetsutredning
Normal säkerhetsutredning 90 €
Omfattande säkerhetsutredning 136 €
5. ANDRA PRESTATIONER
Andra beslut som ges på ansökan 25 €
Intyg som utfärdas på begäran 16 €
Andra beslut som fattas på basis av anmälan 43 €
Rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen
Utövande av rätten till insyn 53 €
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
Tillståndsbeslut 19 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.