459/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 4 b § och 7 § 1 mom., sådana de lyder, 4 b § i lag 674/2006 och 7 § 1 mom. i lag 618/2007, samt

fogas till lagen en ny 3 a § och till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 305/2004 och 620/2006 och i nämnda lag 618/2007, ett nytt 3 mom. som följer:

3 a §
Användning av fingeravtrycksuppgifter i delregistret för främlingspass och resedokument för flykting

De fingeravtryck som tagits för ansökningar om främlingspass och resedokument för flykting ska registrerats i delregistret för främlingspass och resedokument för flykting. Fingeravtrycken får användas av Migrationsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet och tullen när myndigheten fullgör uppgifter som hör till gränskontrollmyndigheten och av utrikesministeriet och finska beskickningar.

Endast den får använda fingeravtrycksuppgifter vars arbetsuppgifter nödvändigtvis kräver det. Fingeravtryck får användas endast för fastställande av identitet och tillverkning av främlingspass eller resedokument för flykting. Polisen har dessutom rätt att använda fingeravtrycksuppgifter på det sätt som föreskrivs i 16 a § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003). Den som har rätt att använda uppgifterna har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dessa med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.

4 b §
Skydd av identifieringsuppgifter som grundar sig på fysiska egenskaper

Vid registrering eller annan behandling av sådana identifieringsuppgifter i elektronisk form som grundar sig på en persons fysiska egenskaper ska den registeransvarige särskilt sörja för dataskyddet vid registreringen och annan behandling av dessa identifieringsuppgifter.

Vid registrering eller annan behandling av identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper ska det ses till att

1) de informationssystem, maskinvaror och programvaror som används för identifiering och för behandling av identifieringsuppgifterna är säkra,

2) identifieringsuppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst och mot kränkningar, modifieringar och förfalskningar som avser identifieringsuppgifternas konfidentialitet och integritet samt annan behandling som sker av misstag eller i strid med lag, och

3) det vid identifiering och vid behandling av identifieringsuppgifter även i övrigt genomförs nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att identifieringen och behandlingen kan genomföras på ett sätt som tryggar dataskyddet och integritetsskyddet.

Den registeransvarige ska också svara för det ovan avsedda dataskyddet i fråga om en tredje part som på uppdrag av den registeransvarige helt eller delvis registrerar identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper. Den registeransvarige svarar för att uppdragstagaren har samma skyldighet som den registeransvarige att skydda uppgifterna och för att uppdragstagaren inte har någon annan rätt att behandla uppgifterna.

7 §
Uppgifter som registreras

I utlänningsregistret får i den mån det är nödvändigt som identifieringsuppgifter om en person som avses i 5 eller 6 § införas ärendets nummer eller klientens nummer, namn, fotografi, namnteckningsprov, fingeravtryck som tagits av en person som ansöker om främlingspass eller resedokument för flykting, utlåtande om DNA-test och jämförelser av fingeravtryck samt uppgift om kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, personbeteckning och utländskt personnummer eller någon annan utländsk beteckning för identifiering av personen, uppgift om medborgarskap och nationalitet, yrke, utbildning, språkkunskaper, civilstånd och familjeförhållanden, hemkommun, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgift om resedokument och de kort enligt 96 § i utlänningslagen som visar att ett ansökningsärende är anhängigt.


10 §
Utlämnande av uppgifter ur registret

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller inte fingeravtryck som tagits av en person som ansöker om främlingspass eller resedokument för flykting, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 234/2008
FvUB 9/2009
RSv 97/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.