458/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2006

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 136 § 3 och 4 mom. och 202 a §, sådana de lyder i lag 673/2006,

ändras 138 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 133 a § som följer:

8 kap.

Resedokument som beviljas utlänningar i Finland

133 a §
Tillämpning av passlagen

Passlagens (671/2006) bestämmelser om passets säkerhetsdetaljer, tagande av fingeravtryck, passets tekniska del, kontroll av uppgifter i den tekniska delen, skydd av uppgifter i den tekniska delen och avläsning av fingeravtryck i den tekniska delen tillämpas också på resedokument som avses i detta kapitel. Fingeravtryck som lagrats i den tekniska delen i ett främlingspass eller ett resedokument för flykting får, utöver vad som bestäms i passlagen, avläsas även av Migrationsverket för konstaterande av ett dokuments äkthet och fastställande av identitet, när utförandet av de uppgifter som föreskrivs för verket i lag förutsätter det.

138 §
Indragning av främlingspass och resedokument för flykting

Ett främlingspass eller ett resedokument för flykting kan dras in, om

1) det har blivit fördärvat eller om anteckningarna i det har ändrats,

2) det sedan passet eller dokumentet utfärdades har framkommit omständigheter som vid prövning av om ett sådant pass eller dokument kan utfärdas sannolikt skulle ha lett till att det hade förvägrats,

3) passet eller dokumentet används eller innehas av någon annan än den som det har utfärdats för, eller

4) Befolkningsregistercentralen av särskilda skäl har återtagit ett certifikat som hänför sig till säkerställandet av äktheten och integriteten hos uppgifterna i passets eller dokumentets tekniska del eller till avläsning av fingeravtryck.Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 234/2008
FvUB 9/2009
RSv 97/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.