456/2009

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

Lag om ändring av passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i passlagen av den 21 juli 2006 (671/2006) 12, 30 och 35 §,

ändras den finska språkdräkten i 3 § samt 4 § 3 mom., 5 §, 6 § 3 mom., 10 §, rubriken för 11 §, 14 §, den finska språkdräkten i 15 § 2 mom. samt 17―19, 21 och 22 §, 24 § 1 mom., 25 § 1 mom. och 29 § samt

fogas till lagen nya 3 a―3 c, 4 a, 5 a―5 c och 6 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 a §
Tillfälligt pass

Ett pass kan av särskilda skäl utfärdas temporärt (tillfälligt pass), om utfärdande av ett pass som tillverkats centraliserat inte är möjligt ens enligt en snabbare tidtabell. Ett tillfälligt pass har inte en teknisk del som avses i 5 a §.

Sökanden ska lägga fram en tillförlitlig utredning om den orsak som kräver att ett tillfälligt pass utfärdas och om för hur lång tid han eller hon behöver passet.

3 b §
Nödpass

Ett tillfälligt pass kan i undantagsfall utfärdas som en provisorisk resehandling för en resa (nödpass). Ett nödpass utfärdas endast för den faktiska restiden och den faktiska resrutten.

Ett nödpass utfärdas av polisen. Inrikesministeriet beslutar om ibruktagande av nödpass i Finland. Med tillstånd av utrikesministeriet kan ett nödpass utfärdas av en finsk ambassad eller av ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman vilka avses i 10 § samt enbart för hemresan eller, i undantagsfall, för resa till någon annan destination också av en annan finsk beskickning som avses i 10 §.

Ett utfärdat nödpass ska returneras till en passmyndighet som avses i 10 §.

3 c §
Provisoriskt pass

Ett pass kan beviljas provisoriskt (provisoriskt pass), om fingeravtryck inte kan tas av sökanden av skäl som avses i 6 a § 2 mom. och som är av tillfällig natur.

4 §
Diplomatpass och tjänstepass

Vad som i denna lag bestäms om pass gäller också diplomatpass och tjänstepass, om inte något annat bestäms i annan lag.


4 a §
Sjömanspass

Vad som i denna lag bestäms om ansökan om pass, tagande av fingeravtryck samt utfärdande, indragning och tillvaratagande av pass, gäller också sjömanspass. Ett sjömanspass har inte en teknisk del som avses i 5 a §.

5 §
Passets innehåll

I ett pass antecknas sökandens släktnamn och förnamn, kön, personbeteckning, nationalitet, födelsehemkommun, den dag passet utfärdats och sista giltighetsdag, den myndighet som utfärdat passet och passets nummer. I passet finns dessutom passinnehavarens ansiktsbild och namnteckning. I ett pass med begränsat giltighetsområde antecknas de länder som passet berättigar innehavaren att resa till eller de länder som passet inte berättigar innehavaren att resa till. I stället för födelsehemkommunen antecknas "utlandet" om sökandens födelsehemkommun inte tillförlitligt kan utredas eller om antecknandet av födelsehemkommunen i passet sannolikt skulle äventyra passinnehavarens säkerhet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den namnteckning som avses i 1 mom.

5 a §
Passets tekniska del och kontroll av uppgifterna

Ett pass innehåller en teknisk del enligt rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EU:s passförordning).

I den tekniska delen lagras passinnehavarens ansiktsbild och de fingeravtryck som avses i 6 a § inklusive nödvändiga tilläggsuppgifter i enlighet med vad som bestäms i EU:s passförordning. I den tekniska delen kan också de uppgifter lagras som avses i 5 § 1 mom. I EU:s passförordning finns bestämmelser om passinnehavarens rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns lagrade i passets tekniska del.

Bestämmelser om passets säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken finns i EU:s passförordning. På pärmen till ett pass med ett biometriskt kännetecken finns en symbol som anger detta.

5 b §
Avläsning av fingeravtryck

Fingeravtryck som har lagrats i passets tekniska del får avläsas endast så som bestäms i EU:s passförordning. Fingeravtryck får avläsas av en passmyndighet som avses i 10 § och av en polis- eller gränskontrollmyndighet.

Vid avläsning av fingeravtryck får fingeravtryck tas av passinnehavaren och de får jämföras med de fingeravtryck som lagrats i passets tekniska del för konstaterande av passets äkthet och fastställande av passinnehavarens identitet. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.

Vid avläsning av fingeravtryck får uppgifter om passinnehavaren inte behandlas på annat sätt än vad som bestäms i EU:s passförordning och i denna lag.

Utöver vad som i denna lag bestäms om avläsande av fingeravtryck ska gemenskapens lagstiftning och internationella avtal som är bindande för Finland iakttas.

Inrikesministeriet fattar beslut om att bevilja utländska myndigheter rätt att avläsa uppgifter och om att dra in denna rätt.

5 c §
Skydd av uppgifterna i passets tekniska del

Inrikesministeriet ska i enlighet med EU:s passförordning och de bestämmelser som utfärdats för tillämpning av den se till att uppgifterna i passets tekniska del skyddas effektivt mot intrång, olovlig avläsning, modifiering, användning och övrig olovlig behandling.

Certifikat som hänför sig till säkerställandet av äktheten och integriteten hos uppgifterna i den tekniska delen eller som behövs för avläsning av fingeravtryck utfärdas av Befolkningsregistercentralen.

Utrikesministeriet svarar i enlighet med 1 mom. för skyddet av uppgifterna i den tekniska delen i diplomatpass och tjänstepass och i pass som utfärdats av en i 10 § avsedd beskickning utomlands.

6 §
Ansökan om pass

Ansökan om diplomatpass och tjänstepass ska göras skriftligen hos utrikesministeriet. Ansökan får av särskilda skäl lämnas även till en i 1 mom. avsedd polisinrättning i ett härad.


6 a §
Tagande av fingeravtryck

Fingeravtryck ska tas av den som ansöker om pass. Den myndighet som utfärdar passet tar fingeravtrycken. Närmare bestämmelser om tagande av fingeravtryck kan utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

Sökanden behöver inte lämna fingeravtryck om dessa inte kan tas på grund av ålder, skada, sjukdom eller fysiskt hinder eller av andra motsvarande skäl. Sökanden ska vid begäran lägga fram tillförlitlig utredning om orsaken till att fingeravtryck inte kan lämnas och en uppskattning av hur länge detta tillstånd varar.

Fingeravtrycken lagras i passets tekniska del och i passregistret. Fingeravtryck som införts i passregistret ska hållas åtskilda från signalementen för personer som är misstänkta för brott.

10 §
Utfärdande av pass

Pass utfärdas som en personlig resehandling där endast uppgifter om passinnehavaren antecknas.

Pass utfärdas av polisinrättningen i ett härad. På Helsingfors-Vanda flygplats kan pass även utfärdas av rörliga polisen. Pass för en finsk medborgare som befinner sig utomlands utfärdas av en finsk ambassad eller ett konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller någon annan finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har gett befogenhet att utfärda pass. Diplomatpass och tjänstepass utfärdas av utrikesministeriet.

När ett pass utfärdas svarar den utfärdande myndigheten för att passets uppgifter stämmer överens med ansökan. Uppgifterna om sökanden i passets tekniska del ska dessutom stämma överens med motsvarande visuellt synliga uppgifter i passet.

11 §
Utfärdande av pass för minderåriga

14 §
Giltighetstiden för pass

Ett pass är giltigt i fem år från den dag då passet utfärdades, om inte något annat följer av 2―7 mom.

Pass utfärdas för kortare tid än fem år på det sätt som sökanden begär eller i enlighet med det sätt på vilket en vårdnadshavare med stöd av 7 § 1 mom. eller socialnämnden i fråga om ett omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass kan utfärdas för kortare tid än fem år även för den som avses i 15 § 1 mom. och då pass utfärdas i de fall som avses i 11 § 2 mom. Om fingeravtryck inte kan tas av sökanden av skäl som avses i 6 a § 2 mom. och som är av tillfällig natur, utfärdas passet för en tid av högst tolv månader.

För en sökande som också är medborgare i någon främmande stat och som med stöd av 34 § i medborgarskapslagen (359/2003) eventuellt kommer att förlora sitt finska medborgarskap utfärdas pass högst till dess sökanden fyller 22 år.

När ett pass i de fall som avses i 18 § utfärdas utan att ett giltigt pass dras in, utfärdas passet för den tid som krävs med hänsyn till den omständighet som utfärdandet av det nya passet grundar sig på, dock för högst fem år.

För en värnpliktig kan pass utfärdas högst till utgången av det år då han fyller 28 år, om han inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass för längre tid eller om inte något annat följer av särskilt vägande skäl.

Ett tillfälligt pass utfärdas för en tid av högst tolv månader. Ett nödpass utfärdas i enlighet med vad som följer av den omständighet som kräver att pass utfärdas, dock för en tid av högst tolv månader.

Diplomatpass och tjänstepass kan av särskilda skäl utfärdas för kortare tid än fem år.

17 §
Utredning av hinderlöshet samt personuppgifternas riktighet

Innan pass utfärdas ska den utfärdande myndighet som avses i 10 § utreda sökandens hinderlöshet.

Den utfärdande myndigheten ska kontrollera sökandens personuppgifter i befolkningsdatasystemet och uppgifterna ska antecknas i passet i enlighet med befolkningsdatasystemets uppgifter.

18 §
Utfärdande av pass utan att ett giltigt pass dras in

Ett nytt pass kan utfärdas utan att ett giltigt pass dras in, om det giltiga passet är i en utländsk myndighets besittning eller om de anteckningar i passet som gjorts av en utländsk myndighet hindrar resa till annat land och om ett nytt pass behövs på grund av sökandens arbete eller av något annat särskilt vägande personligt skäl. Ett tillfälligt pass kan utfärdas utan att ett giltigt pass dras in också om passet behövs på grund av att ett identitetskort som använts som resedokument har förkommit eller obehörigen har kommit i någon annans besittning.

Ett nytt pass kan utfärdas utan att ett giltigt pass dras in också, om överlämnandet av ett giltigt pass till sökanden förhindras av skäl som anknyter till tillverkningen eller leveransen av passet. Då utfärdas det nya passet avgiftsfritt.

19 §
Utfärdande av nytt pass

Har den som ansöker om pass ett giltigt pass och passet inte är i sökandens besittning, ska han eller hon lägga fram tillräcklig utredning om hur passet har förkommit.

När en myndighet som avses i 10 § ger ut ett nytt pass, med undantag av pass som avses i 18 §, förfaller det tidigare beslutet om utfärdande av pass och det tidigare passet upphör att gälla. Sökanden ska då överlåta det tidigare passet, om det är i hans eller hennes besittning, till den myndighet som ger ut ett nytt pass. Om det i det tidigare passet finns sådana anteckningar av en utländsk myndighet som är nödvändiga för sökanden, är denne inte skyldig att överlåta passet till myndigheten för annat än makulering.

Bestämmelser om makulering av pass utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

21 §
Förutsättningar för indragning av pass

Ett pass dras in om

1) innehavaren förlorar sitt finska medborgarskap eller befrias från detta,

2) innehavaren anhåller om att hans eller hennes pass ska dras in,

3) innehavaren anmäler att passet har förkommit eller stulits,

4) vårdnadshavaren eller socialnämnden har återtagit det samtycke som nämns i 7 § 1 mom. och något annat inte följer av 2 mom. i denna paragraf,

5) socialnämnden kräver att en omhändertagen minderårigs pass ska dras in, eller

6) passet ska förstöras i enlighet med hittegodslagen (778/1988).

Även om en vårdnadshavare har återtagit det samtycke som nämns i 7 § 1 mom. behöver passet inte dras in, om ett indragande klart skulle strida mot barnets bästa och det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med vårdnadshavarens samtycke förs till en annan stat annat än tillfälligt. Det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen är skyldigt att ge ett utlåtande om huruvida en indragning av passet klart strider mot barnets bästa. På utlåtandet tillämpas också i övrigt vad som i 11 § 3 mom. bestäms om det utlåtande som ges i fråga om förvägrande av pass.

Ett pass kan dras in om

1) passet innehåller ett uppenbart fel,

2) passet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i passet har ändrats eller om det innehåller andra anteckningar än sådana som en myndighet har gjort,

3) det sedan passet utfärdats har framkommit omständigheter som vid prövning av om pass kan utfärdas sannolikt skulle leda till att pass förvägras med stöd av 15 §,

4) passet används av någon annan än den som det har utfärdats för, eller

5) Befolkningsregistercentralen av särskilda skäl har återtagit ett certifikat som avses i 5 c § 2 mom.

Diplomatpass och tjänstepass kan även dras in när passinnehavaren har övergått till andra uppgifter eller förutsättningar för utfärdande annars inte längre föreligger.

När det prövas om ett pass ska dras in med stöd av 3 mom. 3 punkten ska de omständigheter som nämns i 16 § beaktas.

Ett beslut enligt 2 mom. om att inte dra in passet för en minderårig ska iakttas även om ändring sökts.

Om ett pass dragits in med stöd av 3 mom. 1, 2 eller 4 punkten av orsaker som inte beror på passinnehavarens förfarande, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för återstoden av det indragna passets giltighetstid. Om ett pass dragits in på grund av att det blivit fördärvat, har passinnehavaren dock rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass endast om passet har fördärvats av orsaker som berott på en myndighet. Om ett pass dragits in med stöd av 3 mom. 5 punkten, har passinnehavaren rätt att avgiftsfritt få ett nytt pass för återstoden av det indragna passets giltighetstid.

22 §
Indragning av pass

Ett pass dras in av polisinrättningen i häradet eller av den myndighet som utfärdat passet.

24 §
Förutsättningar för tillvaratagande av pass

Ett indraget pass ska tillvaratas av en myndighet. Om ett pass har dragits in, ska passinnehavaren eller den som har passet i sin besittning på en myndighets begäran överlämna passet till myndigheten.


25 §
Tillvaratagande av pass

I de fall som avses i 24 § 1 mom. tillvaratas passet av en passmyndighet som avses i 10 § eller av en polis- eller gränskontrollmyndighet.


29 §
Passregister

För utförande av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på polisen, utrikesministeriet och en sådan finsk beskickning som avses i 10 § ska polisen föra ett register där det förs in sådana uppgifter om en persons identitet som avses i 3 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) och sådana passuppgifter, bilduppgifter och fingeravtrycksuppgifter i pass som avses i 3 § 3 mom. 2―4 punkten i nämnda lag.

I fråga om användning av uppgifter i passregistret gäller vad som bestäms i 15, 16 och 16 a § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. I fråga om utlämnande och utplåning av uppgifter i passregistret gäller vad som bestäms i 19 och 23 § i nämnda lag. I fråga om skyddet av sådana identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper gäller vad som bestäms i 10 a § i nämnda lag.

Utrikesministeriet och finska beskickningar har rätt att använda fingeravtrycksuppgifter i pass endast för fastställande av identitet och tillverkning av dokument, om inte något annat bestäms i lag. Utrikesministeriet och finska beskickningar har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart.


Denna lag träder i kraft den 29 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 234/2008
FvUB 9/2009
RSv 97/2009

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.