445/2009

Given i Helsingfors den 18 juni 2009

Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 7 § 2 mom. 3, 6 och 7 punkten, 12 § 1 mom., 14 § 1 mom., 28 § 1 mom. 1 punkten och 29 § 1 mom. 4 punkten,

sådana de lyder 7 § 2 mom. 3, 6 och 7 punkten, 28 § 1 mom. 1 punkten och 29 § 1 mom. 4 punkten i förordning 556/2008 samt 12 § 1 mom. och 14 § 1 mom. i förordning 1243/1997, samt

fogas till 7 § 2 mom., sådan den lyder i nämnda förordning 556/2008, en ny 3 a-punkt och till 10 §, sådan den lyder i ovan nämnda förordning, ett nytt 3 mom. samt till förordningen en ny 31 a § som följer:

7 §
Körrättens omfattning

Den som har körrätt får med avvikelse från 1 mom. framföra också andra fordon inom Finland, med undantag för landskapet Åland, enligt följande:


3) den som utför underhåll eller reparationer av fordon och som har körrätt för fordon av klass C får även flytta fordon av klass D och D1 och fordonskombinationer av klass E när underhålls- eller reparationsåtgärder eller besiktning så kräver, och provköra fordon av klass D och D1 utan passagerare och fordonskombinationer av klass E utan last,

3 a) den som utför annat underhåll av fordon och som har körrätt för fordon av klass C får på företagets depåområde flytta sådana fordon eller fordonskombinationer som avses i 3 punkten när underhållet så kräver under de förutsättningar som nämns i punkten,


6) den som utför fordonsbesiktning eller godkännande och har körrätt för fordon av klass C får framföra fordon av klass D och D1 och fordonskombinationer av klass E under den provkörning som hör till fordonsbesiktningen eller godkännandet för trafik,

7) förare av räddningsbil som har körrätt för fordon av klass C får i tjänsteutövning framföra fordon av klass D och D1 och fordonskombinationer av klass E under körningar i samband med skötsel av larmuppdrag samt under körningar i samband med övning och utbildning i räddningsväsendets uppgifter, och fordonskombinationer av klass E under transferkörningar i samband med underhåll och reparationer av materiel.

10 §
Åldersgränser

En person som studerar för att avlägga en grundexamen enligt 1 mom. 4 punkten och som har fyllt 18 år kan innan personen erhållit grundläggande yrkeskompetens få körrätt för fordon av klass D eller D1 för transporter som utförs under utbildningen, om de krav som föreskrivs i 6 § i yrkeskompetenslagen uppfylls. Körrätten gäller inom Finland, med undantag för landskapet Åland, och den visas under körning genom intyg över förarexamen. Föraren ska medföra körkort för bil av klass B vid körning. Bestämmelser om förutsättningarna för utlämnande av körkort som motsvarar körrättsklassen i fråga eller av tillfälligt körkort finns i 12 och 14 §.

12 §
Förutsättningarna för utlämnande av körkort

Ett körkort som motsvarar körkortstillståndet ska utlämnas till en sökande som visar att han eller hon uppfyller det föreskrivna ålderskravet samt uppvisar ett intyg över en högst tre månader tidigare godkänd förarexamen eller ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över att han eller hon under sin beväringstjänst har avlagt förarexamen inom försvarsmakten. Ett körkort som motsvarar den körrätt för buss som avses ovan i 10 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom. ska emellertid utlämnas till en sökande som inte har fyllt 21 år först då sökanden visar att han eller hon uppfyller de krav som avses i 1 mom. 4 punkten i nämnda paragraph och han eller hon har ett giltigt intyg över förarexamen.


14 §
Tillfälligt körkort

Polisen kan av särskilda skäl utlämna ett tillfälligt körkort som är giltigt i högst tre månader till den som enligt 71 § i vägtrafiklagen uppfyller villkoren för erhållande av körkort. Ett tillfälligt körkort kan också utlämnas innan villkoren för utlämnande av ett körkort som motsvarar körkortstillståndet uppfylls i fråga om den klass som anges på körkortstillståndet, om förarexamen för denna klass har avlagts. Tillfälligt körkort kan också utlämnas när ett nytt körkortstillstånd inte krävs eller när ett duplettexemplar av körkort söks. Ett tillfälligt körkort kan dock inte utlämnas till den som har ansökt om ett temporärt körkort som avses i 34 § 3 mom. eller till den som har en körrätt som avses i 10 § 3 mom. och som inte uppfyller de förutsättningar för utlämnande av körkort som föreskrivs i 12 § 1 mom.


5 kap.

Förarexamen

28 §
Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen

För att få delta i förarexamen ska examinanden

1) uppfylla ålderskravet enligt 10 § 1 mom. eller 8 § 1 mom., eller i fråga om en person som studerar för att avlägga grundexamen för bussförare och som är examinand för förarexamen av klass D1 eller D uppfylla ålderskravet enligt 10 § 3 mom.,


29 §
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till förarexamen ska lämna tillförlitlig utredning över sin identitet och visa upp


4) ett intyg över erhållen tilläggsundervisning eller över yrkeskompetens och när den erhållits, om detta utgör en förutsättning för att få delta i examen; ett i 8 § i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (640/2007) avsett dokument om godkännande utfärdat av ett utbildningscentrum, om examen avläggs för erhållande av körrätt för körningar som avses i 10 § 3 mom. i denna förordning.

31 a §
Giltighetstid för intyg över förarexamen som berättigar till körningar under tiden för grundexamensutbildning för bussförare

Intyg över förarexamen enligt 10 § 3 mom. gäller med avvikelse från 31 § så länge som det dokument om godkännande som avses i 29 § 1 mom. 4 punkten gäller, om eleven deltar i den grundexamensutbildning som avses i dokumentet och det inte finns något annat skäl till att giltigheten ska upphöra tidigare. Förarexamensmottagaren kan, på ansökan utfärda duplettexemplar av intyg över förarexamen. På duplettexemplar av intyg over förarexamen tillämpas bestämmelserna i 51 § om duplettexemplar av körkort. Bestämmelser om förutsättningarna för utlämnande av körkort som motsvarar intyget över förarexamen eller av tillfälligt körkort finns i 12 och 14 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 juni 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.