444/2009

Given i Helsingfors den 18 juni 2009

Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § i lagen av den 2 mars 2007 om taxitrafik (217/2007):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken och om de tilläggsavgifter som tas ut utöver dem.

2 §
Taxans struktur

Det maximipris som tas ut hos konsumenterna består av en grundavgift, en avgift baserad på körsträckans längd och en väntetidsavgift. Vidare kan en förbeställningsavgift samt ett assistanstillägg, ett flygplatstillägg och ett godstransporttillägg tas ut.

3 §
Grundavgift

I grundavgift får tas ut högst 5,10 euro om transporten börjar mellan klockan 6 och 20 vardagar. Högst 5,10 euro får också tas ut för en transport som börjar mellan klockan 6 och 16 lördagar samt dagen före de i 4 kap. 3 § i kyrkolagen (1054/1993) angivna högtidsdagarna, första maj och självständighetsdagen. Övriga tider är grundavgiften högst 8,00 euro.

4 §
Avgift baserad på körsträckans längd

Den avgift baserad på körsträckans längd som bestäms enligt körsträckans längd och antalet passagerare indelas i fyra taxeklasser på följande sätt:

Taxa I:
(1―2 personer) 1,33 €/km
Taxa II:
(3―4 personer) 1,60 €/km
Taxa III:
(5―6 personer) 1,73 €/km
Taxa IV:
(över 6 personer) 1,87 €/km

Vid val av taxeklass räknas två barn under 12 år som en person.

Om befordran av en passagerare förutsätter en bil med lämplig bårutrustning, bestäms avgiften enligt taxa III.

5 §
Väntetidsavgift

För väntetid får tas ut högst 38,00 euro per timme i väntetidsavgift.

Utöver vad som nämns i 1 mom. får väntetidsavgift tas ut

1) i stället för avgift baserad på körsträckans längd, om körningen till följd av trafikstockning eller annan liknande orsak sker så långsamt att väntetidsavgiften blir större än avgiften baserad på körsträckans längd,

2) då taxibilen väntar på en kund som avlägsnat sig ur den under transporten.

6 §
Tilläggsavgifter

För transporter får följande tilläggsavgifter tas ut:

1) högst 6,15 euro i förbeställningsavgift, då transporten har beställts minst 30 minuter före den avgångstid som kunden uppgett,

2) ett flygplatstillägg, som till storleken motsvarar högst den avgift som taxin måste betala för att på flygplatsen komma in på passagerarterminalområdet för att hämta kunden,

3) högst 13,50 euro i assistanstillägg, om kunden behöver assistans och befordran förutsätter en bil som uppfyller kraven på fordonets tillgänglighet enligt 2 § 6 punkten i lagen om taxitrafik (217/2007),

4) godstransporttillägg enligt följande:

a) högst 2,40 euro för transport av stora föremål och hundar,

b) högst 25,00 euro för att innan den egentliga transporten påbörjas hämta och i bilen installera en bår som behövs vid befordran av en passagerare,

Den förbeställningsavgift som avses i 1 mom. 1 punkten får dock inte tas ut för

1) transporter som avses i 9 § i socialvårdsförordningen (607/1983),

2) transporter som avses i 4, 5 och 6 § i förordningen om service och stöd på grund av handikapp (759/1987),

3) transporter som avses i 39 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977),

4) transporter som avses i 4 kap. 1―5 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004),

5) transporter som avses i 15 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), eller

6) transporter som avses i 61 § i folkpensionslagen (568/2007).

I 1 mom. 4 a-punkten nämnda godstransporttillägg får emellertid inte tas ut för passagerarens bagage av normal storlek eller för hjälpmedel som är nödvändiga för rörelsehindrade såsom rullstol, rollator eller ledar- eller assistenthund.

Det är inte tillåtet att ta ut andra tilläggsavgifter än de som föreskrivs i denna förordning.

7 §
Prisinformation

Vid meddelande om avgifter i taxitrafiken ska bestämmelserna i 11 § i förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter (1359/1999) iakttas.

8 §
Taxameter

Vid installation och plombering av taxameter ska bestämmelserna i 17 § i förordningen om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) iakttas.

Taxiresans pris bestäms med hjälp av taxametern utom i de fall då föraren kommit överens med kunden om en lägre ersättning än de maximipriser som föreskrivs i denna förordning. Om taxametern är i olag eller om plomberingen har brutits, ska ett maximipris som beräknas enligt grundtaxan och körsträckans längd iakttas.

9 §
Användningen av taxameter inom område där grundavgift tillämpas

Den som bedriver taxitrafik ska på färden till kunden tillämpa grundavgift inom ett sådant område som betraktas som ett område där grundavgift tillämpas. Som område där grundavgift tillämpas anses ett fastställt område med en radie på minst 2,5 kilometer runt en taxistation eller, om en sådan inte finns, runt bilens jourplats. Området där grundavgift tillämpas kan också vara större.

Inom ett område där grundavgift tillämpas ska taxametern ställs in på den taxeklass som motsvarar antalet passagerare när bilen står till passagerarens eller passagerarnas förfogande. Om det är fråga om en förhandsbeställning får taxametern dock sättas i gång först vid den avgångstid som kunden meddelat vid beställningen.

10 §
Användning av taxameter utanför ett område där grundavgift tillämpas

Om en kund beställer taxi utanför ett område där grundavgift tillämpas ska taxametern slås på enligt taxeklass I när taxin är vid gränsen för området där grundavgift tillämpas. Om transporten av en kund som hämtats på detta sätt går tillbaka till området eller längre framåt via området där grundavgift tillämpas längs samma rutt ska mätaren stå i sådant läge att avgift inte tas ut ända fram till gränsen till det område där grundavgift tillämpas. Därefter får taxametern ställas in på en taxa enligt antal passagerare fram till den plats där transporten avslutas. Om passagerarna är fler än två får föraren nollställa bilens taxameter och använda taxeklass enligt antalet passagerare hela återresan.

Om en kund stiger på taxin innanför ett område där grundavgift tillämpas och resan sträcker sig utanför området där grundavgift tillämpas och därifrån tillbaka till området där grundavgift tillämpas längs samma rutt ska taxametern utanför området där grundavgift tillämpas hållas på en avgift som baserar sig på körsträckans längd endast på en resa i en riktning.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 25 juni 2008 om taxitrafikens konsumentpriser (443/2008).

Helsingfors den 18 juni 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Mikael Nyberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.