426/2009

Given i Helsingfors den 12 juni 2009

Lag om ändring av 20 d och 42 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 20 d § 3 mom. och 42 § 2 och 3 mom., av dem 20 d § 3 mom. sådant det lyder i lag 774/2003, som följer:

20 d §

Ett ytterligare villkor för teknisk avlyssning är att det på grund av en persons uppförande eller annars finns grundad anledning att anta att han eller hon gör sig skyldig till ett tullbrott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, till ett narkotikabrott som bör betraktas som tullbrott eller till grovt tullredovisningsbrott. För optisk övervakning och teknisk spårning förutsätts på motsvarande sätt att det på grund av en persons uppförande eller annars finns grundad anledning att anta att han eller hon gör sig skyldig till eller medverkar till ett tullbrott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader.

42 §

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av tull eller för försök därtill finns i 29 kap. 1―3 § i strafflagen och bestämmelser om straff för tullredovisningsbrott i 46 kap. 7―9 § i strafflagen.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt tullagstiftningen ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag eller gärningen utgör lindrigt tullredovisningsbrott, för tullförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

RP 197/2008
LaUB 4/2009
RSv 45/2009

Helsingfors den 12 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.