425/2009

Given i Helsingfors den 12 juni 2009

Lag om ändring av 46 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) rubriken för 46 kap. samt 46 kap. 7 och 14 §, sådana de lyder, rubriken för 46 kap. i lag 769/1990, 7 § i nämnda lag 769/1990 och i lag 951/1999 samt 14 § i lag 743/1995, samt

fogas till 46 kap. nya 8―13 § i stället för de 8―13 § som upphävts genom lag 875/2001 och till kapitlet en ny 15 § som följer:

46 kap.

Brott som har samband med införsel och utförsel

7 §
Tullredovisningsbrott

Den som underlåter att fullgöra deklarationsskyldigheten eller uppgiftsskyldigheten enligt tullagstiftningen eller som vid fullgörandet av en sådan skyldighet lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter så att gärningen är ägnad att orsaka

1) att ingen skatt påförs eller att skatt påförs till ett för lågt belopp eller återbetalas utan grund,

2) att en garanti för en tullskuld bestäms till otillräckligt belopp, eller

3) införsel eller utförsel av en vara i strid med ett förbud eller villkor som föreskrivs i lag eller i en bestämmelse som har utfärdats med stöd av lag,

ska, om inte gärningen utgör skattebedrägeribrott enligt 29 kap. 1―3 §, regleringsbrott eller smugglingsbrott enligt 1―5 § i detta kapitel eller förseelse mot anmälningsplikten i fråga om kontanta medel enligt 9 § i lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns (653/2007), för tullredovisningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år och sex månader.

8 §
Grovt tullredovisningsbrott

Om vid tullredovisningsbrott

1) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning,

2) brottet begås särskilt planmässigt, eller

3) brottet begås som ett led i en i 17 kap. 1 a § 4 mom. avsedd organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet eller yrkesmässigt,

och tullredovisningsbrottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt tullredovisningsbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst tre år.

9 §
Lindrigt tullredovisningsbrott

Om tullredovisningsbrottet, med hänsyn till den eftersträvade ekonomiska vinningens storlek eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, ska gärningsmannen för lindrigt tullredovisningsbrott dömas till böter.

10 §
Lämnande av oriktiga uppgifter om en exportvaras ursprung

Den som till en finsk myndighet eller ett annat organ, som har rätt att utfärda ursprungscertifikat för en exportvara, anmäler oriktiga uppgifter om varans ursprung i syfte att av myndigheten eller organet utverka ett sådant certifikat över varans ursprung som behövs för att få tullförmånsbehandling eller annan motsvarande förmånsbehandling i en främmande stat, ska för lämnande av oriktiga uppgifter om en exportvaras ursprung dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För lämnande av oriktiga uppgifter om en exportvaras ursprung döms också den som vid utförsel av en vara från Finland till en främmande stat till den statens myndighet anmäler oriktiga uppgifter om varans ursprung i syfte att få tullförmånsbehandling eller annan motsvarande förmånsbehandling i staten i fråga.

11 §
Exportbrott som avser försvarsmateriel

Den som utan tillstånd exporterar försvarsmateriel eller till utlandet överlåter eller överför rätt att tillverka försvarsmateriel eller genom finskt territorium transporterar försvarsmateriel till ett tredje land eller förmedlar försvarsmateriel eller försöker göra detta, ska för exportbrott som avser försvarsmateriel dömas till böter eller fängelse i högst fyra år.

För exportbrott som avser försvarsmateriel döms också den som för att få exporttillstånd eller förmedlingstillstånd lämnar osanna uppgifter eller hemlighåller uppgifter.

12 §
Försummelse av exportkontrollanmälan om produkter med dubbel användning

Den som av oaktsamhet underlåter att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 4 § 4 mom. i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning ska för försummelse av exportkontrollanmälan om produkter med dubbel användning dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

13 §
Straffansvar för juridiska personer

På regleringsbrott, grovt regleringsbrott, smuggling, grovt tullredovisningsbrott och exportbrott som avser försvarsmateriel tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer.

14 §
Definitioner

Med skatt avses i detta kapitel, med undantag av förskott på skatt, skatt enligt 29 kap. 9 § 1 mom.

Med tullagstiftning avses i detta kapitel den lagstiftning som nämns i artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 i enlighet med artiklarna 186―188.

15 §
Begränsningsbestämmelse

Såsom brott som avses i 1―5, 7―10 och 12 § anses inte smärre försummelser av deklarationsskyldigheten eller uppgiftsskyldigheten och inte heller andra mindre överträdelser av förfarandebestämmelser.

För ett brott som avses i 6 och 6 a § döms inte den som är delaktig i ett brott som har begåtts vid införseln av godset.

Bestämmelserna i 6 och 6 a § tillämpas inte på den som har gemensamt hushåll med gärningsmannen och som endast använder eller förbrukar egendom som gärningsmannen har anskaffat för det gemensamma hushållets normala behov.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

RP 197/2008
LaUB 4/2009
RSv 45/2009

Helsingfors den 12 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.