415/2009

Given i Helsingfors den 11 juni 2009

Statsrådets förordning om upphävande av vissa beslut och förordningar av statsrådet om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs följande beslut och förordningar av statsrådet, de författningar som nämns i 1, 5, 9, 13 och 14 punkten jämte ändringar:

1) statsrådets beslut av den 27 maj 1992 om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier som orsakar hälsoskada och produkter som innehåller dessa kemikalier (489/1992),

2) statsrådets beslut av den 17 december 1992 om förbud och begränsningar som gäller produkter och förnödenheter som innehåller kadmium och dess föreningar (1415/ 1992),

3) statsrådets beslut av den 23 oktober 1997 om begränsning av användningen av hexakloretan (961/1997),

4) statsrådets beslut av den 18 december 1997 om förbud och begränsningar som gäller vissa klorerade lösningsmedel (1209/ 1997),

5) statsrådets beslut av den 13 januari 2000 om förbud och begränsningar i fråga om produkter som innehåller nickel och dess föreningar (2/2000),

6) statsrådets beslut av den 10 februari 2000 om förbud mot utsläppande på marknaden och användning av pentaklorfenol samt vissa difenylmetaner (143/2000),

7) statsrådets förordning av den 23 oktober 2002 om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av organiska tennföreningar (871/2002),

8) statsrådets förordning av den 16 januari 2003 om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av kreosot och trä behandlat med kreosot (8/2003),

9) statsrådets förordning av den 28 maj 2003 om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av klorparaffiner med kort kolkedja och av penta- och oktabromidifenyleter (416/2003),

10) statsrådets förordning av den 10 juli 2003 om förbud och begränsningar gällande vissa azofärgämnen och produkter som innehåller dem (694/2003),

11) statsrådets förordning av den 16 juni 2004 om begränsningar som gäller cement och fabrikat som innehåller cement (514/2004),

12) statsrådets förordning av den 23 juni 2004 om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av nonylfenol och nonylfenoletoxilat (596/ 2004),

13) statsrådets förordning av den 1 juli 2004 om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (623/2004),

14) statsrådets förordning av den 18 november 2004 om begränsningar gällande asbest (975/2004),

15) arbetarskyddsstyrelsens beslut av den 22 september 1988 om varningspåskrifter för material, föremål och produkter som innehåller asbest (929/1988),

16) statsrådets förordning av den 30 mars 2006 om ftalater i barnavårdsartiklar och leksaker (228/2006),

17) statsrådets förordning av den 14 december 2006 om förbud och begränsningar gällande toluen och triklorbensen (1177/ 2006),

18) statsrådets förordning av den 10 maj 2007 om begränsning av användningen av polycykliska aromatiska kolväten i extender oils i fordons och jordbruksmaskiners däck (550/2007),

19) statsrådets förordning av den 26 juli 2007 om begränsning av utsläppande på marknaden och av användning av arsenikföreningar, kvicksilverföreningar och dibutyltennväteborat samt preparat och produkter som innehåller dessa (787/2007).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2009.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (32006R1907), EUT L 396, 30.12.2006, s. 163 och 395-849

Helsingfors den 11 juni 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.