408/2009

Given i Helsingfors den 12 juni 2009

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 2 § 3 mom., 5 §, 6 § 2 mom., 7 § 4 mom. samt 8 b, 8 e, 10, 11, 48 a, 52 och 62 a §,

av dem 2 § 3 mom. samt 8 b och 62 a § sådana de lyder i lag 628/2007, 5 §, 6 § 2 mom., 7 § 4 mom., 8 e § och den svenska språkdräkten i 10 § sådana de lyder i lag 491/2008, 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1412/1992 och i lag 12/1997, 48 a § sådan den lyder i nämnda lag 1412/1992, i lag 368/1998 och i nämnda lag 628/2007 samt 52 § sådan den lyder i lag 404/2002 och i nämnda lagar 628/2007 och 491/2008, samt

fogas till lagen en ny 44 b § som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas dessutom på verkställandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, nedan REACH-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan CLP-förordningen, och de bestämmelser som Europeiska gemenskaperna meddelat med stöd av nämnda förordningar.


5 §
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Finlands miljöcentral

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den med avseende på kemikalier, varor innehållande kemikalier och biocidpreparat som tillverkas och släpps ut på marknaden samt den riksomfattande styrningen av verkställigheten och av den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten ankommer på

1) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i fråga om förebyggande och avvärjning av skador på hälsan samt brand- och explosionsrisker som orsakas av kemikalier, och på

2) Finlands miljöcentral i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön.

Dessutom svarar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för den riksomfattande styrningen av den tillsyn som länsstyrelserna utövar.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Finlands miljöcentral ska, utöver vad som föreskrivs på något annat ställe i lag, särskilt inom sina respektive ansvarsområden

1) ha tillsyn över att registrerings- och anmälningsplikterna enligt avdelning II i REACH-förordningen, skyldigheterna beträffande information enligt förordningens avdelning IV och begränsningarna enligt förordningens artikel 67 fullgörs,

2) besluta om åtgärder som krävs för avhjälpande av brister enligt 6 § 4 mom., 6 a § 4 mom., 7 § 5 mom. och 8 § 4 mom. som upptäckts vid tillsynen,

3) fungera som nationell kontaktmyndighet vid informationsutbytet mellan Europeiska kemikaliemyndigheten och de myndigheter som har tillsyn över efterlevnaden av denna lag,

4) delta i samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsländer och samordna det nationella genomförandet av tillsynsprojekt som det beslutats om inom kemikaliemyndighetens forum för tillsyn,

5) ha tillsyn över efterlevnaden av vad som föreskrivs om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier i denna lag eller med stöd av den och ha tillsyn över efterlevnaden av de skyldigheter i fråga om klassificering, märkning och förpackning som anges i artikel 4 och i avdelningarna II―IV i CLP-förordningen, den anmälningsplikt som anges i artikel 40 i CLP-förordningen samt bestämmelserna om reklam i artikel 48 i CLP-förordningen.

När kemikalier exporteras från Finland ska Finlands miljöcentral dessutom ha tillsyn över efterlevnaden av 42 § och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier och Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (FördrS 107/2004).

6 §
Arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå

Arbetarskyddsbyrån ska inspektera lokaler hos verksamhetsidkare som tillverkar, importerar, lagrar och använder kemikalier och varor innehållande kemikalier och övervaka att registrerings- och anmälningsplikterna enligt avdelning II i REACH-förordningen, skyldigheterna beträffande information enligt avdelning IV i förordningen, skyldigheterna för nedströmsanvändare enligt avdelning V i förordningen, skyldigheterna beträffande användning av tillståndspliktiga ämnen enligt avdelning VII i förordningen och de begränsningar som anges i artikel 67 i förordningen fullgörs. Arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå ska dessutom ha tillsyn över efterlevnaden av vad som i denna lag, i bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller i CLP-förordningen föreskrivs om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier som används i arbetet och kemikalier som tillverkas samt övervaka att uppgifter om kemikalier lämnas enligt 48 a §.


7 §
Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten ska, utöver att den deltar i tillsynsprojekt enligt 8 d §, delta i genomförandet av andra riksomfattande tillsynsprojekt och särskilt övervaka att

1) kemikalier som släpps ut på marknaden har klassificerats och förpackats och att deras emballage försetts med märkningar enligt CLP-förordningen eller enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) verksamhetsidkarna har skickat in de uppgifter som avses i 48 a § till det kemikalieproduktregister som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för,

3) de skyldigheter att tillhandahålla och vidarebefordra information som avses i artiklarna 31―33 i REACH-förordningen fullgörs,

4) begränsningarna enligt artikel 67 i REACH-förordningen iakttas, och

5) de bestämmelser om detaljförsäljning av farliga kemikalier som finns i denna lag eller har utfärdats med stöd av den iakttas.


8 b §
Nationell rådgivning

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Finlands miljöcentral ansvarar för den nationella rådgivning som ska ge tillverkare, importörer, nedströmsanvändare, distributörer och andra berörda parter råd enligt artikel 124 i REACH-förordningen och artikel 44 i CLP-förordningen. Närmare bestämmelser om ordnandet och genomförandet av rådgivningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 e §
Behöriga myndigheter som avses i vissa av Europeiska gemenskapens förordningar

Finlands miljöcentral är behörig myndighet enligt artiklarna 5, 7, 8, 10, 11 och 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Dessutom är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården behörig myndighet enligt artiklarna 10, 11 och 15 i den förordningen i fråga om förebyggande och avvärjning av sådana skador på hälsan som orsakats av tvätt- och rengöringsmedel och i fråga om överensstämmelse med principerna för god laboratoriesed enligt artikel 8 i den förordningen.

Finlands miljöcentral är behörig myndighet enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Finlands miljöcentral är inom sina respektive ansvarsområden behöriga myndigheter enligt artikel 121 i REACH-förordningen och artikel 43 i CLP-förordningen.

10 §
Kemikalie

I denna lag avses med kemikalie ämnen och blandningar enligt definitionerna i REACH-förordningen och CLP-förordningen. Med preparat avses blandning.

11 §
Farlig kemikalie

I denna lag avses med hälsofarlig kemikalie en kemikalie som på grund av sina kemiska egenskaper redan i små mängder kan orsaka men för hälsan, om den hamnar i en mänsklig organism.

Med miljöfarlig kemikalie avses en kemikalie som i miljön redan i små mängder kan skada den levande naturen.

Med brandfarlig och explosiv kemikalie avses en kemikalie som på grund av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan förorsaka brand eller explosion.

I bilaga VI till CLP-förordningen finns bestämmelser om klassificering och märkning av vissa kemikalier som avses i 1―3 mom. Närmare bestämmelser om vilka dessa kemikalier är utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

44 b §
Undantag från begränsningarna i REACH-förordningen

Statsrådet får genom förordning föreskriva undantag från begränsningarna som gäller i artikel 67 i REACH-förordningen avsedda farliga ämnen, blandningar och varor i enlighet med vad bilaga XVII till REACH-förordningen anger. Statsrådets förordning får innehålla behövliga bestämmelser till skydd för hälsan och miljön i syfte att förebygga och bekämpa hälso- och miljöskador orsakade av kemikalier.

48 a §
Lämnande av uppgifter om kemikalier

En verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie som avses i artikel 31 i REACH-förordningen släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland ska lämna Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården uppgifter om kemikalien.

Närmare bestämmelser om lämnande av uppgifter utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

52 §
Kemikalieförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot bestämmelserna i 17 § om emballage och informationsskyldighet,

2) försummar sin skyldighet att ansöka om godkännande enligt 25 §, att ansöka om registrering enligt 30 c § eller att ansöka om tillstånd eller göra anmälan enligt 30 e §,

3) försummar sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 48 a § eller sin anmälningsskyldighet enligt 42 § 3 mom., eller försummar den i artiklarna 7, 9, 13, 14 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier föreskrivna skyldigheten att lämna information om export av kemikalier, försummar att ge information om transitering enligt artikel 15 i den förordningen eller bryter mot ett beslut av det i artikel 13 i den förordningen avsedda destinationslandet eller mot det i artikel 14 i den förordningen avsedda exportförbudet,

4) bryter mot vad som i artikel 3 eller 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel föreskrivs om utsläppande på marknaden av tvätt- och rengöringsmedel och tensider för tvätt- och rengöringsmedel eller vad som i artikel 7 i den förordningen föreskrivs om testningskrav eller försummar sin skyldighet enligt artikel 9 i den förordningen att tillhandahålla information, eller

5) bryter mot ett förbud eller en begränsning enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG eller underlåter att iaktta bestämmelserna om lager i artikel 5 i den förordningen,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för kemikalieförseelse dömas till böter.

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag ska för kemikalieförseelse dömas också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som enligt REACH-förordningen

1) i artiklarna 5―7, 9, 11 och 17―19 föreskrivs om registreringsplikt och skyldighet att lämna in anmälan till Europeiska kemikaliemyndigheten,

2) i artiklarna 14 och 37―39 föreskrivs om skyldighet att bedöma och rapportera kemikaliesäkerheten samt om tillämpningsskyldighet och skyldighet att delge information,

3) i artiklarna 22, 24, 40, 41, 46 och 66 föreskrivs om skyldighet att tillhandahålla Europeiska kemikaliemyndigheten information,

4) i artikel 31 föreskrivs om skyldigheter som gäller säkerhetsdatablad och den information i säkerhetsdatabladet som ska tillhandahållas mottagaren,

5) i artikel 32 föreskrivs om skyldighet att vidarebefordra information om ämnen och preparat,

6) i artiklarna 33 och 34 föreskrivs om skyldighet att vidarebefordra information eller i artikel 35 föreskrivs om arbetstagarnas tillgång till information,

7) i artikel 36 föreskrivs om skyldighet att spara information eller göra den tillgänglig för den behöriga myndigheten eller Europeiska kemikaliemyndigheten,

8) i artikel 49 föreskrivs om att lämna ytterligare information till den behöriga myndigheten,

9) i artikel 56 föreskrivs om förbud mot utsläppande på marknaden eller användning utan ett uttryckligt tillstånd som Europeiska kemikaliemyndigheten utfärdat för ämnet i fråga,

10) i artikel 65 föreskrivs om att ange tillståndsnumret på etiketten, eller

11) i artikel 67 föreskrivs om att iaktta en begränsning enligt bilaga XVII som gäller ett ämne som sådant eller ingående i ett preparat eller en vara.

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för kemikalieförseelse dömas också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som enligt CLP-förordningen

1) i artikel 4 och avdelning II―IV föreskrivs om skyldigheter som gäller klassificering, märkning och förpackning,

2) i artikel 40 föreskrivs om skyldighet att anmäla uppgifter om ämnen till Europeiska kemikaliemyndigheten, eller

3) i artikel 49 föreskrivs om skyldighet att bevara information eller göra den tillgänglig för den behöriga myndigheten, tillsynsmyndigheterna eller Europeiska kemikaliemyndigheten.

Den som bryter mot ett förbud eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

62 a §
Undantag som gäller försvaret

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om nationella förfaringssätt för att göra undantag som är nödvändiga för landets försvar i fråga om efterlevnaden av denna lag, REACH-förordningen och CLP-förordningen enligt vad som föreskrivs i artikel 2.3 i REACH-förordningen och i artikel 1.4 i CLP-förordningen. Genom förordning av statsrådet kan det härvid utfärdas för skyddet av hälsan och miljön behövliga bestämmelser för att förhindra och bekämpa hälso- och miljöskador orsakade av kemikalier.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2009.

Om en verksamhetsidkare med stöd av artikel 62 i CLP-förordningen klassificerar, förpackar och märker ämnen i enlighet med bestämmelserna i avdelning II, III och IV i den förordningen först från och med den 1 december 2010 och blandningar först från och med den 1 juni 2015, ska denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på klassificering, förpackning och märkning före nämnda tidpunkter.

Om en verksamhetsidkare med stöd av artikel 61 i CLP-förordningen klassificerar, förpackar och märker ämnen i enlighet med bestämmelserna i den förordningen redan före den 1 december 2010 och blandningar redan före den 1 juni 2015, ska ämnena och blandningarna också klassificeras i enlighet med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2009
MiUB 4/2009
RSv 53/2009
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (32006R1907), EUT L 396, 30.12.2006, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (32008R1272), EUT L 353, 31.12.2008, s. 1

Helsingfors den 12 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.