381/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 augusti 2000 om granskning av bildprogram (775/2000) 4 och 5 §, 12 § 1 mom. 7 punkten, 18 § 2 mom. samt 21 §, av dem 12 § 1 mom. 7 punkten sådan den lyder i lag 1380/2006, och

fogas till lagen nya 4 a och 4 b samt 21 a―21 c § som följer:

4 §
Bildprogram som på basis av tillverkningssyfte eller innehåll är befriade från granskning

Vad som föreskrivs i 3 § gäller inte interaktiva bildprogram.

Visnings- och spridningsbegränsningarna gäller inte heller bildprogram som

1) har framställts uteslutande för utbildning eller andra kulturrelaterade ändamål, vetenskaplig forskning eller fritidssysselsättning,

2) har framställts enbart för marknadsföring, med undantag av marknadsföring av bildprogram till personer under 18 år,

3) uteslutande eller huvudsakligen innehåller musikframföranden eller återgivningar av kultur-, idrotts- eller motionsevenemang eller andaktsstunder eller andra likartade tillställningar och evenemang,

4) enbart innehåller aktuellt nyhetsstoff,

5) innehåller för barn i alla åldrar lämpliga animations-, lek- och hobbyframställningar eller andra motsvarande framställningar, eller som

6) behandlar turism, miljö eller därmed jämförbara teman.

4 a §
Bildprogram som på basis av spridningssättet är befriade från granskning

Ett bildprogram får visas i televisionssändningar utan att det har granskats på förhand. Bestämmelser om program som sänds i television finns i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998).

Ett bildprogram får som beställ-TV eller upptagning spridas bland allmänheten utan att ha förhandsgranskats, om

1) det inte är ett program som avses i 19 § i lagen om televisions- och radioverksamhet och som ska betraktas som skadligt för barns utveckling och sändas på en tid då barn i allmänhet inte ser televisionsprogram, och

2) en utövare av televisionsverksamhet som har etablerat sig i Finland har programmet i sitt programutbud i enlighet med 5 och 6 § i lagen om televisions- och radioverksamhet.

Den som sprider beställ-TV eller en upptagning ska meddela granskningsmyndigheten den rekommenderade åldersgränsen för programmet i samband med den anmälan som görs enligt 11 §.

4 b §
Granskning av ett bildprogram som är befriat från granskning

Granskningsmyndigheten kan förordna att ett bildprogram som avses i 4 och 4 a § ska granskas och ålägga programframställaren, importören eller den som visar eller sprider bildprogrammet att lämna in en kopia av programmet till granskningsmyndigheten, om det finns skäl att misstänka att bildprogrammet innehåller stoff som på ett sätt som avses i denna lag är ägnat att inverka skadligt på barns utveckling.

Granskningsmyndigheten ska förbjuda att ett bildprogram som förordnats för granskning visas för eller sprids bland personer som är yngre än 18 år, om programmet inte enligt denna lag får godkännas för visning för och spridning bland dessa.

5 §
Bildprogram som på basis av förevisningsarrangörens verksamhet är befriade från granskning

Även andra bildprogram än sådana som avses i 4 och 4 a § får utan att ha granskats visas för personer under 18 år inom verksamheten vid universitet, yrkeshögskolor och andra läroanstalter som står under offentlig tillsyn, vid allmänna bibliotek samt vid Nationella audiovisuella arkivet liksom vid vetenskapliga kongresser eller kongresser som behandlar konstnärliga frågor samt vid vetenskapliga föreningars sammanträden och med dem jämförliga tillställningar.

12 §
Anteckningar

På ett bildprogram som skall visas och spridas eller i samband med det skall göras en tydlig anteckning av vilken framgår


7) den rekommenderade åldersgränsen för ett ogranskat interaktivt bildprogram samt för beställ-TV och upptagningar enligt 4 a § 2 mom.


18 §
Sökande av ändring i granskningsmyndighetens beslut

Ändring i granskningsmyndighetens beslut om tillsynsavgiften för spridning av bildprogram får sökas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.


21 §
Avgifter

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för granskningsmyndighetens och statens filmnämnds beslut enligt denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

För att täcka kostnaderna för tillsynen över spridningen av bildprogram tas det för Statens filmgranskningsbyrå ut en tillsynsavgift för spridning av bildprogram.

21 a §
Skyldighet att betala tillsynsavgift

Den som sprider beställ-TV eller upptagningar och till allmänheten erbjuder bildprogram som är befriade från granskning enligt 4 a § eller för vilka fastställts en 18 års åldersgräns i samband med en anmälan enligt 11 § är skyldiga att betala tillsynsavgift för spridning av bildprogram.

Skyldigheten att betala avgiften börjar det kalenderår då beställ-TV eller upptagningarna sprids första gången. Tillsynsavgiften återbetalas inte trots att utövaren av verksamheten lägger ned sin verksamhet under kalenderåret.

21 b §
Tillsynsavgiftens storlek

Den årliga tillsynsavgiften för spridning av bildprogram är 800 euro.

21 c §
Påförande och uttagande av tillsynsavgiften

Tillsynsavgiften för spridning av bildprogram tas ut årligen i två poster. Avgiften påförs av Statens filmgranskningsbyrå.

Avgiften får indrivas utan dom eller utslag i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som anges i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift om fem euro, om dröjsmålsräntan understiger detta belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

Tillsynsavgiften för 2009 är hälften av den avgift som anges i 21 b §.

RP 14/2009
KuUB 3/2009
RSv 57/2009

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.