365/2009

Given i Helsingfors den 29 maj 2009

Lag om ändring av 4 kap. 19 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 kap. 19 § 1 mom. i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) en ny 3 a-punkt som följer:

4 kap.

Utmätning

19 §
Andra utmätningsförbud

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag får följande tillgångar inte utmätas:


3 a) sådan gottgörelse för annan än ekonomisk skada eller sådan kostnadsersättning som staten har betalat på grund av dröjsmål vid rättegång eller en kränkning som konstaterats av ett övervakningsorgan för de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 233/2008
LaUB 3/2009
RSv 37/2009

Helsingfors den 29 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.