347/2009

Given i Helsingfors den 28 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om justitieministeriet (543/2003) 1 och 6 § samt 7 § 2 mom., av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 613/2007 och 6 § sådan den lyder i förordning 130/2005, som följer:

1 §
Justitieministeriets verksamhetsområde

Justitieministeriets verksamhetsområde omfattar

1) lagberedning inom området för statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt samt straff- och processrätt, samt övriga lagstiftningsärenden som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

2) utvecklande av lagberedningen i statsrådet samt EU-rättslig rådgivning,

3) domstolsväsendet, rättegångsförfarandet och den judiciella indelningen,

4) rättshjälp och den allmänna advokatföreningen,

5) allmän intressebevakning,

6) åklagarväsendet,

7) utsökningsväsendet samt övervakning av förvaltningen av konkursbon,

8) verkställighet av bötesstraff, samhällspåföljder och fängelsestraff,

9) allmän planering av brottsbekämpning och övrig kriminalpolitik,

10) utvecklande av brottsoffrens ställning, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) straffregistret och övriga rättsregister,

12) benådning,

13) utvecklande av innehållet i förmyndarverksamheten,

14) äktenskapsrättsliga ansökningar,

15) internationell rättsvård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

16) justitiekanslersämbetet, med undantag av dess ekonomiförvaltning,

17) statliga val, kommunala val och folkomröstningar samt främjande av medborgarinflytande,

18) partiregistret och kontroll av partiernas bokföring och medelsanvändning,

19) uppföljning av verkställigheten av språklagen,

20) Finlands författningssamling,

21) utredning av olyckor,

22) landskapet Ålands självstyrelse,

23) samernas kulturella autonomi och koordineringen av samefrågor,

24) Haagkonferensen för internationell privaträtt.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högre högskoleexamen i juridik och god förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för regeringsråd som är avdelningschef högre högskoleexamen i juridik och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen högre högskoleexamen i juridik, god förtrogenhet med lagberedning och statsförvaltningen samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) för avdelningschefen vid kriminalpolitiska avdelningen högre högskoleexamen och förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

5) för förvaltningsdirektören högre högskoleexamen i juridik, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

6) för ekonomidirektören högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

7) för dataadministrationsdirektören, revisionsdirektören, informationsdirektören, valdirektören och annan direktör högre högskoleexamen och förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga,

8) för utsökningsdirektören högre högskoleexamen i juridik och förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

9) för biträdande avdelningschef, regeringsråd och regeringssekreterare behörighet enligt 43 § i reglementet för statsrådet och för regeringsråd som svarar för uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagen dessutom utmärkt förmåga att använda finska och svenska i tal och skrift,

10) för biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör och för lagstiftningsråd såsom chef för en enhet vid lagberedningsavdelningen högre högskoleexamen i juridik och god förtrogenhet med lagberedning samt i praktiken visad ledarförmåga,

11) för lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningens laggranskningsenhet högre högskoleexamen i juridik och för lagstiftningsråd som granskar finskspråkiga författningstexter dessutom god förtrogenhet med lagberedning och för lagstiftningsråd som granskar svenskspråkiga författningstexter utmärkta kunskaper i det finska och svenska språket och god förtrogenhet med lagberedning eller svenskt lagspråk, för övriga lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningen högre högskoleexamen i juridik eller någon annan högre högskoleexamen samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

12) för lagstiftningsråd vid kriminalpolitiska avdelningen högre högskoleexamen i juridik samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

13) för brottspreventionsråd vid kriminalpolitiska avdelningen högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

14) för utvecklingschef, konsultativ tjänsteman och planeringschef högre högskoleexamen,

15) för överinspektör som följer verkställigheten och tillämpningen av språklagen högre högskoleexamen och utmärkt förmåga att använda finska och god förmåga att använda svenska i tal och skrift,

16) för övriga tjänstemän annan utbildning som uppgifterna kräver.

7 §
Utnämning av tjänstemän

Om utnämning av avdelningschef, biträdande avdelningschef, regeringsråd, lagstiftningsråd, brottspreventionsråd, direktör, konsultativ tjänsteman och regeringssekreterare bestäms i 42 § i reglementet för statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

Helsingfors den 28 maj 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Ulla Westermarck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.