329/2009

Given i Helsingfors den 15 maj 2009

Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 20 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 162/2007, som följer:

20 §
Samfund som är befriade från inkomstskatt

Fria från skatt på inkomst är

1) Finlands Bank, Helsingfors universitet, Rundradion Ab, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden, Nordiska miljöfinansieringsbolaget, Finnvera Abp, Fonden för industriellt samarbete Ab, Jubileumsfonden för Finlands självständighet och statens säkerhetsfond,Denna lag träder i kraft den 22 maj 2009.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2008.

Som det i beskattningen oavskrivna beloppet av sådana utgifter med lång verkningstid som avses i 24 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av utgifter för anskaffning av anläggningstillgångar som avses i III avdelningen 3 kap. i den lagen och som Ekokem Oy Ab hade i början av skatteåret 2008 och som värdet av andra tillgångar i beskattningen betraktas bokföringsvärdet av tillgångarna enligt det bokslut som upprättats för den räkenskapsperiod som avslutades den 31 december 2007.

RP 220/2008
FiUB 5/2009
RSv 44/2009

Helsingfors den 15 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.