326/2009

Given i Helsingfors den 8 maj 2009

Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 12 a § 1 mom. 8 punkten, sådan den lyder i lag 675/2006, som följer:

12 a §
Sammansättning i vissa ärenden

Förvaltningsdomstolen är domför också i en sammansättning med två ledamöter, om inte en fråga som skall avgöras i ärendet på grund av sin natur kräver en sammansättning med tre ledamöter och domstolen skall avgöra ett fullföljdsärende som gäller


8) tillämpningen av utlänningslagen (301/2004) med undantag av ärenden som gäller uppehållstillstånd som beviljas vid asylförfarande eller på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd,Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

RP 166/2007
FvUB 26/2008
RSv 4/2009

Helsingfors den 8 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.