323/2009

Given i Helsingfors den 8 maj 2009

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 3 § 13 punkten, 27 och 30 §, 35 § 1 mom., 56 § 4 mom., 80 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom., 88, 89 och 106―108 §, 113 § 1 mom., 114 § 1 och 3 mom., 115 § 1 mom., 116 § 1 mom., 131 § 1 mom., 134 § 2 mom., 175 § 3 mom., 182 § 1 mom., 185 § 1 mom. och 193 §,

av dem 35 § 1 mom. sådant det lyder i lag 619/2006, 56 § 4 mom. och 114 § 1 mom. sådana de lyder i lag 380/2006, 116 § 1 mom. sådant det lyder i lag 973/2007, 182 § 1 mom. sådant det lyder i lag 653/2004, 185 § 1 mom. sådant det lyder i lag 360/2007 samt 193 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 973/2007, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad nämnda lag 619/2006 och i lag 358/2007, en ny 12 a-punkt, till 53 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 619/2006, ett nytt 7 mom., till 87 § ett nytt 4 mom. samt till lagen nya 87 a, 87 b och 88 a―88 e §, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


12 a) status som alternativt skyddsbehövande status som beviljas en utlänning som kan få alternativt skydd,

13) internationellt skydd flyktingstatus, status som alternativt skyddsbehövande eller uppehållstillstånd som beviljas på grund av humanitärt skydd,


27 §
Förlängning av Schengenvisum

Giltighetstiden för ett Schengenvisum kan förlängas och antalet vistelsedagar ökas, om det finns särskilda skäl till detta och om villkoren för beviljande av visum fortfarande uppfylls. Sammanlagt får vistelsen dock inte vara längre än tre månader under en halvårsperiod räknat från den första inresan till Schengenområdet.

30 §
Behörighet vid beviljande och förlängning av visum

Utomlands beviljas Schengenvisum av en diplomatisk beskickning eller ett konsulat i en Schengenstat eller vid behov av en avtalsslutande parts organ som utsetts i enlighet med artikel 17 i Schengenkonventionen.

Utlänningar som kommer till Finland utan visum beviljas visum av gränskontrollmyndigheten på inresestället. Denna myndighet beviljar också sjömän territoriellt begränsat gruppvisum.

Polisinrättningen i häradet beviljar återkomstvisum samt fattar beslut om förlängning av giltighetstiden för och om ökning av antalet vistelsedagar i Schengenvisum.

35 §
Uppehållstillstånds anknytning till resedokument

En förutsättning för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas är att utlänningen har ett giltigt resedokument. Uppehållstillstånd får dock beviljas trots att giltigt resedokument saknas, om det beviljas med stöd av 51, 52, 52 a, 87, 88, 88 a, 89 eller 110 §.


53 §
Det första tidsbegränsade uppehållstillståndets längd

Uppehållstillstånd som grundar sig på flyktingskap eller alternativt skydd beviljas för fyra år.

56 §
Beviljande av permanent uppehållstillstånd

Om uppehållstillstånd har beviljats på grund av flyktingskap, alternativt skydd eller humanitärt skydd, ska tidsfristen på fyra år räknas från inresedagen.

80 §
Begränsat arbete med stöd av annat uppehållstillstånd än uppehållstillstånd för arbetstagare

Rätt att förvärvsarbeta har en utlänning som beviljats uppehållstillstånd


6) med stöd av 51 § på grund av hinder för avlägsnande ur landet.

Sådan rätt att arbeta som baserar sig på denna paragraf ska antecknas i samband med utlänningens uppehållstillstånd. Om arbetet överskrider tidsgränserna enligt 1 mom. 1―5 punkten, ska utlänningen ha uppehållstillstånd för arbetstagare.

87 §
Asyl

En utlänning ska förvägras asyl, om de behöriga myndigheterna i det land där han eller hon har bosatt sig har tillerkänt honom eller henne sådana rättigheter och skyldigheter som hör samman med medborgarskap i det landet.

87 a §
Handlingar som betraktas som förföljelse

Som förföljelse betraktas handlingar som på grund av sin natur eller för att de är återkommande innebär en allvarlig kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Som förföljelse betraktas också en ansamling av olika handlingar som innefattar kränkningar av de mänskliga rättigheterna och som är tillräckligt allvarliga för att betraktas som förföljelse.

Handlingar som betraktas som förföljelse kan utgöras av

1) fysiskt eller psykiskt våld, inklusive sexuellt våld,

2) rättsliga eller administrativa åtgärder eller åtgärder som hör samman med polisverksamheten eller rättsskipningen och som i sig är diskriminerande eller genomförs på ett diskriminerande sätt,

3) åtal eller straff som är oproportionerliga eller diskriminerande,

4) avsaknad eller förvägrande av möjligheten att överklaga, vilket resulterar i ett oproportionerligt eller diskriminerande straff,

5) åtal eller straff för vägran att utföra militärtjänst i en konflikt där fullgörandet av militärtjänst skulle innefatta sådana gärningar som avses i 87 § 2 mom.,

6) handlingar som riktar sig mot personer på grund av deras kön eller som riktar sig mot barn.

87 b §
Orsaker till förföljelse

Vid bedömningen av orsakerna till förföljelse beaktas åtminstone faktorer som hör samman med ursprung, religion, nationalitet och politisk åskådning samt tillhörighet till en viss samhällsgrupp, i enlighet med vad som föreskrivs i denna paragraf.

När det gäller orsaker till förföljelse, avses med

1) ursprung särskilt hudfärg, härkomst eller tillhörighet till en viss etnisk grupp,

2) religion särskilt teistiska, icke-teistiska och ateistiska trosuppfattningar, privat eller offentligt deltagande i eller avstående från formell trosutövning enskilt eller tillsammans med andra, övriga religiösa handlingar eller åsiktsyttringar eller övriga former av individuellt eller gemensamt handlande grundat på eller påbjudet av en trosriktning,

3) nationalitet medborgarskap i en viss stat eller avsaknad av medborgarskap, samt tillhörighet till en viss grupp som förenas av dess kultur, etniska särdag eller språk, dess geografiska ursprung eller politiska bakgrund eller dess förbindelser med befolkningen i en annan stat,

4) politisk åskådning särskilt åsikter, tankar eller föreställningar om de aktörer som möjligen utövar förföljelse samt om deras politik eller metoder.

Vid bedömningen av orsakerna till förföljelse kan man som en särskild samhällsgrupp betrakta en grupp

1) vars medlemmar har en sådan gemensam bakgrund, naturlig egenskap eller övertygelse som är så grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte får tvingas avstå från den, och

2) som uppfattas som annorlunda av omgivningen.

En särskild samhällsgrupp kan också bestå av en grupp vars gemensamma egenskap utgörs av personernas sexuella läggning, vilken vid bedömningen av orsakerna till förföljelse dock inte kan innefatta handlingar som betraktas som brottsliga. Könsrelaterade aspekter ger inte i sig upphov till en presumtion om förföljelse.

Vid bedömningen av huruvida sökandens fruktan för förföljelse är välgrundad är det irrelevant om sökanden faktiskt har sådana särdrag i fråga om ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en samhällsgrupp eller politisk grupp som är orsak till förföljelsen, om den som utövar förföljelsen tillskriver sökanden sådana särdrag.

88 §
Alternativt skydd

En utlänning som vistas i landet ska beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd trots att villkoren för beviljande av asyl enligt 87 § inte uppfylls, om det finns grundad anledning att förmoda att utlänningen utsätts för en verklig risk att lida allvarlig skada om han eller hon återsänds till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland, och han eller hon inte kan eller på grund av en sådan risk inte vill begagna sig av detta lands skydd. Med allvarlig skada avses

1) dödsstraff eller avrättning,

2) tortyr eller annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller kränker människovärdet,

3) allvarlig och personlig fara som föranleds av urskillningslöst våld i samband med en internationell eller intern väpnad konflikt.

En utlänning ska förvägras uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd, om det finns grundad anledning att misstänka att han eller hon har gjort sig skyldig till

1) ett brott mot freden, en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten enligt definitionerna i internationella fördrag om sådana brott,

2) ett grovt brott, eller

3) en gärning som strider mot Förenta Nationernas syften och principer.

88 a §
Humanitärt skydd

En utlänning som vistas i landet ska beviljas uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd trots att villkoren för beviljande av asyl eller alternativt skydd enligt 87 eller 88 § inte uppfylls, om utlänningen inte kan återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland för att det inträffat en miljökatastrof där eller för att säkerhetsläget i landet är dåligt till följd av en internationell eller intern väpnad konflikt eller en allvarlig situation för de mänskliga rättigheterna.

En utlänning kan förvägras uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd, om det finns grundad anledning att misstänka att han eller hon har gjort sig skyldig till

1) ett brott mot freden, en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten enligt definitionerna i internationella fördrag om sådana brott,

2) ett grovt brott, eller

3) en gärning som strider mot Förenta Nationernas syften och principer.

88 b §
Behov av internationellt skydd efter utresan

En sådan välgrundad fruktan för förföljelse som avses i 87 § 1 mom. eller en sådan verklig risk för att lida allvarlig skada som avses i 88 § 1 mom. kan grunda sig på händelser som har ägt rum efter det att sökanden lämnade sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland, eller på verksamhet som sökanden har deltagit i sedan han eller hon lämnade landet.

88 c §
Aktörer som utövar förföljelse eller tillfogar allvarlig skada

Aktörer som utövar förföljelse eller tillfogar allvarlig skada kan utgöras av

1) staten,

2) partier eller organisationer som utövar kontroll över staten eller en betydande del av dess territorium, eller

3) andra än statliga aktörer, om det kan visas att de aktörer som enligt 88 d § ger skydd inte kan eller vill erbjuda skydd mot förföljelse eller allvarlig skada.

88 d §
Aktörer som ger skydd

Skydd kan ges av staten eller av en internationell organisation som utövar kontroll över staten eller en betydande del av dess territorium.

88 e §
Möjlighet till flykt inom landet

En utlänning kan förvägras asyl eller uppehållstillstånd enligt 88 eller 88 a §, om han eller hon inte har en välgrundad anledning att frukta förföljelse eller inte utsätts för en verklig risk att lida allvarlig skada i en del av sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland och han eller hon rimligen kan förväntas uppehålla sig i den delen av landet.

Vid bedömningen av om någon del av landet överensstämmer med beskrivningen i 1 mom. ska de allmänna förhållanden som råder i den delen av landet och sökandens personliga förhållanden beaktas.

89 §
Beviljande av uppehållstillstånd vid tillämpning av uteslutningsklausuler

En utlänning som vistas i Finland och som inte beviljas asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd därför att utlänningen gjort sig skyldig till eller det finns grundad anledning att misstänka att han eller hon gjort sig skyldig till en gärning som avses i 87 § 2 mom., 88 § 2 mom. eller 88 a § 2 mom. beviljas tillfälligt uppehållstillstånd för högst ett år i sänder, om utlänningen inte kan avlägsnas ur landet därför att han eller hon hotas av dödsstraff, tortyr, förföljelse eller någon annan behandling som kränker människovärdet.

106 §
Flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande

Flyktingstatus ska beviljas

1) en utlänning som har fått asyl i Finland,

2) en utlänning som tagits till Finland inom flyktingkvoten och som beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap,

3) en sådan familjemedlem till en utlänning enligt 1 eller 2 punkten som fått uppehållstillstånd på grund av familjeband och som ska betraktas som flykting.

Status som alternativt skyddsbehövande ska beviljas

1) en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd,

2) en sådan familjemedlem till en utlänning enligt 1 punkten som fått uppehållstillstånd på grund av familjeband och som anses vara i behov av alternativt skydd.

107 §
Upphörande av flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande

En persons flyktingstatus upphör, om han eller hon

1) av fri vilja på nytt begagnar sig av den stats skydd där han eller hon är medborgare,

2) efter att ha förlorat sitt medborgarskap återfår det av egen fri vilja,

3) förvärvar medborgarskap i en annan stat och kan få den statens skydd,

4) av fri vilja bosätter sig i det land som han eller hon flydde från och utanför vilket han eller hon stannade av rädsla för förföljelse, eller

5) uppenbart inte längre är i behov av skydd, eftersom de förhållanden som rådde när han eller hon blev flykting har upphört att råda.

En persons status som alternativt skyddsbehövande upphör, om de förhållanden som beslutet att bevilja personen status som alternativt skyddsbehövande grundade sig på har upphört att råda eller har förändrats i sådan mån att skydd inte längre behövs.

Den förändring av förhållandena som avses i 1 mom. 5 punkten och i 2 mom. ska vara väsentlig och varaktig.

Vid bedömningen av om en persons flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska återkallas ska en individuell utredning göras.

108 §
Återkallande av flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande

Flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska återkallas, om

1) sökanden när han eller hon har sökt internationellt skydd medvetet har lämnat oriktiga upplysningar som har påverkat beslutet,

2) sökanden när han eller hon har sökt internationellt skydd har hemlighållit omständigheter som skulle ha påverkat beslutet, eller

3) sökanden borde ha förvägrats asyl med stöd av 87 § 2―4 mom. eller uppehållstillstånd med stöd av 88 § 2 mom.

Vid bedömningen av om en persons flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande ska återkallas ska en individuell utredning göras.

113 §
Beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd

Kontinuerligt uppehållstillstånd beviljas en utlänning som får asyl eller beviljas uppehållstillstånd i egenskap av kvotflykting eller på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd.


114 §
Beviljande av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till en person som fått internationellt skydd eller tillfälligt skydd

Familjemedlemmar till en utlänning som fått flyktingstatus eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd eller som fått tillfälligt skydd beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband, om

1) anknytningspersonen är bosatt i Finland eller har beviljats uppehållstillstånd för att flytta till Finland, och om

2) sökanden inte anses äventyra allmän ordning och säkerhet eller folkhälsan.


Om anknytningspersonen har fått uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd och tillståndet beviljats med anledning av en väpnad konflikt, eller om han eller hon har fått uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd eller tillfälligt skydd, ska det vid helhetsbedömningen beaktas att det inte finns något ovillkorligt hinder för att anknytningspersonen återvänder till hemlandet.


115 §
Beviljande av uppehållstillstånd för andra anhöriga till en person som fått internationellt skydd eller tillfälligt skydd

Andra anhöriga till en flykting, till en utlänning som fått uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd eller till en utlänning som fått tillfälligt skydd ska beviljas uppehållstillstånd, om det är oskäligt att vägra uppehållstillstånd därför att personerna i fråga har för avsikt att i Finland fortsätta leva i en sådan fast familjegemenskap som de tidigare levt i eller om de anhöriga är fullständigt beroende av den anknytningsperson som är bosatt i Finland. Om sökanden anses äventyra allmän ordning och säkerhet, folkhälsan eller Finlands internationella förbindelser, ska det genomföras en helhetsbedömning i enlighet med 114 § 2 mom.


116 §
Migrationsverkets behörighet i anslutning till internationellt skydd

Migrationsverket

1) beviljar vid asylförfarandet asyl och första uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd,

2) beviljar första uppehållstillstånd med stöd av 89 §,

3) beviljar första uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller alternativt skydd, när det gäller utlänningar som tas till Finland inom flyktingkvoten,

4) beviljar första uppehållstillstånd med stöd av 93 § på grund av annan humanitär invandring,

5) beviljar första uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd,

6) beslutar om upphörande och återkallande av flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande,

7) beslutar på begäran av en annan avtalsslutande stat om mottagande eller återtagande av asylsökande enligt rådets förordning om bestämmandet av den ansvariga staten och begär av en annan avtalsslutande stat motsvarande beslut om mottagande respektive återtagande av asylsökande,

8) ger utlänningar som ska sändas tillbaka till ett säkert asylland en handling av vilken det framgår att utlänningens ansökan inte har prövats i sak i Finland.


131 §
Upptagande av signalement

Polisen eller gränskontrollmyndigheten får för identifiering och registrering ta fingeravtryck, fotografier samt andra signalement på en utlänning

1) som har ansökt om asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd, humanitärt skydd eller tillfälligt skydd,

2) som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av familjeband,

3) som har fått uppehållstillstånd i egenskap av en utlänning som tagits till Finland inom flyktingkvoten,

4) som enligt beslut ska avvisas eller utvisas, eller

5) vars identitet är oklar.


134 §
Beviljande av främlingspass

En utlänning som har fått uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd beviljas främlingspass.


175 §
Återtransportskyldighet

Om gränskontrollmyndigheten har tillåtit en utlännings inresa, har transportören inte längre den skyldighet som föreskrivs i 1 mom., om inte utlänningen vid gränsen sökt asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd, humanitärt skydd eller tillfälligt skydd.

182 §
Avlyftande av påföljdsavgift för transportör

Den myndighet som påfört en påföljdsavgift för transportör ska avlyfta avgiften, om

1) en utlänning får stanna i landet därför att uppehållstillstånd beviljas honom eller henne på grund av flyktingskap, alternativt skydd, humanitärt skydd eller tillfälligt skydd, eller

2) en transportör döms till straff med stöd av 17 kap. 8 § i strafflagen för ordnande av olaglig inresa eller med stöd av 17 kap. 8 a § i strafflagen för grovt ordnande av olaglig inresa.


185 §
Utlänningsförseelse

En utlänning som

1) uppsåtligen vistas i landet utan ett resedokument, visum eller uppehållstillstånd som krävs eller som underlåter att fullgöra sin skyldighet att registrera sin vistelse eller att ansöka om uppehållskort eller permanent uppehållskort,

2) uppsåtligen olovligt utför förvärvsarbete eller idkar näring,

3) uppsåtligen försummar att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 118 §, någon annan skyldighet enligt 119 § eller en sådan kallelse att infinna sig för att lämna upplysningar om sin vistelse som utfärdats med stöd av 130 §, eller

4) uppsåtligen reser in i landet trots att han eller hon meddelats inreseförbud av skäl som anknyter till allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan,

ska för utlänningsförseelse dömas till böter.


193 §
Anförande av besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol

Migrationsverkets beslut överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol, om beslutet gäller

1) ansökan om asyl eller ansökan om uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd,

2) avslag på ansökan om erhållande av tillfälligt skydd,

3) avlägsnande ur landet, meddelande av inreseförbud eller återkallande av resedokument som utfärdats i Finland och beslutet anknyter till beslut om avslag som fattats vid asylförfarande eller förfarande som gäller tillfälligt skydd,

4) upphörande av flyktingstatus och därtill hörande återkallande av resedokument för flykting, eller upphörande av status som alternativt skyddsbehövande och därtill hörande återkallande av främlingspass,

5) återkallande av flyktingstatus och därtill hörande återkallande av resedokument för flykting eller återkallande av status som alternativt skyddsbehövande och därtill hörande återkallande av främlingspass.

Helsingfors förvaltningsdomstol kan i sammansättning med en domare behandla besvär som gäller ett sådant ärende som avses i 103 §.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

En utlänning som vid lagens ikraftträdande har ett tillfälligt uppehållstillstånd som beviljats enligt 51 §, beviljas fortsatt tillstånd med stöd av 51 a eller 88 a §, om det förra uppehållstillståndet beviljades på grund av att det de facto inte var möjligt att avlägsna personen i fråga ur landet. För att fortsatt tillstånd ska beviljas krävs det att det fortfarande inte är möjligt att avlägsna personen ur landet. Med stöd av 210 § 2 mom. ska polisinrättningen i häradet föra sådana ansökningar om fortsatt tillstånd till Migrationsverket för avgörande.

RP 166/2007
FvUB 26/2008
RSv 4/2009

Helsingfors den 8 maj 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.