322/2009

Given i Helsingfors den 12 maj 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa uppgifter på tullverket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Överföring av uppgifter

Med stöd av det avtal som jord- och skogsbruksministeriet ingått med finansministeriet den 11 maj 2009 överförs de uppgifter som anges i förteckningen i bilagan på tullverket.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2009.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 2 augusti 2007 om överföring av vissa uppgifter på tullverket (791/2007).

Helsingfors den 12 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Aku-Petteri Korhonen

Bilaga

UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET TILL TULLVERKET

1) eftergranskning (rådets förordning (EG) nr 485/2008), med undantag av de stödinsatser som nämns i rådets förordning (EG) nr 1257/1999,

2) granskning av sådana räkenskaper och kontroll av sådan distributionsverksamhet (artiklarna 9 och 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/1992) som hänför sig till stöd som beviljas biståndsorganisationer i hemlandet (rådets förordning (EG) nr 1234/2007),

3) fastställande av tullposition, av att förfarandet följer förordningen och av slut- och mellanprodukternas sammansättning i samband med stödet för industrismör (artikel 4.1 och bilaga I och artiklarna 6.2, 10 och 25.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005),

4) granskning av sådana räkenskaper och kontroll av uppgifterna i sådana stödansökningar som hänför sig till stöd för kasein och kaseinater (artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 2921/1990 och rådets direktiv 83/417/EEG),

5) granskning av räkenskaper som hänför sig till användningen av kasein och kaseinater i framställningen av ost (artiklarna 3 och 4 i kommissionens förordning (EG) nr 760/2008),

6) sådana kontroller för godkännande av tillverkare av foderblandningar som hänför sig till stödet för foderblandningar, samt granskning av räkenskaperna (artiklarna 9 och 14―17 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999),

7) granskning av tillverkarnas räkenskaper och av lagerbokföringen samt fysiska kontroller av lager i samband med intervention av mjölkprodukter (artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 105/2008, artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 och kommissionens förordning (EG) nr 884/2006),

8) granskning av räkenskaper som hänför sig till stöd för informationskampanjer och säljfrämjande i fråga om jordbruksprodukter (rådets förordning (EG) nr 3/2008, kommissionens förordning (EG) nr 1071/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 501/2008),

9) sådan granskning som förutsätts enligt det sammanslagna kontrollsystemet för aktiv förädling och exportbidrag i fråga om smältost (artikel 17 i kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006),

10) granskning av lagerbokföringen samt fysiska kontroller i samband med intervention av nötkött (artikel 27 i kommissionens förordning (EG) nr 1669/2006 och punkt A i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 884/2006),

11) effektiverade fysiska kontroller och effektiverad granskning av handlingar som hänför sig till särskilda exportbidrag för nötkött samt tullagerförfarandet före export (artiklarna 2 och 3 i kommissionens förordning (EG) nr 433/2007, artiklarna 5, 6 och 8 i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 och artiklarna 3, 4, 6, 8, 9 och 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006),

12) granskning av lagerbokföringen och fysiska kontroller i samband med stöd till privat lagring av gris-, nöt- och fårkött samt socker (artiklarna 36 och 37 i kommissionens förordning (EG) nr 826/2008),

13) granskning av räkenskaper som hänför sig till recept enligt systemet för tillverkningsrecept för bearbetade produkter, samt laboratorieundersökningar (artiklarna 10 och 49 i kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005),

14) granskning av räkenskaper, fysiska kontroller samt registreringskontroll av de sökande i fråga om produktionsbidrag för stärkelse (artiklarna 4, 9 och 10 i kommissionens förordning (EG) nr 491/2008),

15) kontroller som hänför sig till bidrag för non-food-produktion (artikel 164 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004),

16) granskning av räkenskaper som hänför sig till stöd för bearbetning av druvsaft, tillsyn över användningen av druvsaft och godkännande av dokument (artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999, kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 (artikel 7) och artiklarna 11―14 i kommissionens förordning (EG) nr 884/2001),

17) kontroller av kvantiteterna, priserna och kvaliteten på råvaror samt kontroller av slutprodukterna (artiklarna 28―32 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2003), vilka hänför sig till produktionsstödet för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (rådets förordning (EG) nr 2201/1996),

18) utfärdande av intyg som hänför sig till import av oliver till gemenskapen (artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 104/1991),

19) kontroll av riktigheten hos de deklarationer som gäller socker, glukos och glukossirap som används i bearbetade produkter av frukt och grönsaker, utgående från tillverkarens uppgifter om produktionsmaterial (artikel 4a i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 och artikel 2a i kommissionens förordning (EG) nr 1591/1995),

20) kontroll av sådan proviantering som sker via proviantlager och av annan proviantering (artiklarna 42 och 43 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999),

21) granskning av räkenskaper och dokument som hänför sig till kontroller av användning av och/eller bestämmelse för varor från interventionslager samt fysiska kontroller, inklusive övervakning av mellanlagring (artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3002/1992),

22) uppgifter som hänför sig till systemet för överföring av uppgifter om vissa leveranser av nöt- och griskött som fraktas med vägtransport till Ryska federationen (kommissionens förordning (EG) nr 2584/2000),

23) fysiska kontroller som hänför sig till exportbidrag (kommissionens förordning (EG) nr 1276/2008),

24) kontroller hos mottagare och förädlare av energigrödor (kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004),

25) de uppgifter enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/1993 för skötsel av sådana T5-kontrollexemplar som behövs för att fastställa varors användning och/eller bestämmelse, om de förordningar som anges ovan i punkt 1―24 kräver att T5-kontrollexemplar används i samband med de uppgifter som överförs till tullverket,

26) kontroller hos godkända tillverkningsföretag och raffinaderier som hänför sig till produktion och lagring av samt priserna på socker och isoglukos enligt artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 i samband med förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet,

27) följande uppgifter enligt artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 i samband med förvaltningen av sockerproduktion utöver kvoterna:

a) kontroller hos bearbetarna (artikel 12),

b) kontroller av kvantiteter som förts över till följande regleringsår (artikel 21) och

c) kontroller av export av överskottskvantiteter av socker enligt kommissionens förordning (EG) nr 1276/2008,

28) granskning av att skyldigheterna i samband med import av hampfrön från tredjelanduppfylls (artiklarna 128, 130 och 157 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och artikel 17 i kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 samt 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om import av hampfrön i vissa fall (457/2002)), och

29) granskning av räkenskaper som hänför sig till raffinering av socker vars import omfattas av förmånsbehandling och för vilket det ska kunna styrkas att raffineringen skett inom utsatt tid (artikel 4.4 b och artiklarna 11.1 och 11.3 i kommissionens förordning (EG) nr 950/2006, regleringsåren 2007/2008 och 2008/2009).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.