321/2009

Given i Helsingfors den 13 maj 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 januari 2009 om nordligt stöd (41/2009) 1 §, 3 § 4, 5, 8 och 11 punkten, 12 och 13 §, 15 § 1 mom. 1 punkten och 23 § 1 mom. samt bilaga 2 och 3, samt

fogas till förordningen en ny 23 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter för 2009 stöd för växtproduktion, stöd för husdjursskötsel, kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning, stöd för växthusproduktion och lagringsstöd i stödregion C så som bestäms i denna förordning.

Bestämmelserna i 16 § 1 mom. i denna förordning tillämpas inte på från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och på kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


4) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

5) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter om tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning om gårdsstöd jämte ändringar,


8) blandat växtbestånd ett blandat växtbestånd som består av säd och i artikel 79 i rådets förordning om gårdsstöd avsedda proteingrödor, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att minst 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av spannmålsutsäde,


11) jordbruksgrödor spannmål, oljeväxter, proteingrödor, oljelin, spånadslin samt hampsorter som uppfyller villkoren enligt artikel 39 i rådets förordning om gårdsstöd samt artiklarna 29 och 33 i kommissionens förordning I,


12 §
Miljövillkor

Bestämmelser om villkor som gäller miljövård och som ska iakttas av den som ansöker om stöd finns i 3 § 1 mom., 7―9 § och 12 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren (189/2009).

13 §
Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden år 2009 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna kan det betalas produktionsstöd för mjölk, till högst följande belopp:

Stödregion cent/liter
C1 7,6
C2 8,3
C2 norr och skärgården 9,3
C3―P1 12,3
C3―P2 14,0
C3―P3, P4 16,6
C4―P4 21,3
C4―P5 30,5

Produktionsstöd för mjölk betalas emellertid inte för den mjölkkvantitet för vilken avgift för överskriden landskvot tas ut i enlighet med artiklarna 78―84 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden"), nedan förordningen om organisationerna av marknaden.

Produktionsstöd för mjölk kan betalas för mjölk som sökanden sålt mellan den 1 januari och 31 mars 2009, nämnda dagar inräknade, för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna högst för den individuella referenskvantitet, nedan referenskvantitet, som producenten förfogar över och som har beviljats enligt artikel 67 i förordningen om organisationerna av marknaden. Förhållandet mellan produktionsmängden för mjölk och referenskvantiteten granskas varje produktionsperiod. Vid granskningen beaktas dock inte den fettkorrigering som avses i artiklarna 70 och 80 i förordningen om organisationerna av marknaden.

Produktionsstöd för mjölk kan betalas för mjölk som sökanden sålt mellan den 1 april och 31 december 2009, nämnda dagar inräknade, för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna högst för referenskvantiteten. Om sökanden förfogar över en referenskvantitet och den stödberättigande produktionen är större än referenskvantiteten, kan stöd betalas för den del som överstiger referenskvantiteten för högst 50 procent av produktionen. Vid granskningen av produktionsmängdens förhållande till referenskvantiteten beaktas dock inte den fettkorrigering som avses i artiklarna 70 och 80 i förordningen om organisationerna av marknaden.

På basis av mängden mjölk kan det betalas nordligt stöd till ett belopp av sammanlagt högst 157,2 miljoner euro. Om summan av stöden som beräknas utgående från den mjölkmängd som berättigar till stöd överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks stödet per enhet.

15 §
Förutsättningar för beviljande av stöd per djurenhet

För att stöd per djurenhet ska beviljas krävs det att det har förts bok över djuren och att

1) det för sökanden har fastställts ett individuellt tak i fråga om tackor enligt artikel 104 i rådets förordning om gårdsstöd,


23 §
Storleken och utbetalningen av förskott på husdjursstöd

Som förskott på från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och på kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning kan betalas 60 procent av det stödbelopp som har betalats ut till sökanden utifrån antalet djurenheter av svin, höns och köttfjäderfä enligt 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2007 (32/2007).


23 a §
Storleken av från produktionen frikopplat stöd och av kompensation för strukturförändringar

Det från produktionen frikopplade stöd för svin- och fjäderfähushållning som avses i 10 e § i stödlagen och den kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning som avses i 10 g § i stödlagen kan beviljas per djurenhet för referenskvantiteten högst enligt följande:

Stödregion euro
C1 276
C2 241
C2 norr och skärgården 295
C3 och C4 304

Om det gårdsspecifika antalet djurenheter för referenskvantiteten inom stödregion C1 överstiger 146 enheter, inom stödregion C2 överstiger 170 enheter, inom stödregion C2p överstiger 200 enheter, inom stödregion C3 överstiger 200 enheter eller inom stödregion C4 överstiger 200 enheter, kan från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning beviljas på grund av det antal djurenheter för referenskvantiteten som överstiger ovan nämnda gräns högst till följande belopp:

Stödregion euro
C1 205
C2 176
C2 norr och skärgården 150
C3 och C4 150

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning kan beviljas till ett sammanlagt belopp av 33,72 miljoner euro. Om de belopp av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning som beräknats utgående från de godtagbara ansökningarna överstiger ovan nämnda maximibelopp, sänks det enhetsstöd som avses i 1 mom.

Inom stödregionerna C1―C4 kan från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning beviljas till ett belopp av i genomsnitt högst 266 euro per djurenhet. Om de belopp av stöd per enhet som beräknats utgående från de godtagbara ansökningarna överstiger ovan nämnda maximibelopp, sänks det enhetsstöd som avses i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2009.

Helsingfors den 13 maj 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Katri Valjakka

Bilaga 2

BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM MAXIMIANTAL, MAXIMIAREAL OCH MAXIMIBELOPP ENLIGT KOMMISSIONENS BESLUT
KOMMISSIONENS BESLUT 2002/404/EG (ÄNDR. K(2005)122)
djurenheter (de)/ hektar (ha)/ton stödbelopp (miljoner euro)
Mjölk1) 1 776 765 ton 225,22
Nötkreatur 167 274 de 91,17
Tackor och hongetter 5 886 de 3,50
Hästar 6 000 de 2,52
Sockerbeta 3 750 ha 1,34
Stärkelsepotatis 6 580 ha 1,24
Spannmåls- och andra jordbruksgrödor2) 557 700 ha 15,14
Växthusproduktion 202,9 ha
Frilandsgrönsaker och äpplen 2 095 ha 0,90
Lagerstöd 2,86
Allmänt hektarstöd3) 846 812 ha 27,87
Stöd till unga odlare 16,66

1) 1.1.-31.3.2009, nämnda dagar inräknade

2) Innehåller allmänt hektarstöd samt nordligt stöd för spannmåls- och andra jordbruksgrödor

3) För andra stödberättiga växter än spannmåls- och andra jordbruksgrödor

KOMMISSIONENS BESLUT K(2009)3067
djurenheter (de)/ ton stödbelopp (miljoner euro)
Mjölk 1 776 765 ton1) 193,72)
Svin och fjäderfä3) 139 200 de 37,0

1) Kvotåret 2009/2010 (1.4.2009-31.3.2010, nämnda dagar inräknade)

2) Stödår 2009

3) Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning

Bilaga 3

REGIONALA BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM MAXIMIANTAL, MAXIMIAREAL OCH MAXIMIBELOPP ENLIGT KOMMISSIONENS BESLUT 2002/404/EG (ÄNDR. K(2005)122)
djurenheter/hektar/ton
C1 C2 C2p C3 C4
Mjölk1) 517 525 952 108 107 597 175 126 24 409
Nötkreatur 52 984 87 412 9 928 15 264 1 686
Tackor och hongetter 2 027 2 116 540 827 376
Hästar 2 400 2 800 340 390 70
Sockerbeta 3 230 520 - - -
Stärkelsepotatis 4 490 2 090
Spannmåls- och andra jordbruksgrödor2) 286 780 237 500 20 720 12 600 100
Växthusproduktion 143 49 3,7 6,3 1,2
Frilandsgrönsaker och äpplen 1 290 683 52 68 2
Allmänt hektarstöd3) 239 322 405 546 60 868 121 464 19 612
stödbelopp, miljoner euro
C1 C2 C2p C3 C4
Mjölk1) 58,94 110,25 14,38 35,15 6,50
Nötkreatur 26,16 44,52 5,84 12,92 1,74
Tackor och hongetter 0,94 1,00 0,29 0,79 0,47
Hästar 1,01 1,18 0,14 0,16 0,03
Sockerbeta 1,14 0,20 - - -
Stärkelsepotatis 0,80 0,45
Spannmåls- och andra jordbruksgrödor2) 4,07 9,43 0,75 0,88 0,01
Frilandsgrönsaker och äpplen 0,54 0,31 0,02 0,03 -
Allmänt hektarstöd3) - 14,55 2,18 8,44 2,68

1) 1.1.-31.3.2009, nämnda dagar inräknade

2) Innehåller allmänt hektarstöd samt nordligt stöd för spannmåls- och andra jordbruksgrödor

3) För andra stödberättiga växter än spannmåls- och andra jordbruksgrödor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.