Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

291/2009

Given i Helsingfors den 29 april 2009

Statsrådets förordning om brandvarnares tekniska egenskaper

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § 4 mom. och 6 § 4 mom. i lagen av den 12 januari 2007 om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller tillverkare, importörer och försäljare av brandvarnare samt övriga som i Finland släpper ut brandvarnare på marknaden eller överlåter sådana för användning. I denna förordning föreskrivs om kraven på brandvarnare som installeras i byggnader, märkning av brandvarnare, information och anvisningar som ska åtfölja brandvarnare samt förfarandet för att påvisa att brandvarnare stämmer överens med kraven.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) brandvarnare en anordning, som upptäcker rök och ger akustiskt larm,

2) standarden för brandvarnare den harmoniserade standarden för brandvarnare SFS―EN 14604 Brandvarnare.

3 §
Tekniska krav på brandvarnare

En brandvarnare ska uppfylla kraven enligt standarden för brandvarnare. En brandvarnare ska uppfylla kraven på elsäkerhet. Brandvarnare som innehåller radioaktiva ämnen och som grundar sig på jonisering ska dessutom uppfylla de krav som gäller strålsäkerhet.

Styrkan på en brandvarnares larmsignal ska enligt standarden för brandvarnare vara minst 85 dBA på tre meters avstånd.

Funktionen hos en brandvarnare som ansluts till elnätet ska säkerställas i fall av elavbrott.

4 §
Påvisande av att brandvarnare stämmer överens med kraven

På påvisande av att brandvarnare stämmer överens med kraven tillämpas bestämmelserna i 2 och 7―11 kap. i lagen om godkännande av byggprodukter (230/2003). Brandvarnares överensstämmelse med kraven påvisas enligt det förfarande som framgår av standarden för brandvarnare. Tillverkaren ska ge en skriftlig försäkran om överensstämmelse med kraven.

Tillverkaren eller importören ska på begäran visa upp försäkran om överensstämmelse med kraven och övriga handlingar för säkerhetsteknikcentralen, som enligt 17 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) är tillsynsmyndighet.

För import och försäljning av brandvarnare som innehåller radioaktiva ämnen krävs säkerhetstillstånd eller godkännande i enlighet med strålskyddslagen (592/1991).

5 §
Märkning av brandvarnare och anvisningar som ska åtfölja dem

En brandvarnare ska märkas genom CE-märkning. Vid CE-märkningen iakttas lagen om godkännande av byggprodukter (230/2003) och miljöministeriets förordning om godkännande av byggprodukter (1245/2003) som givits med stöd av lagen. Genom CE-märkningen av brandvarnare påvisas även att övriga tillämpliga krav uppfylls.

I samband med CE-märkningen ska av brandvarnaren framgå den information som räknas upp i standarden för brandvarnare. Dessutom ska brandvarnaren märkas i enlighet med statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (852/2004). Brandvarnare som innehåller radioaktiva ämnen ska dessutom märkas i enlighet med de krav som gäller strålsäkerhet.

En brandvarnare ska åtföljas av skriftliga bruksanvisningar på finska och svenska. Anvisningarna ska innehålla tillräcklig information så att brandvarnaren kan placeras, installeras, underhållas, testas och förstöras på lämpligt sätt.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Teknisk direktör
Hannu Olamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.