285/2009

Given i Helsingfors den 28 april 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 55 § i revisionslagen av den 13 april 2007 (459/2007):

1 §
Tillämpningsområde

För de prestationer som utförs av Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott, om vilka föreskrivs i revisionslagen, uttas avgifter till Centralhandelskammaren och handelskamrarna i enlighet med denna förordning.

2 §
Centralhandelskammarens revisionsnämnds avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För Centralhandelskammarens revisionsnämnds offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) uttas fasta avgifter enligt följande:

1) behandling av en ansökan om godkännande som CGR-revisor 30 euro,

2) deltagande i CGR-examen 610 euro,

3) deltagande i GRM-examen 490 euro,

4) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som CGR-revisor 30 euro,

5) behandling av en ansökan om godkännande som CGR-sammanslutning 30 euro,

6) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som CGR-sammanslutning 30 euro,

7) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som CGR-revisor 30 euro,

8) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som CGR-sammanslutning 30 euro,

9) behandling av en ansökan om uppskjutande av upphörandet av ett godkännande som CGR-revisor 30 euro,

10) intyg över anteckningar i revisorsregistret 60 euro,

11) utdrag ur revisorsregistret 15 euro/begränsat utdrag, 30 euro/omfattande utdrag,

12) årsavgift för CGR-revisor 760 euro,

13) årsavgift för CGR-sammanslutning 1 500 euro, dessutom uttas av CGR-sammanslutningen en tilläggsavgift på 240 euro per revisor för det antal revisorer som överstiger två beräknat utgående från antalet CGR-revisorer som arbetade vid revisionssammanslutningen vid början av kalenderåret,

14) kvalitetsgranskning av en CGR-revisor och en CGR-sammanslutning 130 per timme för varje kvalitetsgranskare och biträde samt avgift för användning av sakkunnig 160 euro per timme för varje sakkunnig,

15) avgift för annan granskning 130 euro per timme för varje granskare och biträde samt avgift för användning av sakkunnig 160 euro per timme för varje sakkunnig,

16) avgift för kvalitetssäkring av CGR-revisor och CGR-sammanslutning 70 euro per år, dessutom uttas av CGR-sammanslutning 660 euro per år för varje sammanslutning som är föremål för offentlig handel samt för kreditinstitut eller försäkringsanstalter, för vilken CGR-sammanslutningen är vald som revisor till vid början av året.

17) extra examensuppgifter vid CGR- och GRM-examina så att avgiften för en extra uppgift som omfattar 1―3 studiepoäng är 180 euro, avgiften för en extra uppgift som omfattar 4―6 studiepoäng är 360 euro och avgiften för en extra uppgift som omfattar 7―9 studiepoäng är 540 euro,

18) deltagande i behörighetsprovet 305 euro för en CGR-sökande och 245 euro för en GRM-sökande, samt

19) förhandsbesked om uppfyllande av villkoren för godkännande 60 euro.

På avgifter nämnda i punkterna 14 och 15 tillämpas mervärdeskattelagen (1501/1993). För en i nämnda punkter avsedd granskning uttas även rese- och logikostnader samt dagtraktamenten som orsakas av granskningen. Ersättningen av resekostnader och dagtraktamenten uttas med iakttagande av skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

3 §
Handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För handelskamrarnas revisionsutskotts offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten uttas fasta avgifter enligt följande:

1) behandling av en ansökan om godkännande som GRM-revisor 30 euro,

2) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som GRM-revisor 30 euro,

3) behandling av en ansökan om godkännande som GRM-sammanslutning 30 euro,

4) behandling av en ansökan om återställande av ett godkännande som GRM-sammanslutning 30 euro,

5) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som GRM-revisor 30 euro,

6) behandling av en ansökan om avbrytande av ett godkännande som GRM-sammanslutning 30 euro,

7) behandling av en ansökan om uppskjutande av upphörandet av ett godkännande som GRM-revisor 30 euro,

8) årsavgift för GRM-revisor 415 euro,

9) årsavgift för GRM-sammanslutning 830 euro, dessutom uttas av GRM-sammanslutningen en tilläggsavgift på 100 euro per revisor för det antal revisorer som överstiger två beräknat utgående från antalet CGR- och GRM-revisorer som arbetade vid revisionssammanslutningen vid utgången av den senast avslutade räkenskapsperioden,

10) avgift för kvalitetsgranskning av en GRM-revisor och en GRM-sammanslutning 130 euro per timme för varje kvalitetsgranskare och biträde samt avgift för användning av sakkunnig 160 euro per timme för varje sakkunnig,

11) avgift för annan granskning 130 euro per timme för varje granskare och biträde samt avgift för användning av sakkunnig 160 euro per timme för varje sakkunnig,

12) avgift för kvalitetssäkring av en GRM-revisor och en GRM-sammanslutning 70 euro per år, dessutom uttas av en GRM-sammanslutning 660 euro per år för varje sammanslutning som är föremål för offentlig handel samt för kreditinstitut eller försäkringsanstalter, för vilken GRM-sammanslutningen är vald som revisor till i början av året,

13) förhandsbesked om uppfyllande av villkoren för godkännande 60 euro.

På avgifter nämnda i punkterna 10 och 11 tillämpas mervärdeskattelagen (1501/1993). För en i nämnda punkter avsedd granskning uttas även rese- och logikostnader samt dagtraktamenten som orsakas av granskningen. Ersättningen av resekostnader och dagtraktamenten uttas med iakttagande av skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som Centralhandelskammaren och handelskamrarna prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) fotokopior och andra avskrifter,

2) register- och databastjänster,

3) utbildnings- och konsulteringstjänster, samt

4) andra tjänster och prestationer som utförs på basis av beställning eller enligt annat uppdrag.

5 §
Tidpunkten för betalning av avgifterna

Den deltagaravgift som avses i 2 § 2 och 3 punkten ska erläggas senast två veckor före examensdagen. Den årsavgift som avses i 2 § 12 och 13 punkten samt i 3 § 8 och 9 punkten ska erläggas årligen före utgången av mars månad.

6 §
Fördelningen av avgifter

Handelskamrarna redovisar 20 procent av de avgifter som de tagit ut till Centralhandelskammaren med undantag av avgifterna enligt 3 § 10 och 11 punkten. Handelskamrarna redovisar de i 3 § 12 punkten nämnda avgifter de tagit ut till fullo till Centralhandelskammaren.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2009 och den tillämpas för första gången då man tar ut avgifter för kalenderåret 2009. Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning av den 15 februari 2008 om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer (107/2008) jämte ändringar.

Helsingfors den 28 april 2009

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Konsultativ tjänsteman
Markku Jänkälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.