278/2009

Given i Helsingfors den 24 april 2009

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 22 c § 1 och 3 mom. och 24 b § 2 mom.,

sådana de lyder, 22 c § 1 och 3 mom. i lag 363/2006 och 24 b § 2 mom. i lag 1301/2002, samt

fogas till lagen en ny 22 h § som följer:

7 kap.

Betalnings- och uppbördsförfarande

22 c §
Rätt att få och lämna ut uppgifter

En försäkringsanstalt, Statskontoret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag har, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av arbetslöshetsförsäkringsfonden, av en pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring, av Pensionsskyddscentralen, av skattemyndigheterna samt av myndigheter och andra instanser på vilka lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas, för varje arbetsgivare få de uppgifter om utbetalda löner och om andra omständigheter som är nödvändiga för behandlingen av ett ärende som gäller arbetslöshetsförsäkringspremie samt för bestämmande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie.


En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och Statskontoret får vid verkställigheten av lagstadgad olycksfallsförsäkring utnyttja uppgifter som hänför sig till verkställigheten av denna lag och som omfattas av sekretessbestämmelserna eller andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter. I annan verksamhet får en försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och Statskontoret inte utnyttja dessa uppgifter och de får inte heller lämnas till försäkringsbolagets bolagsstämma, representantskap eller delägare.


22 h §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att lämna ut uppgifter på eget initiativ

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, på eget initiativ lämna ut uppgifter om lönesumma och arbetslöshetsförsäkringspremie jämte identifikationsuppgifter som gäller en arbetslöshetsförsäkringspremieskyldig arbetsgivare

1) till en försäkringsanstalt som sköter verkställigheten av lagstadgad olycksfallsförsäkring och till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund för skötseln av deras lagstadgade uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkring eller olycksfallsförsäkring, om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare som enligt lag är försäkrings- eller betalningsskyldig eller någon annan betalningsskyldig inte har fullgjort sin på lag baserade försäkringsskyldighet eller sin därpå eller på lag baserade betalningsskyldighet eller sin skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för att bestämma och bära upp arbetslöshetsförsäkringspremie eller olycksfallsförsäkringspremie,

2) till Pensionsskyddscentralen och till en pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring för skötseln av dess lagstadgade uppgifter, om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare som enligt lag är försäkringsskyldig eller en annan försäkringsskyldig inte har fullgjort sin på lag baserade försäkrings- eller betalningsskyldighet,

3) till Skatteförvaltningen, om uppgifterna är nödvändiga för fullgörande av den övervakningsskyldighet som föreskrivits för den i lagen om förskottsuppbörd när det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare inte har fullgjort sin förskottsinnehållningsskyldighet.

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits med stöd av denna paragraf kan utlämnas vidare för att utreda brott och väcka åtal. Uppgifterna ska utplånas genast när de inte behövs.

24 b §
Uppbörd och återbäring av självriskpremie

Arbetslöshetsförsäkringsfonden återbär till arbetsgivaren på ansökan den del av självriskpremierna för tilläggsdagarna som förblir outnyttjad, om

1) arbetsgivaren har ingått ett arbetsavtal som gäller tillsvidare med den av arbetsgivaren uppsagda arbetstagaren som är berättigad till tilläggsdagar och om arbetstagaren har varit i detta arbete under minst ett års tid; om arbetsgivaren på nytt säger upp arbetstagaren uppbärs självriskpremie genast då arbetslösheten börjar, utan hinder av vad som bestäms i 24 § 2 mom. 1 punkten, eller om

2) den arbetstagare som arbetsgivaren sagt upp har fått frivillig tilläggspension under minst ett års tid, och pensionen fortsätter till minst 65 års ålder och grundar sig på en tilläggspensionsförsäkring som arbetsgivaren ordnat och finansierat, eller fått någon annan därmed jämförbar förmån eller en pension som ska beaktas vid pensionsjämkning av tilläggspensionen, varvid personen av denna anledning inte har rätt till arbetslöshetsförmån eller arbetslöshetsförmånen betalas till minskat belopp.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

Vad som bestäms i 24 b § 2 mom. 2 punkten tillämpas också på en självriskpremie som bestämts före lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 41/2009
ShUB 9/2009
RSv 33/2009

Helsingfors den 24 april 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.