267/2009

Given i Helsingfors den 23 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 13 mars 2002 om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 24 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 275/2005,

ändras 2 §, 4―6 §, 9 § 1 mom., 20, 23, 28 och 32 §,

sådana de lyder, 2, 6 och 28 § i förordningarna 275/2005 och 538/2007, 4 § delvis ändrad i nämnda förordningar 275/2005 och 538/2007, 5 § delvis ändrad i förordning 307/2003 och i nämnda förordning 275/2005, 9 § 1 mom. delvis ändrad i nämnda förordning 538/2007, 20 och 23 § i nämnda förordning 275/2005 och 32 § i nämnda förordning 538/2007, samt

fogas till 31 §, sådan den lyder i nämnda förordningar 275/2005 och 538/2007, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till förordningen en ny 36 §, i stället för den 36 § som upphävts genom nämnda förordning 275/2005, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

3) ADR-bestämmelserna bestämmelserna i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

4) TFÄ-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar,

5) IMDG-koden det regelverk som definieras i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

6) ministeriets förordning kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (172/2009),

7) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

8) tank cisternvagnar, avmonterbara tankar, batterivagnar, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,

9) bulkcontainer de bulkcontainrar, inklusive växelflak och vagnars lastutrymmen, som avses i kapitel 6.11 i bilagan till ministeriets förordning,

10) gaskärl gasflaskor, storflaskor, tryckfat, gasflaskpaket och slutna kryokärl,

11) RIV-avtalet det av den internationella järnvägsunionen (UIC) administrerade avtalet mellan järnvägsoperatörerna om ansvar och förpliktelser som är förknippade med avtalet om utbyte och utnyttjande av godsvagnar.

4 §
Internationella överenskommelser som ska tillämpas

Mellan Finland och andra länder som tillträtt konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) gäller RID-bestämmelserna.

På transporter på järnväg av farliga ämnen mellan Finland och Ryssland samt via Ryssland från stater i det tidigare Sovjetunionen tillämpas bestämmelserna om transport av farliga ämnen i samtrafiken mellan Finlands och Sovjetunionens järnvägar vilka ingår i bilaga nr 8 till transporttariffen i avtalet om samtrafiken mellan Finlands och Sovjetunionens järnvägar (FördrS 1/1948).

Av Finland godkända separata överenskommelser som avses i RID-bestämmelserna får tillämpas också på nationella transporter av farliga ämnen på järnväg i Finland. Uppgifter om dessa separata överenskommelser ges av kommunikationsministeriet.

5 §
Klassificering av farliga ämnen

De farliga ämnena indelas i följande klasser:

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Om kriterierna för klassificering av farliga ämnen och till klassificeringen hörande tester föreskrivs genom förordning av ministeriet.

I de fall som anges i kapitel 2.2 i bilagan till ministeriets förordning klassificerar säkerhetsteknikcentralen ämnen eller godkänner en utförd klassificering av dem. Strålsäkerhetscentralen klassificerar dock i sådana fall radioaktiva ämnen eller godkänner klassificeringen av dem. Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de test som behövs för att utreda klassificeringen.

Finland erkänner den behöriga myndighet som avses i RID- och ADR-bestämmelserna och TFÄ-direktivet eller ett annat organ, som denna myndighet bemyndigat, att klassificera ämnet och godkänna klassificeringen.

6 §
Farliga ämnen som resgods

En privatperson får som handbagage transportera små mängder farliga ämnen, om de är förpackade för detaljhandelsförsäljning och avsedda för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid, samt dessutom högst fem liter flytande bränsle i återfyllningsbara kärl.

Farliga ämnen som transporteras som resgods får inte vålla olägenhet eller skada under transporten.

På transporter som avses i 1 mom. tillämpas inte andra bestämmelser i denna förordning eller bestämmelser i ministeriets förordning.

9 §
Transportör

Om transportörens skyldigheter bestäms i 9 § i TFÄ-lagen. Dessutom ska transportören när han tar sig an transport av farliga ämnen vid avsändningsstället genom tillräckliga stickprov särskilt

1) kontrollera att de farliga ämnen som har lämnats för transport får transporteras på järnväg,

2) försäkra sig om att föreskrivna bilagor är bifogade i godsdeklarationen och att de skickas vidare,

3) genom en visuell kontroll försäkra sig om att vagnar och last inte uppvisar några synliga brister, otätheter eller sprickor och att ingen utrustning saknas,

4) försäkra sig om att datum för nästa besiktning av tankar inte har överskridits; efter det att besiktningsdatum har överskridits får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt de villkor som uppställs i ministeriets förordning,

5) kontrollera att vagnarna inte är överlastade, och

6) försäkra sig om att de storetiketter och märkningar som föreskrivs för vagnarna är påsatta,

7) se till att Banförvaltningscentralen under transporten har snabb och obehindrad tillgång till de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom. 2 punkten; Banförvaltningscentralen fastställer metoden för förmedling av uppgifter i det avtal om användning av bannätet som avses i järnvägslagen (555/2006) och som den ingår med transportören.


20 §
Användningen av RID- eller ADR-förpackningar

Vid transport av farliga ämnen får som förpackningar, med undantag för förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, även användas typgodkända förpackningar enligt gällande RID- eller ADR-bestämmelser eller TFÄ-direktivet, IBC-behållare och storförpackningar. I de fall som avses i ministeriets förordning ska fallprovet för plastförpackningar med avvikelse från RID- och ADR-bestämmelserna och TFÄ-direktivet göras vid en temperatur på -40 °C. Förpackningen ska då vara försedd med en märkning om fallprovets temperatur i enlighet med bestämmelserna, eller godsdeklarationen eller motsvarande följesedel vara försedd med märkningen: "Förpackningen överensstämmer med ADR/RID-bestämmelserna, provad i -40 °C".

Ett gaskärl som inte har π-märkts och som har fyllts utomlands och godkänts i något annat land än Finland enligt RID- och ADR-bestämmelserna, får efter att transporten enligt RID- bestämmelserna har avslutats i Finland transporteras för att tömmas och returneras tom till utlandet utan den märkning som avses i 18 §, om avsändaren i godsdeklarationen eller motsvarande följesedel försäkrar att gaskärlet och dess utrustning är beständiga mot sprödbrott till en temperatur av -40 °C på följande sätt: "Gaskärlet och dess utrustning är beständiga upp till -40 °C."

23 §
Ibruktagande av utländska tankar och bulkcontainrar

Tillverkaren eller importören av en importerad tank som har tillverkats i utlandet, med undantag för en tank som hör till transportabla tryckbärande anordningar, får inte överlåta tanken för bruk förrän ett TFÄ-besiktningsorgan har godkänt tankens konstruktionstyp och vid sin besiktning konstaterat att tanken överensstämmer med de bestämmelser som gäller i Finland. En tank som är avsedd för transport av radioaktiva ämnen godkänns för bruk av strålsäkerhetscentralen.

Om en importerad tank som har tillverkats i utlandet och som avses i 1 mom. har besiktats och testats av en i RID- eller ADR-bestämmelserna eller TFÄ-direktivet avsedd behörig myndighet eller en av denna myndighet bemyndigad inrättning enligt de bestämmelser som gäller i Finland och giltigt intyg jämte utredning kan uppvisas, behövs ingen ny besiktning, om det inte finns särskilda skäl för detta.

Vid transport av farliga ämnen får som bulkcontainer också användas bulkcontainrar som godkänts enligt gällande RID- eller ADR-bestämmelser eller TFÄ-direktivet.

28 §
Myndigheter

Järnvägsverket övervakar järnvägtransporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring som hänför sig till dem. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på järnväg och tillfällig förvaring i anslutning till dem övervakas också av tullverket och gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets verksamhetsområde. Järnvägsverket bär dock även i dessa fall i första hand ansvaret för tillsynen.

Strålsäkerhetscentralen övervakar i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom. ärenden med anknytning till transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen.

Institutet för hälsa och välfärd kan meddela instruktioner på biologiska produkter i enlighet med punkt 2.2.62.1.9 i bilaga till ministeriets förordning.

Livsmedelssäkerhetsverket kan meddela instruktioner på bulktransport av animaliskt material som innehåller smittförande ämnen i enlighet med punkt 7.3.2.6.1 i bilaga till ministeriets förordning.

31 §
Utbildning av personal

Innan en person börjar sköta uppgifter i anknytning till transport av farliga ämnen ska personen ha lämplig utbildning.


32 §
Säkerhetsutredningar i fråga om bangårdar

I fråga om av Järnvägsverket utsedda bangårdar där farliga ämnen transiteras i stora mängder ska de järnvägsföretag som verkar på bangården för sin egen del göra en säkerhetsutredning och sända den till Banförvaltningscentralen. Banförvaltningscentralen ska utifrån järnvägsföretagens säkerhetsutredningar sammanställa en säkerhetsutredning för hela bangården och se till att de funktioner som beskrivs bildar en fungerande helhet.

Av den lokala räddningsmyndigheten och den regionala miljöcentralen ska begäras utlåtande om den räddningsplan som ingår i säkerhetsutredningen. Utredningen och utlåtandena ska lämnas till Järnvägsverket för godkännande. Järnvägsverket ska inom en rimlig tidsfrist meddela dem som utarbetar utredningen vilka slutsatser verket dragit av säkerhetsutredningen.

De som utarbetar säkerhetsutredningen ska gå igenom säkerhetsutredningen och uppdatera den om

1) det i fråga om verksamheten på bangården har skett en sådan förändring som ökar risken för en storolycka,

2) det vid utredningen av olycksfalls- och risksituationer har framgått något anmärkningsvärt,

3) det i planeringen av områden i omedelbar närhet till bangården sker en förändring som är viktig med tanke på säkerheten, eller om

4) Järnvägsverket begär det.

Banförvaltningscentralen ska tillsammans med de järnvägsföretag som fungerar på bangården utvärdera riskerna samt se över och uppdatera säkerhetsutredningen minst vart femte år. Av den lokala räddningsmyndigheten och den regionala miljöcentralen ska begäras utlåtande om en räddningsplan uppdateras i samband med en uppdatering av säkerhetsutredningen. Den uppdaterade säkerhetsutredningen och utlåtandena ska lämnas till Järnvägsverket för godkännande. Den uppdaterade säkerhetsutredningen ska efter Järnvägsverkets godkännande lämnas till kommunens brandchef och den regionala miljöcentralen.

Järnvägsverket ska minst vart tredje år utföra en systematisk kontroll på de bangårdar av vilka krävs en säkerhetsutredning. Till kontrollerna ska kallas den lokala räddningsmyndigheten och den regionala miljöcentralen åtminstone till den del kontrollen gäller den interna räddningsplanen.

36 §
Anmälningar och andra åtgärder vid överskridande av strålningsgränsvärden

Om man i samband med transport av radioaktiva ämnen observerar en överskridning av de gränsvärden enligt ministeriets förordning som gäller strålningens doshastighet eller radioaktivt avfall, ska mottagaren, transportören och avsändaren anmäla överskridningen till de andra som är delaktiga vid transporten och till Strålsäkerhetscentralen i enlighet med punkt 1.7.6 i bilagan till ministeriets förordning samt vidta övriga åtgärder enligt ministeriets förordning i syfte att eliminera de faror som föranleds av överskridningen av gränsvärdena.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

De bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande får tillämpas till och med den 30 juni 2009.

De säkerhetsutredningar om bangårdar som gäller vid förordningens ikraftträdande förblir i kraft i oförändrad form. Säkerhetsutredningarna ska likväl kontrolleras och uppdateras i enlighet med 32 §.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EGT nr L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingfors den 23 april 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Trafikråd
Liisa Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.