266/2009

Given i Helsingfors den 23 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 23 december 1998 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (1112/1998) 5 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 294/2005, som följer:

5 §
Krav på körtillstånd

Med avvikelse från 1 mom. behövs körtillstånd dock inte för sådana mindre transporter som avses i punkt 1.1.3 och kapitel 3.4 och 3.5 i bilaga A samt i bilaga C till den förordning som nämns i 1 mom. 1 a-punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

De ADR-körtillstånd som är i kraft vid denna förordnings ikraftträdande förblir i oförändrad form giltiga för den tid som anges i tillståndet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EGT nr L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingfors den 23 april 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.