265/2009

Given i Helsingfors den 23 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 mars 2001 om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (302/2001) den finska språkdräkten i rubriken för 2 § och 2 § 1 mom. 5, 6 och 11 punkten samt 6 § 5 mom.,

av dem 2 § 1 mom. 5, 6 och 11 punkten sådana de lyder i förordning 326/2005, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


5) ADR-överenskommelsen den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979), sådan den är i kraft som bindande för Finland,

6) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,


11) bulkcontainer de bulkcontainrar som avses i kapitel 6.11 i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (171/2009) eller i kapitel 6.11. i bilagan till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (172/2009) eller en likadan container som är avsedd för transport av styckegods på fartyg,


6 §
Märkning om överensstämmelse på transportabla tryckbärande anordningar

Om en transportabel tryckbärande anordning i fråga om de tekniska kraven uppfyller sådana tekniska krav i IMDG-koden eller i ICAO-TI som inte stämmer överens med de bestämmelser som utfärdats för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar, får på den transportabla tryckbärande anordningen inte anbringas den märkning som föreskrivs i bilaga VII till det direktiv som nämns i 1 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EGT nr L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingfors den 23 april 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.