264/2009

Given i Helsingfors den 23 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 mars 2002 om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (274/2002) 3 § och 10 § 1 och 3 mom., av dem 3 § sådan den lyder i förordning 295/2005, samt

fogas till förordningen en ny bilaga 3 som följer:

3 §
Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

Verksamhetsidkaren ska utse en eller flera säkerhetsrådgivare för att sköta föreskrivna uppgifter under verksamhetsidkarens tillsyn.

En säkerhetsrådgivare behöver dock inte utses, om

1) transport av farliga ämnen sker under försvarsmaktens tillsyn eller med försvarsmaktens fordon,

2) transport av farliga ämnen bedrivs tillfälligt i hemlandet, förutsatt att verksamheten orsakar endast minimal fara för människor, miljön eller egendom,

3) verksamhetsidkarens transporter av farliga ämnen

a) uppfyller villkoren i punkt 1.1.3 eller 1.7.1.4 eller kapitel 3.4 eller 3.5 i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (171/2009),

b) är sådana transporter som avses i bilaga C till den förordning som nämns i a-punkten,

4) verksamhetsidkarens transporter av farliga ämnen uppfyller villkoren i punkt 1.1.3 eller 1.7.1.4 eller kapitel 3.4 eller 3.5 i bilagan till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (172/2009) eller

5) transporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring av dem endast sker inom hamnområden eller på flygplatser.

10 §
Intyg över prov för säkerhetsrådgivare

Till den som har blivit godkänd i provet för säkerhetsrådgivare ger Fordonsförvaltningscentralen ett intyg enligt den modell som finns i bilaga 3 . Om det avlagda provet endast gäller transport av vissa farliga ämnen enligt 4 § 2 mom., ska en anteckning om intygets begränsade giltighet göras i rubriken på intyget. Intyget är giltigt i fem år från utfärdandet.


Ett intyg för säkerhetsrådgivare vilket på behörigt sätt har utfärdats i en annan stat som anslutit sig till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979) eller konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006) än Finland ger rätt att vara verksam som säkerhetsrådgivare enligt denna förordning i den omfattning som intyget anger.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

De bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande får tillämpas till och med den 30 juni 2009.

Ett intyg för säkerhetsrådgivare som är giltigt vid denna förordnings ikraftträdande är i kraft i oförändrad form den tid som anges i intyget.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EGT nr L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingfors den 23 april 2009

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Bilaga 3

Modell för utbildningsintyg över för säkerhetsrådgivare för transport av farliga ämnen:

Intyg nr: ....

Kännetecken för staten som utfärdat intyget:....

Efternamn: ....

Förnamn: ....

Födelsedatum och födelseort:....

Medborgarskap: ....

Innehavarens namnteckning:....

Gäller till den.... (datum) för företag som utför transporter av farliga ämnen samt lastning och lossning i samband med sådan transport

□ på väg

□ på järnväg

Utfärdat av:...

Datum: ....

Namnteckning:....

Förnyat till den....

Av (behörig myndighet):.....

Datum:....

Namnteckning:....

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.