240/2009

Given i Helsingfors den 16 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007) 2 §, 4 § 3 mom., 5 § 2 mom., 6 § 1 mom., 14 § 3 mom., 15 § 2 mom., 20 §, 21 § 1 mom., 22 § 3 mom., 29 § 1 mom., 31 § 3 mom., 37 § 1 och 3 mom., 42 § 2 mom., 43 § 2 mom., 44 § 1 och 4 mom., 45 § 3 mom., 54 a § 1 mom., 54 b, 54 c och 56 §, 59 § 1 mom., 60 § 1 och 2 mom., 61 § 1 mom., 62 § 3 mom., 69 §, 70 § 2 mom. och bilaga 3,

av dem 2 § och bilaga 3 sådana de lyder i förordning 155/2008, 6 § 1 mom., 14 § 3 mom., 20 §, 37 § 3 mom., 54 a § 1 mom., 54 b och 54 c § sådana de lyder i förordning 335/2008 samt 21 § 1 mom., 22 § 3 mom. och 56 § sådana de lyder i förordning 995/2007, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

stödregionerna A―C4 motsvarande regionindelning enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2007 (32/2007) och statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007 (27/2007),

digitalisering överföring av basskiften som ritats in på kartor till digitala flygbildskartor,

specialstöd stöd som betalas på basis av ett avtal som gäller miljöspecialstöd för jordbruket enligt denna förordning,

icke odlad åker som sköts sådana naturvårdsåkrar och trädesåkrar för vilka betalas gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 och där de krav som ingår i tvärvillkoren iakttas,

växthus en byggnad av bestående karaktär som används för odling av trädgårdsväxter, är täckt med ljusgenomsläppligt material och har en värmeanläggning,

jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och används för odling av en växtart för ett speciellt syfte, sköts utan att vara odlat eller används för andra syften,

trädesåker icke odlad åker som sköts och som kan bestå av svartträda eller stubbträda eller en- eller flerårig vallåker,

naturvårdsåker icke odlad åker som sköts och som kan bestå av flerårig vallåker eller mångfaldsåker som har besåtts med frön till vilt- eller landskapsväxter eller vall,

familjemedlem jordbrukarens make eller maka och jordbrukarens barn som inte har fyllt 18 år,

vårdbiotop torrängar, ängar, lövängar, hagmarker, skogsbeten eller hedar som uppvisar tydliga tecken på betesdrift eller på användning av området till produktion av foder för boskap,

basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde som sökanden odlar och besitter eller område av annat slag och som avgränsas av till exempel en kommungräns, en gräns för äganderätt, för en stödregion eller för ett avtalsområde, ett vattendrag, ett kant- eller utfallsdike, en väg eller en skog,

ansökan om arealstöd en samlad ansökan som avses i artikel 2.11 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i förordning (EG) nr 479/2008,

trädgårdslägenhet en gårdsbruksenhet där det årligen på en åkerareal om minst 0,5 hektar odlas trädgårdsväxter som anges i bilaga 1,

förbindelse en förbindelse som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd enligt denna förordning,

avtal ett avtal som gäller miljöspecialstöd för jordbruket enligt denna förordning,

TE-centralen arbets- och näringscentralen,

åker som tillfälligt inte odlas åker som är växtföljdsträda eller inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte odlas godkänns inte områden som varaktigt har tagits ur odling eller som annars har varit permanent icke odlade eller som ännu inte har använts till odling,

förordningen om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

axel 2-lagen lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006),

transaktionskostnader i enlighet med artikel 27.10 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) kostnader som är förbundna med att låta transaktionen äga rum och inte direkt kan tillskrivas genomförandekostnaden för det åtagande som de tillhör,

utfallsdike en grävd öppen fåra som samlar upp vatten från kant-, teg- och täckdiken i torrläggningsområdet samt från det ovanförliggande avrinningsområdet och avleder det från torrläggningsområdet,

referensareal summan av arealerna för de minst en ar stora basskiften som är belägna på åker och som är stödberättigande eller för vilkas del ansökan om stödberättigande har lämnats in och godkänts; summan av arealerna konstateras på det sätt som anges i 5 § i axel 2-lagen när en förbindelse som gäller stödet i fråga ingås,

statsrådets förordning från år 2000 statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000),

förordningen om gårdsstöd från år 2003 rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

miljöstöd den helhet som består av basåtgärder och eventuella tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket,

beslutet om miljöstöd statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995).

4 §
Åkerareal som är stödberättigande enligt prövning

När en förbindelse ingås kan stödberättigande i samband med kompensationsbidrag eller miljöstöd sökas och godkännas i fråga om en åkerareal som inte berättigar till stöd och som den jordbrukare som ingår förbindelsen har kommit i besittning av genom en sådan ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan enligt 88 § i fastighetsbildningslagen (554/1995), förutsatt att nyskiftesplanen har vunnit laga kraft och ägorna tagits i besittning i överensstämmelse med den. Vad som ovan föreskrivs om ägaren tillämpas också på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats på det sätt som anges i nyskiftesplanen. Icke stödberättigande åkerarealer av detta slag som kommit i jordbrukarens besittning kan dock godkännas som stödberättigande och härigenom för en förbindelse endast om stödberättigande åkerarealer som avses i 3 § 1 mom. enligt en nyskiftesplan som vunnit laga kraft har utgått ur jordbrukarens besittning.

5 §
Begränsningar av stödberättigandet

Som stödberättigande åkerareal godkänns inte areal som inte odlas, naturbete och naturäng samt öppen hagmark. Som areal som inte odlas betraktas icke odlade åkerskiften som inte utgör icke odlad åker som sköts eller åkerskiften som tillfälligt inte odlas. Om det efter det första förbindelseåret uppges att ett skifte som uppgetts som stödberättigande är icke odlat eller det vid en kontroll konstateras att skiftet är icke odlat, anses det vara sådan avförd areal som avses i 8 § 1 mom.

6 §
Byte av stödberättigandet

En jordbrukare som ingår eller har ingått en förbindelse kan ansöka om byte av stödberättigandet mellan stödberättigande åkerareal som avses i 3 § och icke stödberättigande åkerareal. Den stödberättigande areal som byts ska ha uppgetts som basskifte år 2008. Stödberättigandet ska bytas för hela basskiftet. Om den till miljöstöd berättigande areal som byts är belägen inom stödregionerna C1―C4, kan stödberättigandet inte överföras till en areal som är belägen inom stödregion A eller B. När det gäller kompensationsbidrag kan den stödberättigande åkerarealen inte bytas mellan olika stödregioner om det stödbelopp per hektar som betalas ut skulle öka på grund av bytet av stödregion. Byte av stödberättigandet är inte möjligt om den åkerareal som bytet gäller är under två hektar per lägenhet. Inom miljöstödet är byte av berättigandet inte möjligt i fråga om ett basskifte som omfattas av ett gällande specialstödsavtal. Byte av stödberättigandet får inte leda till att den stödberättigande åkerarealen ökar. Byte av stödberättigandet är en bestående åtgärd. Byte kan sökas endast i fråga om åkerarealer som jordbrukaren äger och som har uppgetts i ansökan om arealstöd det stödår som föregår året då förbindelsen ingåtts. Om en förbindelse ingåtts år 2007 ska de åkerarealer som byts ha uppgetts i ansökan om arealstöd för 2007.


14 §
Avtalsperioder och avtalsår

Avtalsperioden för avtal enligt 45, 46 och 52 § börjar den 1 maj. Avtalsperioden för avtal enligt 40, 54 och 54 a―54 c § kan börja antingen den 1 maj eller den 1 oktober. Om det område som avtalet ska gälla ingår i ett översiktsplaneområde för skyddszoner och vall har anlagts på arealen i fråga under det föregående året eller tidigare, kan avtal enligt 40 § börja gälla den 1 maj. Om det är fråga om avtal enligt 41, 49 eller 50 § och det på avtalsområdet har gjorts en sådan icke-produktiv investering som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten i axel 2-lagen, kan avtalet börja gälla den 1 maj. Om en ursprungssort sås under hösten på det område som avtalet ska gälla, kan avtal enligt 54 § börja gälla den 1 oktober. Avtalsperioden för övriga avtal börjar den 1 oktober.


15 §
Avtal som grundar sig på en plan

TE-centralen ska inhämta utlåtande av den regionala miljöcentralen inom sitt verksamhetsområde innan ett avtal som grundar sig på en plan ingås, om det inte är fråga om avtal enligt 40, 43 eller 54 a §, om det område som det förstnämnda avtalet önskas gälla ingår i ett översiktsplaneområde där behovet av en skyddszon har konstaterats.

20 §
Tidtabell för genomförandet i fråga om vissa avtal

Om det är fråga om ett avtal enligt 40―43, 49, 51, 54 a eller 54 c §, ska åtgärderna påbörjas på alla avtalsskiften under det första avtalsåret, om annat inte förutsätts i den godkända planen.

21 §
Minskning av arealen för ett område som är föremål för ett avtal

Arealen för ett område som omfattas av ett avtal enligt 15, 45 och 46 § kan minskas med högst 20 procent under avtalsperioden, förutsatt att kontrahenten återbetalar specialstöd som har betalts för den areal som avförts ur avtalet. Arealen i avtal enligt 15 § kan dock minskas bara om de mål som har fastställts för avtalet inte äventyras. Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan får arealen för ett område som omfattas av ett avtal enligt 45 och 46 § minska, om den areal som utgår ur avtalet införlivas med ett annat avtal enligt 45 eller 46 §. Den areal som omfattas av ett avtal enligt 54 b § får under hela avtalsperioden minska med sammanlagt högst 20 procent. Utbetalda specialstöd behöver inte återbetalas.


22 §
Ökning av avtalsarealen i fråga om vissa avtal

Med nya åkerarealer avses inte skiften som en jordbrukare som har ingått avtal enligt 45, 46 och 54 § har kommit i besittning av genom en sådan ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan enligt 88 § i fastighetsbildningslagen, förutsatt att nyskiftesplanen har vunnit laga kraft och ägorna tagits i besittning i överensstämmelse med den efter inledandet av avtalsperioden för det ovan nämnda avtalet. Vad som ovan föreskrivs om ägaren tillämpas också på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats på det sätt som anges i nyskiftesplanen. Nya åkerarealer av detta slag som kommit i jordbrukarens besittning kan dock godkännas som stödberättigande och härigenom för en i 45, 46 och 54 § avsedd förbindelse endast om stödberättigande åkerarealer som avses i 3 § 1 mom. enligt en nyskiftesplan som vunnit laga kraft har utgått ur jordbrukarens besittning.

29 §
Basåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket

En jordbrukare som förbinder sig att genomföra basåtgärderna ska genomföra en helhet som består av följande åtgärder: planering och uppföljning av miljövården i samband med odling, gödsling av åkerväxter, gödsling av trädgårdsväxter, dikesrenar och skyddsremsor samt bevarande av naturens mångfald och landskapet. Som ett led i basåtgärderna kan jordbrukaren anlägga en naturvårdsåker.


31 §
Ändring av basåtgärdens innehåll

Om en gårdsbruksenhet inleder husdjursproduktion eller utökar den på så sätt att antalet animalieproduktionsdjur når upp till det i 30 § 1 mom. angivna minimiantalet under den återstående förbindelseperioden, kan till jordbrukaren betalas stödet för basåtgärder för åkerväxternas del i enlighet med beloppet för husdjurslägenheter under den återstående förbindelseperioden. Denna ändring kan företas också om en generationsväxling eller någon annan överföring av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten företas under en pågående förbindelseperiod och förbindelsen överförs. En ändring av produktionsinriktningen kan göras högst två gånger under förbindelseperioden. Betalningen av stöd på basis av den ingångna förbindelsen och uppgifterna i stödansökan kan ändras, förutsatt att jordbrukaren anmäler ändringen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet före utgången av juni under året i fråga. När det gäller ändringar som anmäls senare betalas stödet i överensstämmelse med ändringen från ingången av det följande förbindelseåret.

37 §
Ändring av och frångående av tilläggsåtgärd

En tilläggsåtgärd kan ändras, om

1) jordbrukaren upphör med att odla trädgårdsväxter eller börjar odla sådana på minst 0,5 hektar eller utökar den årliga odlingen av dem till minst 0,5 hektar; när jordbrukaren inleder trädgårdsodling eller utökar odlingsarealen för trädgårdsväxter kan han eller hon välja en tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter,

2) jordbrukaren lägger ned husdjursproduktionen eller minskar antalet djur så att de krav beträffande djurantalet som anges i 30 § 1 mom. inte längre uppfylls; jordbrukaren kan härvid välja en tilläggsåtgärd som inte är avsedd för husdjurslägenheter,

3) jordbrukaren inleder husdjursproduktion på gårdsbruksenheten eller utökar den så att de krav beträffande djurantalet som anges i 30 § 1 mom. uppfylls under den återstående förbindelseperioden; jordbrukaren kan då välja en tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter,

4) en generationsväxling eller någon annan överföring av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten sker under en pågående förbindelseperiod och förbindelsen överförs i enlighet med 11 §,

5) bedrivandet av växtodling på en gårdsbruksenhet ändras så att den huvudsakliga inriktningen blir produktion av åkerenergi och det finns en särskilt grundad anledning att ändra tilläggsåtgärd,

6) jordbrukaren inleder sådan produktion som avses i 45 eller 46 § och ingår ett avtal om det eller lägger ned sådan produktion,

7) jordbrukaren har haft sådana trädesrättigheter som avses i artikel 53 i förordningen om gårdsstöd från år 2003 den sista ansökningsdagen för stödet år 2007 eller 2008 och har valt någon tilläggsåtgärd enligt 32 § 3―6 punkten år 2007 eller 2008.


En tilläggsåtgärd ska frångås, om husdjursproduktionen på en gårdsbruksenhet upphör eller om djurantalet annat än tillfälligt sjunker så att de krav beträffande djurantalet som anges i 30 § 1 mom. inte uppfylls och en tilläggsåtgärd enligt 32 § 7 eller 8 punkten har valts. En vald tilläggsåtgärd enligt 32 § 1 punkten ska frångås, om jordbrukaren ansöker om avtal enligt 45 eller 46 §. En tilläggsåtgärd enligt 32 § 3 och 4 punkten ska frångås, om det på en gårdsbruksenhet som förbundit sig att följa villkoren för husdjurslägenheter finns mer än 2 djurenheter av nötkreatur, hästar, får eller getter. En tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter kan frångås när odlingsarealen för trädgårdsväxter sjunker till mindre än 0,5 hektar. Tilläggsåtgärder enligt 32 § 4―7 och 10 punkten som är avsedda för stödregionerna A och B ska frångås, om jordbrukaren avstår från alla sina åkerarealer inom dessa regioner. Jordbrukaren kan frångå endast en tilläggsåtgärd enligt 32 § 3―6 punkten som valts år 2007 eller 2008, om jordbrukaren har haft sådana trädesrättigheter som avses i artikel 53 i förordningen om gårdsstöd från år 2003 och inom stödregion A eller B har valt tre eller fyra tilläggsåtgärder eller inom stödregion C två tilläggsåtgärder. Om en tilläggsåtgärd frångås ska jordbrukaren betala tillbaka det stöd som har betalats för den. En tilläggsåtgärd enligt 32 § 8 punkten ska frångås, om jordbrukaren ingår ett avtal enligt 54 b §. Det är dock inte möjligt att frångå denna tilläggsåtgärd om den är den enda tilläggsåtgärd som jordbrukaren valt inom stödområde A eller B.


42 §
Åkerodling på grundvattenområden

De åtgärder eller inskränkningar som ingår i avtalet kan vara av följande slag:

1) åkerbearbetningen minskar eller upphör,

2) användningen av gödselmedel eller stallgödsel minskar eller upphör,

3) användningen av växtskyddsmedel minskar eller upphör,

4) naturvårdsåkrar anläggs och placeras med beaktande av vattenvården,

5) betesgången minskar eller upphör, eller

6) gräsväxter odlas som bottengröda.


43 §
Behandlingsmetoder för avrinningsvatten

Reglerbar dränering kan företas på väl genomsläppliga sand- eller mohaltiga åkerjordar samt gyttjeleror där lutningen är högst 2 procent. Vid reglerbar underbevattning och återanvändning av avrinningsvatten ska jordarten vara väl genomsläpplig fin eller grov mo, fin eller grov sand eller gyttjelera, och lutningen ska vara under 1 procent.


44 §
Ekologisk produktion och förutsättningar som gäller jordbrukaren

Ingåendet av avtal enligt 45 och 46 § förutsätter att jordbrukaren har godkänts att omfattas av det kontrollsystem som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008). Ansökan om anslutning till kontrollsystemet ska göras senast den sista dagen för ansökan om arealstöd det år då avtalet söks. Senast den 15 september det första avtalsåret ska en inledande kontroll som TE-centralen har verkställt och som är förenlig med kontrollsystemet ha utförts på jordbrukarens gårdsbruksenhet och jordbrukaren ha godkänts att omfattas av kontrollsystemet. Jordbrukaren ska omfattas av kontrollsystemet för åkerbrukets och växthusproduktionens del. Är det fråga om ett avtal enligt 46 §, förutsätter ingåendet av avtalet dessutom att jordbrukaren har godkänts för kontrollsystemet beträffande ett djurslag som anges i 46 § 5 mom. Produktionsinriktningen kan under avtalsperioden bytas från en inriktning inom djurproduktionen till en annan eller från en inriktning inom djurproduktion till växtproduktion i enlighet med vad som föreskrivs i 47 §. Också vid byte av produktionsinriktningen ska kontrollsystemet omfatta den produktionsinriktning som avses bli genomförd. Jordbrukaren ska omfattas av kontrollsystemet under hela avtalsperioden.


Hela avtalsarealen kan bestå av vall bara på en gårdsbruksenhet där skörden främst används som foder för de egna djuren. Skiften som uppgetts som gröngödslingsareal och icke odlad åkerareal som sköts kan godkännas i fråga om en areal som sammanlagt utgör högst halva avtalsarealen årligen. Bestämmelser om anläggande och skötsel av gröngödslingsarealer finns i 59 § 2 mom.

45 §
Ekologisk produktion

Odlingen av gårdsbruksenhetens åkerareal med ekologiska metoder ska börja vid ingången av det första avtalsåret på en areal som utgör minst tre hektar eller, om det är fråga om ekologisk trädgårdsodling på en areal som utgör minst 0,5 hektar, på så sätt att alla skiften ska odlas ekologiskt senast från och med det andra avtalsåret. På gårdsbruksenheter med nötkreatur, hästar, får eller getter ska alla skiften odlas ekologiskt senast från och med det tredje avtalsåret. Omläggningen till ekologisk produktion kan ske också ett jordbruksskifte i sänder. Gårdsbruksenheter med nötkreatur, hästar, får eller getter avser sådana gårdsbruksenheter där ett antal motsvarande minst en djurenhet av djuren i fråga föds upp.


54 a §
Effektiviserad minskning av näringsbelast- ningen

Avtal kan ingås i fråga om ett skifte som används för odling och vars bördighetsklass för fosfor är hög eller betänkligt hög. Avtal kan också ingås i fråga om ett skifte vars bördighetsklass för fosfor är minst god, om skiftet är beläget invid ett utfallsdike eller en vattenfåra som är större än ett utfallsdike eller vid stranden av en tjärn, en sjö eller havet och sluttar mot dessa vattenområden. Avtalet kan ingås i fråga om ett skifte som är beläget i stödregion A eller B. Avtalet kan ingås att gälla hela basskiftet eller en del av det.


54 b §
Placering av flytgödsel i åker

Stöd betalas för ett basskifte eller en del av basskiftet på vilket minst 20 m3 flytgödsel eller urin har spridits ut per hektar i enlighet med villkoren för en gällande miljöstödsförbindelse och eventuella andra avtal som avses i 39 §. Flytgödsel eller urin ska spridas ut på skiftet med hjälp av utrustning som placerar eller myllar in gödseln eller urinen och som placerar gödseln direkt i jorden i samband med spridningen. Om flytgödsel av nöt eller svin har spridits ut på ett avtalsskifte, får man inte det året dessutom sprida ut fosforgödsel som ytspridning på skiftet.

54 c §
Långvarig vallodling på torvåkrar

Avtal kan ingås i fråga om ett basskifte eller en del av ett basskifte där jordarten är torv eller mulljord. Jordarten fastställs på basis av gällande markkartering. Avtalet kan ingås att gälla hela basskiftet eller en del av det.

En jordbrukare som har valt en tilläggsåtgärd enligt 32 § 6 punkten kan också ingå avtal. Avtalsskiftet kan uppfylla villkoren för växttäcke vintertid på åkrar, men för skiftet betalas inte något stöd för tilläggsåtgärder enligt 32 § 3―5 punkten. Om en jordbrukare på en gårdsbruksenhet inleder uppfödning av nötkreatur, hästar, får eller getter eller ökar antalet sådana produktionsdjur så att djurens antal överskrider två djurenheter, betalas stödet för den återstående avtalsperioden i form av stöd för husdjurslägenheter. Om man på en gårdsbruksenhet som ingått ett avtal frångår uppfödning av nötkreatur, hästar, får eller getter eller om antalet sådana produktionsdjur inte uppfyller minimiantalet, betalas stödet för den återstående avtalsperioden i form av stöd för växtodlingslägenheter.

Avtal kan inte ingås om det enligt ansökan ska börja gälla den 1 maj och det på den areal som avses i avtalet har odlats rörflen år 2007. Om avtalet enligt ansökan ska börja den 1 oktober, kan det inte ingås om det på den areal som avses i ansökan om avtal har odlats rörflen år 2008.

56 §
Minimimängder i fråga om arealer, djurenheter och djur

Avtal kan ingås när arealen eller antalet djurenheter eller djurantalet är minst följande:

Avtal Minimimängder
Areal (ha)/djurenheter (de) eller djur (st.)
Åkerodling på grundvattenområden 1,00 (ha)
Behandlingsmetoder för avrinningsvatten
– reglerbar dränering 1,00 (ha)
– reglerbar underbevattning 1,00 (ha)
– återanvändning av avrinningsvatten 1,00 (ha)
Ekologisk produktion 3,00 (ha)
Ekologisk husdjursproduktion, åkerareal 3,00 (ha)
Ekologisk trädgårdsodling 0,80 (ha)
Uppfödning av lantraser
- får/getter 0,45 (de)
- nötkreatur 0,6 (de)
– hästar 1 (de)
- hönor och tuppar av lantras 20 (st.)
Odling av ursprungssorter 1,00 (ha)
Placering av flytgödsel i åker 2,00 (ha)
Långvarig vallodling på torvåkrar 1,50 (ha)
59 §
Skötta åkerarealer

Skötta åkerarealer för vilka kompensationsbidrag och miljöstöd kan betalas är gröngödslingsarealer, arealer för honungsproduktion, skördeskadearealer och arealer med utvintringsskador, skyddsremsor, dikesrenar, naturvårdsåkrar och odlingstekniska vändtegar. Kompensationsbidrag kan dessutom betalas för åkerarealer som avses i 60 § och miljöstöd för åkerarealer som avses i 61 §.


60 §
Kompensationsbidrag och skötta åkerarealer

Kompensationsbidrag kan betalas för sådan icke odlad åkerareal som sköts för vilken gårdsstöd betalas i enlighet med förordningen om gårdsstöd och som har skötts i enlighet med tvärvillkoren. Den icke odlade åkerareal som sköts kan utgöra högst 50 procent av hela den areal på gårdsbruksenheten som årligen är stödberättigande inom kompensationsbidraget. Denna areal kan dock inte vara större än den areal där åker- och trädgårdsväxter odlas eller som sköts på det sätt som föreskrivs i 59 § eller i 2 eller 3 mom. i denna paragraf.

Kompensationsbidrag kan betalas för åkerareal som utgör ett mångfaldsobjekt inom ramen för den tilläggsåtgärd enligt 16 § i statsrådets förordning från år 2000 som gäller mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten. De här avsedda mångfaldsåkrarna, vilkas skörd används till utfodring av vilt eller inte bärgas, kan dock utgöra högst fem procent av arealen av de basskiften som har godkänts som stödberättigande under det första förbindelseåret för miljöstödets del för att kompensationsbidrag ska kunna betalas för dem.


61 §
Miljöstöd och skötta åkerarealer

För en naturvårdsåker som har anlagts på icke odlad åkerareal som sköts betalas stöd för basåtgärder inom miljöstödet i enlighet med 69 §. Stödet betalas för högst 15 procent av en gårdsbruksenhets sammanlagda årliga stödberättigande åkerareal. Stöd för naturvårdsåkrar betalas inte för åkrar med sedvanlig odling av vall, gräs eller energigrödor eller för permanent betesmark. Stöd betalas inte heller för annan areal som omfattas av specialstöd än sådan åkerareal som avses i 45 och 46 §.


62 §
Åkerarealer för vilka kompensationsbidrag och miljöstöd inte betalas

Kompensationsbidrag och miljöstöd betalas inte för produktion av plantmaterial av skogsträd, arealer med energiväxter med vedstam, odling av julträd och arealer med sådan hampa som inte berättigar till gårdsstöd som EU finansierar fullt ut. Bestämmelser om stödberättigande sorter av hampa finns i artikel 39 i förordningen om gårdsstöd och i artikel 33.1 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008.

69 §
Beloppen av stöd för basåtgärder

Till en jordbrukare som har ingått en miljöstödsförbindelse betalas årligen i stöd för basåtgärder följande belopp per hektar stödberättigande åker:

Euro
Åkerväxter
- växtodlingslägenheter 93
- husdjurslägenheter 107
Naturvårdsåkrar
-fleråriga vallåkrar 170
-mångfaldsåkrar 300
Trädgårdsväxter
- grupp 1 450
- grupp 2 438
- vissa frökryddväxter 181
70 §
Beloppen av stöd för tilläggsåtgärder

Stöd för tilläggsåtgärder betalas i fråga om sådana stödberättigande åkerarealer för vilka stöd för basåtgärder betalas. För åkerarealer för vilka stöd för naturvårdsåkrar betalas, betalas dock inte stöd för tilläggsåtgärder. Stöd för tilläggsåtgärder betalas utgående från var åkerarealen är belägen. Stöd för en tilläggsåtgärd enligt 32 § 1, 2, 7 och 9 punkten betalas inte för arealer med trädgårdsväxter som anges i bilaga 1. Stöd för en tilläggsåtgärd enligt 32 § 3―5 punkten betalas inte för arealer med trädgårdsväxter i grupp 2 som anges i bilaga 1.Denna förordning träder i kraft den 22 april 2009.

Det stöd för naturvårdsåkrar som avses i 69 § och som betalas på basis av förbindelser som ingås från och med år 2009 kan betalas ut endast om jordbrukarens åkerareal som är stödberättigande inom ramen för miljöstödet årligen utgörs av minst 0,5 hektar och 5 procent är naturvårdsåker.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Bilaga 3

Betalning av specialstöd på basis av växter/växtkoder som uppges i ansökan om arealstöd

Specialstöd kan betalas till jordbrukaren, förutsatt att följande växter/växtkoder uppges avtalsspecifikt i ansökan om arealstöd:

Skyddszon (5 år och 10 år)

Skyddszonsvall

Skyddsremsa

Specialstödsavtal, permanent betesmark

Specialstödsavtal, annan areal

Våtmark (5 år och 10 år)

Skyddsremsa

Specialstödsavtal, annan areal

Reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Träda som anknyter till odling

Areal som tillfälligt inte odlas

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Naturens och landskapets mångfald (5 år och 10 år)

Ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd (endast avtalsenliga växter)

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall (endast avtalsenliga växter)

Naturbete och naturäng i användning

Naturbete och naturäng, trädbevuxen

Skogsbete

Hagmark, öppen

Hagmark, trädbevuxen

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, åker

Skyddsremsa

Vårdbiotop (5 år)

Naturbete och naturäng i användning

Naturbete och naturäng, trädbevuxen

Skogsbete

Hagmark, öppen

Hagmark, trädbevuxen

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal

Ekologisk produktion, Ekologisk husdjursproduktion (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Åkerodling på grundvattenområden (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Träda som anknyter till odling

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Odling av ursprungssorter (5 år)

Vete, råg, korn och havre, ett- och fleråriga utsädesvallar samt vallar för produktion av rödklöverfrö samt ärt och bondböna

Effektiviserad minskning av näringsbelastningen (5 år)

Fleråriga hö-, ensilage- och färskfodervallar samt betes- och utsädesvallar

Permanent hö-, ensilage- och färskfodervall

Rörflen

Kontrollerad utsädesproduktion av fleråriga vallväxter

Placering av flytgödsel i åker (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Trädgårdsland

Flerårig grönträda, träda som anknyter till odling och naturvårdsåker antingen vid anläggningen av växtbeståndet eller på hösten i samband med sådden av grödan

Areal som tillfälligt inte odlas i samband med sådden av grödan på hösten

Långvarig vallodling på torvåkrar (10 år)

Fleråriga hö-, ensilage- och färskfodervallar samt betes- och utsädesvallar

Permanent hö-, ensilage- och färskfodervall

Rörflen

Kontrollerad utsädesproduktion av fleråriga vallväxter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.