236/2009

Given i Helsingfors den 8 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 11 oktober 2007 om registrering av fordon (893/2007) 4 och 11 § samt 28 § 3 mom. som följer:

4 §
Handlingar som behövs för registreringsanmälan

Registreringsanmälan ska göras på den senast givna, gällande

1) del II till förhandsanmälningsintyget, när det är fråga om första registrering av ett fordon som har förhandsanmälts som färdigt fordon,

2) del II till registreringsintyget, när det är fråga om avställning, påställning eller ändringsregistrering av ett fordon eller slutlig avregistrering av ett fordon i de fall som avses i 13 §,

3) del II till intyget över registreringsbesiktning, när det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält registreringsbesiktigat fordon eller ett fordon som har förhandsanmälts som icke färdigbyggt fordon eller påställning av ett registreringsbesiktigat fordon,

4) skrotningsintyget, när det är fråga om slutlig avregistrering av ett fordon,

5) del II till intyget över enskilt godkännande, när det är fråga om första registrering av ett färdigbyggt fordon.

Om en sådan handling som avses i 1 mom. har förkommit, ska anmälan göras på en ny handling som har inhämtats av den som gett handlingen i fråga.

I samband med registreringsanmälan ska del I till registreringsintyget, förhandsanmälningsintyget, intyget över enskilt godkännande eller intyget över registreringsbesiktning uppvisas. Även om del I inte uppvisas kan den som utför registrering ta emot en registreringsanmälan, om ett nytt registreringsintyg genast kan ges till kunden eller, om det finns andra särskilda skäl för detta.

11 §
Användning av ett fordon innan ett nytt registreringsintyg har anlänt eller ett registreringsbeslut har fattats

Den anteckning om inlämnande av registreringsanmälan som den som utför registrering har gjort på del I till det senast gällande registreringsintyget, intyget över enskilt godkännande, intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintyget berättigar, om det inte finns något annat hinder, att använda fordonet i trafik tills det nya registreringsintyget har anlänt, dock högst 30 dagar. Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran förlänga tiden.

I de fall som avses i 4 § 3 mom., där del I till registreringsintyget, intyget över enskilt godkännande, intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintyget inte har uppvisats, kan den som utför registrering utfärda ett interimsintyg för fordonet som ger rätt att använda fordonet i trafik under den tid som antecknas på intyget. Ett interimsintyg kan även utfärdas, om äganderätten till fordonet inte kan utredas inom skälig tid av en orsak som inte beror på anmälaren.

Den som ansöker om registrering är skyldig att lämna tillbaka interimsintyget och de skyltar som eventuellt har getts för fordonet, om villkoren för registrering inte uppfylls.

28 §
Förutsättningar för exportregistrering

Ett fordon som ska exportregistreras ska godkännas enskilt eller godkännas vid en registreringsbesiktning före exportregistreringen. Ett fordon behöver dock inte godkännas enskilt eller visas upp för godkännande vid en registreringsbesiktning, om

1) förhandsanmälningsintyg överlämnas för exportregistrering, eller

2) en tävlingsbil i tävlingsgrupp N eller A exportregistreras för en tävling; bilen ska vara avsedd för tävlingar på minst europamästerskapsnivå och ha ett giltigt intyg över klassificeringen utfärdat av en i Finland registrerad riksomfattande centralorganisation för bilsport.


Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingfors den 8 april 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Juhani Puurunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.