235/2009

Given i Helsingfors den 8 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 december 2003 om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003) 13―15 och 23 § som följer:

13 §
Identifieringsuppgifter om fordon

Som identifieringsuppgifter om ett fordon införs i registret uppgifter om fordonets tillverkningsnummer och godkännandenummer. Dessutom kan i registret införas uppgifter om fordonets färg.

14 §
Tekniska data om fordon

Som tekniska data om fordon införs i registret uppgifter om fordonets allmänna tekniska egenskaper, om fordonets utrustning, huvudmått och massa, motor, kraftöverföring, axelsystem, styrning, bromsar, chassi, säkerhetsutrustning, koppling, bränsleförbrukning, utsläppsminskande anordningar och utsläpp. I registret införs dessutom särskilda uppgifter om bussar, paketbilar, fordon som används för specialtransporter och fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen.

15 §
Uppgifter om godkännande

Som uppgifter om typgodkännande införs i registret uppgifter som gäller fordonets typ, variant och version, uppgifter om typkod, modellserie och typbeteckning, om tidpunkt för typgodkännande, om typgodkännandets giltighetstid och uppgifter som gäller tillsyn över produktionens överensstämmelse, uppgifter om fordonsklass, fordonsgrupp och märke, samt uppgifter om tillverkaren, tillverkarens representant och importören. Dessutom införs i registret uppgifter om den som ansökt om typgodkännande och uppgifter om orsakerna till att ansökan om typgodkännande bifalls eller avslås.

Som uppgifter om enskilt godkännande införs i registret uppgifter om fordonsklass, fordonsgrupp, märke och eventuell annan klassificering. Dessutom införs i registret uppgifter om tillverkaren, tillverkarens representant, importören, tidpunkten och giltighetstiden för det enskilda godkännandet, uppgifter om den som ansökt om och den som beviljat enskilt godkännande samt uppgifter om orsakerna till att ansökan om enskilt godkännande bifalls eller avslås.

Som uppgifter som gäller registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning införs i registret uppgifter om typ, variant och version, om typkod, modellserie och typbeteckning, uppgifter om tidpunkten för registreringsbesiktning och dess giltighetstid samt uppgifter om fordonsklass, fordonsgrupp och märke. Dessutom införs uppgifter som gäller ändringar av ett fordon och om möjligheten till sammankoppling samt uppgifter om godkännande eller underkännande av fordonet och om körförbud. I registret införs i fråga om besiktning särskilda anvisningar samt uppgifter som tjänar besiktningen och tillsynen över den.

I registret införs även den uppgift som tillverkaren eller en representant för tillverkaren lämnat om försäljningsnamnet för ett fordons typbeteckning samt fordonets marknadföringspris, datum då ett nytt fordon introducerats på marknaden samt datum då fordonet dragits tillbaka från marknaden.

23 §
Användning av uppgifter om fordon som urvalsgrund

Som sådana uppgifter om fordon som avses i 19 § 4 mom. i lagen om fordonstrafikregistret kan som urvalsgrund användas identifieringsuppgifter enligt 13 §, de uppgifter om tekniska data om fordonet som avses i 14 §, de uppgifter om godkännande som avses i 15 § 1―3 mom. samt uppgifter som avses i 15 § 4 mom. i denna förordning. Som urvalsgrund kan dessutom användas uppgifter om arten av innehavarens besittningsrätt, importsätt, registrerings- och ibruktagningsdag, användningssyftet med fordonet, trafikförsäkringsbolag, typ av godkännande eller besiktning, godkännande- eller besiktningsdatum, godkännande- eller besiktningsställe samt en annan identifikationsuppgift om fordonet.


Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingfors den 8 april 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Juhani Puurunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.