233/2009

Given i Helsingfors den 8 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av 16 och 19 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) 16 § 1 mom. och 19 §, sådana de lyder, 16 § 1 mom. i förordning 497/2005 och 19 § i förordningarna 1225/2005 och 1356/2007, som följer:

16 §
Utbetalning av förskott

Staten och arbetslöshetsförsäkringsfonden skall till Folkpensionsanstaltens allmänna fonden för social trygghet erlägga förskottet så, att av det årliga förskottets belopp minst en sjättedel betalas i januari och därefter det återstående beloppet i månatliga, lika stora rater. För tryggande av finansieringen eller om det årliga förskottet förändras väsentligt kan förskottet periodiseras på ett sätt som avviker från vad som angetts ovan.


19 §
Utbetalning av förskott

Staten skall betala förskotten på arbetsmarknadsstöd till Folkpensionsanstaltens allmänna fonden för social trygghet. Förskotten skall betalas den första vardagen i månaden.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 april 2009

Minister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.