227/2009

Given i Helsingfors den 3 april 2009

Lag om ordnande av enskilt godkännande av fordon

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om beviljande av enskilt godkännande enligt fordonslagen (1090/2002).

I fordonslagen och med stöd av den föreskrivs om förutsättningarna för beviljande av enskilt godkännande och om annat innehåll i enskilt godkännande samt om ibruktagande i Finland av ett fordon som godkänts vid enskilt godkännande i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) enskilt godkännande enskilt godkännande enligt fordonslagen; till enskilt godkännande hör dessutom registrering i fordonstrafikregistret av uppgifter om fordon,

2) beviljare av enskilt godkännande instanser med vilka Fordonsförvaltningscentralen har ingått avtal om beviljande av enskilt godkännande av fordon.

Beviljaren av enskilt godkännande kan komma överens med den som söker enskilt godkännande att beviljaren i samband med beviljandet av enskilt godkännande utför sådana mindre kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar enligt 50 e § 2 mom. 5 punkten i fordonslagen som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven. Dessa åtgärder anses då utgöra en del av det enskilda godkännandet.

3 §
Fordonsförvaltningscentralens ansvar för enskilda godkännanden

Fordonsförvaltningscentralen svarar för enskilda godkännanden av fordon i Finland.

2 kap.

Beviljare av enskilt godkännande och beviljande av enskilt godkännande

4 §
Hur beviljandet av enskilda godkännanden ordnas

Fordonsförvaltningscentralen ordnar beviljande av enskilda godkännanden genom att upphandla nödvändiga tjänster av tjänsteproducenter. Beviljandet ska genom avtal ordnas så att kvaliteten, enhetligheten och tillgången på de tjänster som behövs i verksamheten säkerställs i skälig omfattning i olika delar av landet.

5 §
Avtal om beviljande av enskilda godkännanden

Ett avtal om beviljande av enskilda godkännanden görs för en viss tid av högst fem år.

I avtalet ska överenskommas om

1) inledandet av verksamheten,

2) ort och utrymmen där enskilda godkännanden beviljas,

3) den utrustning som krävs i verksamheten,

4) betjäningstider,

5) användningen av fordonstrafikregistret, registrering av uppgifter om beviljande av enskilt godkännande i fordonstrafikregistret samt om påvisandet av det dataskydd och den datasäkerhet som förutsätts av beviljaren av enskilt godkännande,

6) det förfarande som ska iakttas vid uttaget av avgifter som tas ut för beviljande av enskilt godkännande och vid redovisningen av dessa avgifter till Fordonsförvaltningscentralen,

7) tillställandet av dokument som gäller beviljande av enskilda godkännanden till Fordonsförvaltningscentralen,

8) avtalsperioden och upphörande av avtalet i specialfall under avtalsperioden,

9) den ersättning som Fordonsförvaltningscentralen betalar till beviljaren av enskilda godkännanden, samt

10) tillsynen och andra medel genom vilka Fordonsförvaltningscentralen kan säkerställa att enskilda godkännanden beviljas på behörigt sätt.

6 §
Villkor som gäller beviljare av enskilt godkännande och beviljande av enskilt godkännande

Beviljaren av enskilt godkännande ska vara tillförlitlig, sakkunnig, oberoende och solvent.

Beviljaren av enskilt godkännande ska ha ett effektivt och dokumenterat kvalitetssystem.

Beviljaren av enskilt godkännande ska för utförandet av uppgiften ha en tillräckligt stor och yrkeskunnig personal, lämpliga verksamhetsutrymmen och tillräckliga datatrafikförbindelser. Beviljaren av enskilt godkännande ska också sörja för att dataskyddet och datasäkerheten är ändamålsenliga.

Vid prövningen av om beviljare av enskilt godkännande uppfyller kraven ska det intyg eller utlåtande som Mätteknikcentralen eller någon annan motsvarande inrättning har gett om uppfyllandet av villkoren beaktas.

7 §
Bedömning av tillförlitligheten hos beviljare av enskilt godkännande

På bedömningen av tillförlitligheten hos beviljare av enskilt godkännande tillämpas det som i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) föreskrivs om bedömning av tillförlitligheten hos den som söker koncession för fordonsbesiktning.

8 §
Sakkännedom hos beviljare av enskilt godkännande

En beviljare av enskilda godkännanden anses vara sakkunnig om beviljaren i sin tjänst har en behörig person som svarar för beviljande av enskilda godkännanden.

Som bevis på behörigheten förutsätts att den som svarar för beviljande av enskilda godkännanden har den grundutbildning som föreskrivs i och med stöd av lagen om koncession för fordonsbesiktning för personer som svarar för besiktningsverksamheten vid besiktningsställen där registreringsbesiktningar utförs. Dessutom förutsätts sådan tilläggsutbildning som behövs för beviljande av enskilda godkännanden samt fortbildning i syfte att upprätthålla yrkesskickligheten. Genom förordning av kommunikationsministeriet föreskrivs närmare om den tilläggsutbildning och fortbildning som behövs.

9 §
Krav på yrkesskicklighet hos den som utför enskilda godkännanden

Den som utför enskilda godkännanden ska ha den grundutbildning som föreskrivs i och med stöd av lagen om koncession för fordonsbesiktning för personer som utför registreringsbesiktningar. Dessutom förutsätts den tilläggsutbildning som behövs för beviljande av enskilda godkännanden samt fortbildning i syfte att upprätthålla yrkesskickligheten. Genom förordning av kommunikationsministeriet föreskrivs närmare om den tilläggsutbildning och fortbildning som behövs.

10 §
Bedömning av oberoende hos beviljare av enskilt godkännande

Beviljare av enskilt godkännande anses vara oberoende om beviljaren kan anses vara oberoende enligt lagen om koncession för fordonsbesiktning.

11 §
Förvaring av dokument som gäller enskilda godkännanden samt utlämnande av uppgifter om dem

Dokument som gäller beviljande av enskilda godkännanden förvaras vid Fordonsförvaltningscentralen.

Beviljare av enskilda godkännanden ska sända de dokument som avses i 1 mom. till Fordonsförvaltningscentralen efter det att de enskilda godkännandena har utförts. Fordonsförvaltningscentralen får för verksamheten i fråga lämna ut dessa dokument genom teknisk anslutning utan hinder av vad som bestäms om hemlighållandet av dem till personer som utför uppgifter i anslutning till besiktning och registrering av fordon samt till dem som bedriver verksamhet för beviljande av enskilda godkännanden.

12 §
Tillsyn

Fordonsförvaltningscentralen utövar tillsyn över beviljandet av enskilda godkännanden samt över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som meddelats med stöd av den. Fordonsförvaltningscentralen kan vid tillsynen anlita Mätteknikcentralen eller någon annan motsvarande inrättning.

Beviljare av enskilda godkännanden ska utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna Fordonsförvaltningscentralen de uppgifter denna behöver för tillsynen över verksamheten och utan dröjsmål meddela Fordonsförvaltningscentralen om sådana förändringar i den egna verksamheten som kan ha väsentlig inverkan på beviljandet av enskilda godkännanden.

Fordonsförvaltningscentralen har rätt att utföra inspektioner på platser där enskilda godkännanden beviljas. Förhållandena ska vara sådana att en inspektion kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. Inspektioner får inte ske i lokaler som används för permanent boende.

Fordonsförvaltningscentralen kan häva ett avtal om beviljande av enskilda godkännanden, om beviljaren av enskilda godkännanden

1) inte uppfyller de krav som föreskrivs i 6―10 §,

2) vägrar att lämna uppgifter som behövs för Fordonsförvaltningscentralens tillsyn över verksamheten,

3) på något väsentligt sätt bryter mot det avtal som avses i 4 och 5 § så att ett ändamålsenligt beviljande av enskilda godkännanden äventyras, eller

4) beviljar enskilda godkännanden i strid med de väsentliga bestämmelserna om dessa.

En förutsättning för hävande av avtalet är att Fordonsförvaltningscentralen har gett beviljaren av enskilda godkännanden en anmärkning och en skriftlig varning om de förseelser eller försummelser som avses i 4 mom. och att dessa inte har lett till att förseelserna eller försummelserna avhjälpts.

13 §
Fordonsförvaltningscentralens rätt att få upplysningar och rätt att lämna uppgifter vidare

Fordonsförvaltningscentralen har utan hinder av vad som föreskrivs om hemlighållande av uppgifter rätt att genom teknisk anslutning få den information ur straffregistret som är nödvändig för skötseln av centralens uppgifter och att använda informationen i fordonstrafikregistret för utredning och övervakning av att de krav på tillförlitlighet som föreskrivs för beviljande av enskilda godkännanden är uppfyllda. Information om brott kan som grund för hävande av avtal utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut till beviljare av enskilda godkännanden.

14 §
Tystnadsplikt

Beviljare av enskilda godkännanden och en anställd hos denne får inte för utomstående röja sådana uppgifter som de i samband med bedömning av tillförlitlighet enligt 7 § fått om brott som har begåtts av en person som avses i nämnda paragraf och som Fordonsförvaltningscentralen med stöd av 13 § har lämnat ut till tjänsteproducenten.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Sökande av rättelse och ändringssökande

I ett beslut om enskilt godkännande får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse av beslutet kan yrkas hos Fordonsförvaltningscentralen. Rättelseyrkandet ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet ska fogas en anvisning om rättelseyrkande.

I ett beslut som Fordonsförvaltningscentralen fattat med anledning av ett rättelseyrkande eller i ett beslut som centralen i övrigt fattat med stöd av denna lag kan ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

16 §
Handräckning

Polisen är skyldig att lämna handräckning vid tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

17 §
Straffbestämmelser och hänvisningsbestämmelser som gäller straff

På den som beviljar enskilda godkännanden tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

Bestämmelser om straff för registeranteckningsbrott finns i 16 kap. 7 § i strafflagen (39/1889). Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 14 § i denna lag döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen.

Bestämmelser om usurpation av tjänstemannabefogenhet finns i 16 kap. 9 § i strafflagen.

18 §
Avgift för enskilt godkännande

För enskilt godkännande tas för Fordonsförvaltningscentralen ut en avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

4 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

20 §
Övergångsbestämmelser

Innan denna lag träder i kraft kan Fordonsförvaltningscentralen ingå sådana avtal som avses i 4 och 5 § med tjänsteproducenter.

Även andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter än de som avses i 1 mom. får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2008
KoUB 2/2009
RSv 18/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingfors den 3 april 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.