226/2009

Given i Helsingfors den 3 april 2009

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 18 §, 36 a § 3 mom. samt 67 och 83 §, av dem 36 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 362/2006 och 67 § sådan den lyder i lagarna 1328/2004 och 233/2007,

ändras 1, 3 och 6 §, 7 § 1 mom., 15, 17, 28 och 29 §, rubriken för 5 kap., 30―34, 34 a, 35, 36, 37 och 39―41 §, 41 a § 1 mom., 42―44, 44 a, 45―50, 54 och 60 §, 62 § 1 mom., 63, 64 a och 69 §, rubriken för 10 kap., 78―81 §, rubriken för 82 §, 82 § 1 mom., rubriken för 86 §, 86 § 1 och 2 mom., rubriken för 93 § samt 96 §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 233/2007, 3 §, 62 § 1 mom., 64 a §, rubriken för 86 §, 86 § 1 och 2 mom. och 96 § sådana de lyder i sistnämnda lag, 6 §, rubriken för 5 kap., 34 a §, 41 a § 1 mom., 44 a, 45, 78 och 80 § sådana de lyder i nämnda lag 362/2006, 30, 35, 41 och 49 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 1328/2004, 31, 32, 34, 40, 47, 50 och 69 § sådana de lyder i sistnämnda lag och 60 § sådan den lyder i nämnda lag 233/2007 och i lag 7/2009, samt

fogas till lagen nya 29 a, 32 a, 32 b och 39 a §, före 41 § en ny kapitelrubrik, till lagen nya 44 b, 46 a och 46 b §, före 47 § en ny kapitelrubrik, till lagen nya 47 a och 50 a §, ett nytt 5 c kap. samt nya 60 a och 60 b §, till 66 §, sådan den lyder i nämnda lag 233/2007, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen nya 86 a, 93 a―93 c och 96 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller, i fråga om fordon som används på vägar som avses i vägtrafiklagen (267/1981) och på andra platser, fordonens

1) klassificering,

2) konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter och separata tekniska enheter,

3) miljöegenskaper,

4) godkännande för trafik samt registrering,

5) periodiska och övriga besiktningar i syfte att kontrollera fordons skick och registeruppgifter samt ändra dessa.

Denna lag gäller tekniska vägkontroller av fordon.

Denna lag gäller import, tillverkning för försäljning, saluföring, försäljning och annan överlåtelse av nya snöskotrar samt av nya fordon avsedda för vägtrafik samt av sådana system, komponenter och separata tekniska enheter och sådan utrustning om vilkas tekniska egenskaper eller godkännandemärkningar föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

Denna lag gäller installation och reparation av snöskotrar samt av fordon avsedda för vägtrafik samt av sådana system, komponenter och separata tekniska enheter och sådan utrustning om vilkas tekniska egenskaper eller godkännandemärkningar föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

Denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den ska tillämpas på militärfordon. Om det med tanke på ett militärfordons särskilda användningssyfte eller konstruktion är nödvändigt, kan det genom förordning av försvarsministeriet föreskrivas att alla bestämmelser i denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den inte ska tillämpas på ett sådant militärfordon.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) fordon en anordning som är avsedd för färd på marken och som inte löper på skenor,

2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, mopeder och motorcyklar samt fordon i kategori L som inte hör till dessa klasser samt traktorer, motorredskap och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som kopplas till ett annat fordon och som inte är avsett att vara självgående,

4) militärfordon ett fordon som innehas av försvarsmakten eller ett fordon som särskilt är avsett för försvarsmakten samt ett fordon som är avsett för Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet och befinner sig i Finland,

5) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6) register det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003),

7) typgodkännande ett förfarande genom vilket en typgodkännandemyndighet certifierar att en fordonstyp, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet eller en utrustning uppfyller de tekniska kraven; typgodkännanden är EG-typgodkännande, E-typgodkännande och nationellt typgodkännande,

8) etappvist typgodkännande ett förfarande där en typgodkännandemyndighet ensam eller tillsammans med en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland certifierar att en ej färdigbyggd eller en färdigbyggd fordonstyp, enligt byggnadsstadiet, uppfyller de gällande tekniska kraven,

9) enskilt godkännande ett förfarande genom vilket det konstateras att en enskild bil eller dess släpvagn, oavsett om den är unik eller inte, uppfyller de gällande kraven,

10) registreringsbesiktning kontroll som utförs för att klassificera och registrera ett enskilt fordon,

11) kopplingsbesiktning kontroll som utförs för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett eller flera släpfordon,

12) ändringsbesiktning kontroll som utförs för att ändringar av ett fordon ska kunna godkännas och de uppgifter om ett fordon som antecknats i registret ska kunna ändras eller kompletteras,

13) periodisk besiktning föreskriven regelbunden kontroll av ett fordons skick under den tid fordonet används och av uppgifter som antecknats i registret,

14) teknisk vägkontroll på väg eller någon annanstans förrättad kontroll av skicket hos fordon och av de uppgifter som antecknats i registret,

15) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av bilen, trafikförsäkring och användningsändamål första gången antecknas i registret i Finland,

16) ändringsregistrering anteckning i registret av förändringar som i fråga om fordonet skett i uppgifterna om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av bilen samt trafikförsäkring och användningsändamål,

17) system sådan apparatur i ett fordon som utgör en väsentlig del av fordonet och som i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter, såsom bromssystem, avgasreningssystem eller inredningsdetaljer,

18) komponent en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas särskilt, såsom strålkastare och lyktor,

19) separat teknisk enhet en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som hänför sig till en viss fordonstyp och som kan typgodkännas särskilt eller som en del av ifrågavarande fordonstyp, såsom underkörningsskydd, och en från fordonet fristående anordning som används i trafik, såsom skyddshjälm eller skyddsanordning för barn,

20) utsedd teknisk tjänst en inrättning som Finland utsett till teknisk tjänst och som anmälts för Europeiska gemenskapernas kommission eller Förenta Nationernas generalsekretariat,

21) tillverkarens representant den som tillverkaren av fordon, system, komponenter eller separata enheter befullmäktigat att företräda denne inför godkännandemyndigheten och agera på dennes vägnar i frågor som gäller typgodkännande eller enskilt godkännande,

22) registreringsintyg ett dokument om första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning som utfärdats av den som utför registrering och som intygar att fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt vissa av fordonets tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för anmälan av förändringar i registeruppgifterna,

23) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk person som är en bils huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller, om bilen inte har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som ansvarar för användningen av en bil ska ha körrätt minst för fordon av klass B,

24) påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning ett förfarande med vilket tillverkaren genom CE-märkning påvisar att kraven i en teknisk förenhetligad standard eller i ett särdirektiv därom uppfylls i fråga om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som vid påvisande av överensstämmelse omfattas av rådets beslut 93/465/EEG om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv eller motsvarande särdirektiv,

25) avställning att ett fordon som registrerats första gången tas ur trafik tillfälligt och att uppgift om detta antecknas i registret,

26) påställning att ett fordon som registrerats första gången och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i registret,

27) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik i Finland och att uppgift om detta antecknas i registret.

6 §
Godkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för trafik

Användning i trafik av ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet och en utrustning är förbjuden, om fordonstypen eller det enskilda fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten eller utrustningen inte har godkänts för trafik på behörigt sätt.

Sådana fordon som inte stämmer överens med denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och som inte försetts med godkännandemärkning enligt dessa bestämmelser eller med CE-märkning, om sådan förutsätts i bestämmelserna, får inte importeras till landet i försäljningssyfte eller tillverkas för försäljning i Finland, saluföras eller säljas eller annars överlåtas som ny för vägtrafik. Detsamma gäller en snöskoter för terrängtrafik.

Sådana system, komponenter och separata tekniska enheter och sådan utrustning som inte stämmer överens med denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och som inte försetts med godkännandemärkning enligt dessa bestämmelser eller med CE-märkning, om sådan förutsätts i bestämmelserna, får inte importeras till landet i försäljningssyfte eller tillverkas för försäljning i Finland, saluföras eller säljas eller annars överlåtas för att användas i vägtrafik eller terrängtrafik.

Bestämmelser om godkännande av fordon samt system, komponenter och separata tekniska enheter finns i 5, 5 a, 5 c och 7 kap. Bestämmelser om tillsyn över import och tillverkning av samt handel med fordon, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning finns i 10 kap.

7 §
Ändring av fordons konstruktion, konstruerande av fordon och iståndsättning av skadade fordon

Konstruktionen hos ett fordon som används i trafik får inte efter ibruktagandet ändras så att fordonet inte längre uppfyller kraven, om inte något annat bestäms om obetydliga ändringar genom förordning av kommunikationsministeriet. Om 50 procent eller mer av fordonets ursprungliga komponenter byts ut, ska fordonet ges ett nytt tillverkningsnummer. Ett fordon i kategori M, N och O av detta slag som tas i bruk första gången ska godkännas enskilt och ett fordon i en annan kategori ska visas upp för godkännande vid en registreringsbesiktning. Fordonet ska antecknas i register som ett konstruerat fordon eller som ett konstruerat och ändrat fordon. Bestämmelser om bilskatt för konstruerade fordon finns i bilskattelagen (1482/1994).


15 §
Motorredskap

Motorredskap är

1) ett självgående fordon som är konstruerat och tillverkat för att utföra arbete och som med hänsyn till sin konstruktion inte lämpar sig för person- eller godstransport; maskiner som är monterade på en bil ska inte betraktas som motorredskap,

2) en dragtruck som tillverkats för förflyttning av släpvagnar och transportlavetter i hamn eller på något annat terminalområde och vars största konstruktiva hastighet är högst 50 km/h, om inte fordonet ska anses vara en lastbil eller trafiktraktor.

17 §
Släpvagn och släpanordning

Fordon i kategori O1―O4 (bilsläpvagn) är ett släpfordon.

Bilsläpvagnar indelas i följande kategorier med hänsyn till totalmassan:

1) fordon i kategori O1 (lätt släpvagn) med en totalmassa som är högst 0,75 ton,

2) fordon i kategori O2 med en totalmassa som är större än 0,75 ton men högst 3,5 ton,

3) fordon i kategori O3 med en totalmassa som är större än 3,5 ton men högst 10 ton,

4) fordon i kategori O4 med en totalmassa som är större än 10 ton.

Fordon i kategori R är en traktorsläpvagn avsedd för godstransport.

Släpanordning är en bilsläpvagn eller ett släpfordon för koppling till ett annat motordrivet fordon än en bil, som inte är avsedd för person- eller godstransport eller turism.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om indelningen av släpvagnar i klasser med hänsyn till konstruktionen och om andra släpvagnar än bilsläpvagnar.

28 §
Begränsning av skadliga utsläpp och energiförbrukningen samt av övriga konsekvenser för miljön

Den energiförbrukning och de växthusgasutsläpp samt de skadliga utsläpp, såsom gasformiga utsläpp, partikelutsläpp, buller och elektromagnetiska störningar, som orsakas av fordon avsedda för transportändamål får inte överskrida den allmänna tekniska nivån då fordonet tillverkades.

29 §
Närmare bestämmelser om begränsning av skadliga utsläpp och energiförbrukningen samt av övriga konsekvenser för miljön

Närmare bestämmelser om begränsning av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen samt de övriga skadliga utsläppen, såsom gasformiga utsläpp, partikelutsläpp, buller och elektromagnetiska störningar, som orsakas av fordon som är avsedda för transportändamål och som används i trafik utfärdas vid behov genom förordning av kommunikationsministeriet.

29 a §
Krav på fordon som begagnade förts in i landet

Ett fordon som begagnat förts in i landet och registreras första gången eller annars tas i bruk i trafik första gången i Finland eller någon annanstans ska uppfylla de tekniska krav som gäller i Finland då fordonet första gången tas i bruk eller därefter.

Vid första registrering av bilar eller bilsläpvagnar som begagnade förts in i landet någon annanstans ifrån än från en EES-stat eller från landskapet Åland och som tagits i bruk där första gången inom en kortare period än sex månader ska fordonet föras till enskilt godkännande, om det inte har EG-typgodkänts.

5 kap.

Typgodkännande och CE-märkning

30 §
Typgodkännande

Med EG-typgodkännande avses typgodkännanden enligt Europeiska gemenskapens rättsakter om typgodkännande av nya fordon och av system, komponenter och separata tekniska enheter i dessa. EG-typgodkännande av hela fordon baserar sig på följande direktiv:

1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon,

2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG,

3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG.

Med EG-typgodkännande av små serier avses EG-typgodkännanden som i enlighet med de rättsakter som nämns i 1 mom. 1 eller 3 punkten beviljas nya fordon av en typ som tillverkas i ett begränsat antal.

Med E-typgodkännande avses typgodkännanden enligt de reglementen, nedan E-reglementet, som bifogats överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976), nedan Genèveöverenskommelsen.

Med nationellt typgodkännande avses typgodkännanden i Finland av nya fordon eller utrustning.

Med nationellt typgodkännande av små serier avses nationella typgodkännanden som i enlighet med de EU-rättsakter som nämns i 1 mom. beviljas nya fordon av en typ som tillverkas i ett begränsat antal.

31 §
Tillämpningsområdet för typgodkännanden

EG-typgodkännande beviljas system, komponenter eller separata tekniska enheter samt fordon i kategori M, N, O, L och T1―T3 eller motorredskap. Nationellt typgodkännande beviljas andra fordon och annan utrustning avsedda för vägtrafik samt motorredskap. Vid typgodkännande av små serier tillämpas kvantitativa begränsningar som baserar sig på de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. E-typgodkännande beviljas system, komponenter och separata tekniska enheter.

32 §
Typgodkännandeskyldighet

Nya fordon i kategori M, N, O, L och T1―T3 som säljs för användning i vägtrafik eller registreras första gången ska vara EG-typgodkända eller nationellt typgodkända i små serier.

System, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för fordon som avses i 1 mom. och säljs separat ska vara EG- eller E-typgodkända. Genom förordning av kommunikationsministeriet kan dock utfärdas bestämmelser om undantag från detta i enlighet med de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom.

Med avvikelse från 1 mom. får följande nya fordon föras till registreringsbesiktning för konstaterande av överensstämmelse med kraven:

1) fordon i kategori L eller T1―T3 som tillverkats eller förts in i landet som enskilda exemplar för användning i vägtrafik och som inte är EG-typgodkända eller nationellt typgodkända i små serier,

2) fordon i kategori M, N eller O som är nationellt typgodkända i små serier i en annan EES-stat eller i landskapet Åland och vilkas nationella typgodkännande av små serier Finland har erkänt så som avses i 39 a § 2 mom.,

3) fordon i kategori M, N och O som godkänts enskilt i en annan EES-stat eller i landskapet Åland,

4) andra fordon än fordon i kategori M, N eller O som färdigställts under den sista etappen vid etappvist typgodkännande.

I 50 b § bestäms om rätt att bevilja enskilt godkännande av fordon i kategori M, N och O.

32 a §
Tillverkarens ansvar inför typgodkännandemyndigheten

Fordonets, systemets, komponentens, den separata tekniska enhetens och utrustningens tillverkare svarar inför den typgodkännandemyndighet som nämns i 34 § för typgokännandet av den produkt han tillverkar samt för produktionens överensstämmelse oavsett om tillverkaren har deltagit i alla tillverkningsskeden i fråga om produkten. Vid etappvist typgodkännande svarar varje tillverkare inför typgodkännandemyndigheten för godkännandet av fordonet och produktionens överensstämmelse i fråga om de system, komponenter, separata tekniska enheter och den utrustning som har tillfogats eller ändrats under det aktuella tillverkningsskedet i fråga om fordonet.

32 b §
Utseende av tillverkarens representant

Fordonets, komponentens, systemets, den separata tekniska enhetens och utrustningens tillverkare som ansöker om EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande och är etablerad utanför en EES-stat ska utse en representant som är etablerad i en EES-stat. När det är fråga om annat nationellt typgodkännande än nationellt typgodkännande av små serier, ska tillverkarens representant vara etablerad i Finland.

33 §
Den som ansöker om godkännande

Typgodkännande söks av fordonets, systemets, komponentens, den separata tekniska enhetens eller utrustningens tillverkare eller av tillverkarens representant.

34 §
Typgodkännandemyndighet

I Finland är Fordonsförvaltningscentralen typgodkännandemyndighet i fråga om fordon i kategori M, N, L, O, T1―T3, C och R, trafiktraktorer, motorredskap och terrängfordon liksom system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning i dessa.

34 a §
Behörig myndighet i fråga om ärenden som gäller CE-märkta produkter

Om det i denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser förutsätts påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning i fråga om en cykel, en snöskoter, en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet är Fordonsförvaltningscentralen behörig myndighet.

35 §
Beviljande av typgodkännande

Typgodkännandemyndigheten beviljar typgodkännande av fordon eller system i fråga om sådana färdiga fordonstyper och system som stämmer överens med de informationsdokument som fordonstillverkaren företer och som uppfyller de krav som uppställts för färdiga fordon eller system. I 45 och 46 § finns bestämmelser om de åtgärder för säkerställande av produktionens överensstämmelse som krävs innan typgodkännande beviljas.

Typgodkännandemyndigheten beviljar etappvist typgodkännande för sådana ofullbordade fordonstyper som stämmer överens med informationsdokumenten och som uppfyller de krav som uppställts för fordonet utifrån tillverkningsskedet för fordonstypen.

Typgodkännandemyndigheten beviljar typgodkännande av komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning i fråga om sådana typer av komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning som stämmer överens med informationsdokumenten och som uppfyller de krav som uppställts för komponenterna, de separata tekniska enheterna eller utrustningen.

Över typgodkännandet ges ett intyg över typgodkännande. I godkännandet kan vid behov inkluderas begränsningar i fråga om användningen av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning och sådana villkor för installation av system, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning som beror på säkerhetskrav eller på komponenternas, de separata tekniska enheternas eller utrustningens egenskaper.

Vid beviljande av godkännande tillämpas i fråga om EG-typgodkännande och nationellt typgodkännande av små serier det förfarande som föreskrivs i de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. och i fråga om E-typgodkännande det förfarande som föreskrivs i Genèveöverenskommelsen.

36 §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande

Den överensstämmelse med kraven som avses i 35 § påvisas genom att den som ansöker om godkännande lämnar in ett intyg över typgodkännande som utfärdats av en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland eller i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga eller genom kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst.

Med avvikelse från 1 mom. kan överensstämmelse med kraven för nationellt typgodkännande samt överensstämmelse med andra krav än sådana där det krävs fullständig överensstämmelse enligt den rättsakt som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten och som tillämpas vid EG-typgodkännande av små serier påvisas också på basis av en utredning av en godkänd sakkunnig enligt 48 § eller till smärre delar genom kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av typgodkännandemyndigheten. Vid nationellt typgodkännande kan typgodkännandemyndigheten som bevis på överensstämmelse godkänna även en utredning om överensstämmelse som gjorts av en teknisk tjänst som anmälts av en annan EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet i fråga.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om förfaranden för påvisande av överensstämmelse med de övriga krav enligt 2 mom. som inte förutsätter fullständig överensstämmelse och som tillämpas vid EG-typgodkännande av små serier och överensstämmelse i fråga om nationellt typgodkännande samt om när överensstämmelse med kraven kan påvisas på basis av en i 2 mom. avsedd utredning av en godkänd sakkunnig.

37 §
Vägran att bevilja typgodkännande

Om typgodkännandemyndigheten bedömer att en typ av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som uppfyller kraven enligt 35 § utgör en allvarlig fara för trafiksäkerheten eller allvarligt skadar miljön eller hälsan, kan typgodkännandemyndigheten vägra att meddela typgodkännande. Typgodkännandemyndigheten ska utan hinder av bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål underrätta godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland, godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga och Europeiska gemenskapernas kommission om att godkännande vägrats samt uppge grunderna för sitt beslut. Någon underrättelse behövs dock inte om att ansökan om typgodkännande har avslagits.

39 §
Register över typgodkännanden

Typgodkännandemyndigheten ska föra ett register över de typgodkännanden den beviljat och över sådana typgodkännanden av fordon om vilka den får uppgifter av godkännandemyndigheter i de övriga EES-staterna, i landskapet Åland eller i de stater som tillträtt Genèveöverenskommelsen eller av fordonstillverkare eller dessas representanter. I registret antecknas de uppgifter som finns i intyget över typgodkännande av fordonstypen och de testresultat som fogats till intyget.

De uppgifter i registret över typgodkännanden som innehåller affärs- och yrkeshemligheter får utan hinder av bestämmelserna om sekretess ges till

1) besiktningsförrättare för utförande av i lag eller med stöd av lag föreskrivna besiktningsuppdrag,

2) avtalsregistrerare för utförande av i lag eller med stöd av lag föreskrivna registreringsuppdrag,

3) den tekniska tjänst som på basis av ett avtal med produkttillverkaren övervakar produktionens överensstämmelse för utförande av tillsynsuppdrag,

4) beviljare av enskilda godkännanden för ett enskilt godkännande av ett fordon,

5) fordonskontrollanter för uppdrag som utförs i samband med teknisk vägkontroll.

39 a §
Erkännande av typgodkännanden

Finland erkänner EG-typgodkännanden och E-typgodkännanden som andra EES-stater eller landskapet Åland i enlighet med de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. har beviljat färdiga fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter eller färdig utrustning, samt ett EG- eller E-typgodkännande som beviljats ett fullbordat tillverkningsskede för fordon som typgodkänns etappvis.

Finland erkänner ett nationellt typgodkännande av små serier som andra EES-stater och landskapet Åland i enlighet med de rättsakter som nämns i 30 § mom. 1 punkten har beviljat fordon, om det inte finns grundad anledning att misstänka att de tekniska bestämmelser enligt vilka godkännandet har beviljats inte motsvarar åtminstone de tekniska krav som i Finland gäller för nationellt typgodkännande av små serier.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om förfaranden, tidsfrister och erhållande av tekniska uppgifter ur godkännandehandlingarna i fråga om

1) beviljande av erkännande av ett nationellt typgodkännande av små serier som beviljats av en annan EES-stat eller landskapet Åland,

2) sökande av erkännande hos en annan EES-stat eller landskapet Åland för ett i Finland beviljat nationellt typgodkännande av små serier,

3) försäljning, registrering eller ibruktagande i en annan EES-stat eller i landskapet Åland av fordon som typgodkänts nationellt i Finland.

40 §
Närmare bestämmelser om typgodkännande

Närmare bestämmelser om EG-typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet bestäms vid behov

1) vilka fordon som hänförs till samma typ,

2) om anmälan av tekniska uppgifter som gäller typgodkännanden och uppgifter om godkännanden till registret över typgodkännanden och om registrering av uppgifterna i registret,

3) om befogenheter för Fordonsförvaltningscentralen att bevilja smärre enskilda undantag vid typgodkännande, om undantaget inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen,

4) det högsta antal genom typgodkännande av små serier godkända fordon som får införas i registret per år,

5) på vilka villkor ett i en annan EES-stat för fordon i kategori M, N, O, L och T1―T3 beviljat nationellt typgodkännande av små serier gäller i Finland,

6) det högsta antal fordon vilka genom i Finland erkänt typgodkännande av små serier som beviljats av en annan EES-stat får införas i registret, säljas eller tas i bruk per år.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om de tekniska krav enligt vilka ett i en annan EES-stat för fordon i kategori M, N, O, L och T1―T3 beviljat nationellt typgodkännande av små serier gäller i Finland.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid typgodkännande, typgodkännandets giltighet, utfärdandet av intyg över typgodkännande och den blankett som ska användas samt om underrättelserna om beviljat, ändrat, återkallat eller förvägrat godkännande till godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och i landskapet Åland, Europeiska gemenskaperna kommission och godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga.

5 a kap.

Överensstämmelse hos typgodkända och CE-märkta produkter

41 §
Intyg över överensstämmelse och godkännandemärkningar

Tillverkaren av EG-typgodkända fordon ska utfärda ett intyg över överensstämmelse enligt tillverkningsskedet för typgodkända fordon.

Tillverkaren ska förse varje komponent eller separat teknisk enhet som tillverkats i enlighet med typgodkännandet med sitt kommersiella märke eller sitt varumärke och med typbeteckning. Om så anges i Europeiska gemenskapens rättsakter eller i ett E-reglemente, ska varje komponent och separata tekniska enhet förses med ett typgodkännandenummer eller typgodkännandemärke. Tillverkaren behöver då inte förse komponenterna eller enheterna med ett kommersiellt märke eller varumärke och typbeteckning.

Närmare bestämmelser om utfärdandet av intyg över överensstämmelse för komponenter eller separata tekniska enheter samt om uppgifterna i intyget utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet kan det också bestämmas att komponenter och separata tekniska enheter inte behöver förses med varumärke eller typbeteckning eller andra godkännandemärkningar, om Europeiska gemenskapens lagstiftning eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland inte kräver ett sådant märke eller en sådan märkning.

41 a §
Påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning

En cykel, en snöskoter, ett fordons komponent, ett system eller en separat teknisk enhet ska CE-märkas av tillverkaren, tillverkarens representant eller den som svarar för utsläppande av produkten på marknaden, om märkning förutsätts i mera detaljerade bestämmelser som avser produkten.


42 §
Åtgärder som förutsätts när i Finland godkända typer inte stämmer överens med kraven

Om typgodkännandemyndigheten konstaterar eller får kännedom om att fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning som den har godkänt inte stämmer överens med kraven på den typ som typgodkännandemyndigheten har godkänt, ska typgodkännandemyndigheten vidta befogade åtgärder för att säkerställa att de tillverkade fordonen, komponenterna, separata tekniska enheterna eller utrustningen på nytt fås att stämma överens med kraven på den godkända typen. I detta syfte har typgodkännandemyndigheten rätt att

1) temporärt eller permanent förbjuda att sådana fordon, komponenter eller separata tekniska enheter eller sådan utrustning som inte uppfyller kraven tillverkas, saluförs, säljs eller överlåts på annat sätt samt används,

2) kräva att sådana ändringar görs i fordonen, komponenterna, de separata tekniska enheterna eller utrustningen att kraven uppfylls, och kräva att resultatet påvisas,

3) förplikta den som tillverkar, importerar eller säljer fordonen, komponenterna, de separata tekniska enheterna eller utrustningen att offentligt meddela att dessa inte stämmer överens med kraven samt själv lämna ett sådant meddelande på tillverkarens, importörens eller säljarens bekostnad,

4) förplikta tillverkaren, importören eller säljaren att ersätta kostnaderna för testning och undersökning, om typgodkännandemyndigheten utövar någon av de rättigheter som avses i 1―3 punkten.

Typgodkännandemyndigheten kan förena förbudet samt ändrings- eller anmälningsuppmaningen med vite eller hot om tvångsutförande så som bestäms i viteslagen (1113/1990). Typgodkännandemyndigheten betalar kostnaderna för en åtgärd som vidtas genom tvångsutförande. Kostnaderna får utan dom eller beslut drivas in hos parten i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Om de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. inte leder till ett resultat enligt 1 mom., kan typgodkännandemyndigheten vid behov återkalla typgodkännandet.

43 §
Anmälan om att i Finland godkända typer inte stämmer överens med kraven

Om det i de fall som avses i 42 § är fråga om EG-typgodkännande, ska typgodkännandemyndigheten underrätta godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland samt Europeiska gemenskapernas kommission om de åtgärder som vidtagits, om så förutsätts i en EU-rättsakt. Anmälan ska göras utan dröjsmål i enlighet med det förfarande som anges i de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. Om det är fråga om typgodkännande med stöd av Genèveöverenskommelsen, ska typgodkännandemyndigheten underrätta godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar det aktuella reglementet om de åtgärder som vidtagits. En sådan anmälan får göras utan hinder av bestämmelserna om sekretess.

44 §
I annan stat godkända typer som inte stämmer överens med kraven

Om typgodkännandemyndigheten bedömer att fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som godkänts i en annan EES-stat eller, om det är fråga om godkännande med stöd av Genèveöverenskommelsen, i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga, och som åtföljs av ett intyg över överensstämmelse eller godkännandemärke inte stämmer överens med kraven på den godkända typen, ska typgodkännandemyndigheten begära att den stat som meddelat typgodkännandet ska kontrollera att tillverkade fordon, komponenter eller separata tekniska enheter stämmer överens med kraven på den godkända typen.

44 a §
Bristande överensstämmelse hos CE-märkta produkter

Om en behörig myndighet observerar att en cykel, en snöskoter, en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som släppts ut på marknaden och vars överensstämmelse med gällande krav är påvisad genom CE-märkning inte motsvarar de krav som ställs på produkten, ska den behöriga myndigheten handla så som bestäms i 42 § 1 och 2 mom. för att avlägsna sådana produkter från marknaden och begränsa deras fria rörlighet.

Den behöriga myndigheten ska underrätta kommissionen om vidtagna marknadstillsynsåtgärder i enlighet med vad som förutsätts i fråga om cykeln, snöskotern, komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten i direktiv som tillämpas med stöd av denna lag eller i någon annan bestämmelse.

44 b §
Bristande överensstämmelse hos komponenter, separata tekniska enheter och cyklar

Om tillsynsmyndigheten observerar eller får kännedom om att sådana i 6 § 3 mom. avsedda komponenter eller separata tekniska enheter, som inte behöver ha godkänts särskilt för transportändamål, eller cyklar importeras, tillverkas för försäljning i Finland, saluförs, säljs eller överlåts på annat sätt, ska tillsynsmyndigheten förfara enligt 42 § 1 och 2 mom.

Om åtgärder enligt 42 § 1 och 2 mom. inte leder till att komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar fås att uppfylla kraven, kan tillsynsmyndigheten bestämma att de komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar som tillverkaren, importören och säljaren har i sin besittning ska förstöras eller bestämma hur det annars ska förfaras i fråga om dessa.

45 §
Tillsyn över överensstämmelse vid produktion

Vid överlåtelse av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter ska tillverkaren och tillverkarens representant se till att fordonet, systemet, komponenten eller den tekniska enheten till sin konstruktion och utrustning samt sitt skick stämmer överens med den godkända typen eller förutsättningarna för CE-märkningen.

Tillverkaren eller tillverkarens representant ska utan dröjsmål underrätta typgodkännandemyndigheten om sådana uppgifter om bristande överensstämmelse hos en typ som kan leda till att typgodkännandet återkallas.

Innan typgodkännande beviljas ska typgodkännandemyndigheten försäkra sig om ett tillräckligt förfarande som garanterar effektiv tillsyn över produktionens överensstämmelse.

Utöver vad som bestäms i denna lag ska vid tillsynen över produktionens överensstämmelse tillämpas i fråga om EG-typgodkännande de förfaranden som föreskrivs i de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom., och i fråga om E-typgodkännande det förfarande som föreskrivs i Genèveöverenskommelsen. Fordonsförvaltningscentralen meddelar närmare föreskrifter om hur förfarandena ovan ska tillämpas på tillsynen över produktionens överensstämmelse för nationellt typgodkännande.

Vid bedömning av och därmed förknippad tillsyn över överensstämmelse i fråga om en produkt som certifierats med CE-märkning iakttas vad som bestäms om produkten i det direktiv eller i de bestämmelser som utfärdats om genomförande av direktivet och som med stöd av denna lag ska tillämpas på produkten.

46 §
Avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse

Innan typgodkännande beviljas ska den som ansöker om godkännande ingå ett avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse. Den som ansöker om EG- eller E-typgodkännande ska ingå ett avtal med en utsedd teknisk tjänst. Den som ansöker om nationellt typgodkännande ska ingå ett avtal med antingen en utsedd teknisk tjänst eller en sådan godkänd sakkunnig som avses i 48 §. Avtalet ska fogas till dokumenten i ansökan om typgodkännande.

Den som ansöker om godkännande kan ingå det avtal som avses i 1 mom. med typgodkännandemyndigheten, om det inte skäligen går att finna en utsedd teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig som utför tillsyn över produktionens överensstämmelse. Avtalet med typgodkännandemyndigheten ingås för viss tid, högst fem år.

I avtalet om tillsyn över produktionens överensstämmelse avtalas om hur tillsynen ska verkställas. Kostnaderna för tillsynen över överensstämmelse betalas av den som ansökt om godkännande eller bedömning. Närmare bestämmelser om innehållet i avtalet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Innehavaren av ett typgodkännande ska utan dröjsmål underrätta typgodkännandemyndigheten om att avtalet om tillsyn över produktionens överensstämmelse har ändrats eller upphört att gälla.

46 a §
Behörighet för den som utför tillsyn över överensstämmelse

Typgodkännandemyndigheten får när som helst kontrollera tillsynsmetoderna i fråga om överensstämmelse vid produktionsenheterna för de produkter den godkänt.

Typgodkännandemyndigheten, den utsedda tekniska tjänsten och den godkända sakkunniga har rätt att för tillsynen

1) få tillträde till platser där fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras och kontrolleras,

2) ta prov på produktionen och med bestämda intervaller utföra tester eller kalkyler som föreskrivs i standarder som tillämpas med stöd av denna lag, i Europeiska gemenskapens rättsakter eller E-reglementen,

3) vid behov få tillgång till material som behövs för att kontrollera kvaliteten och överensstämmelsen i fråga om varje godkänd typ eller CE-märkt produkt,

4) kontrollera tillsynsmetoderna i fråga om produktionens överensstämmelse.

Kontroll och tillsyn får inte verkställas i lokaler som används för permanent boende. Om den tekniska tjänsten eller den godkända sakkunniga verkställer tillsynen över överensstämmelse med stöd av ett avtal som avses i 46 § 1 mom., ska den tekniska tjänsten eller den godkända sakkunniga iaktta vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003).

Om tillsynen över produktionens överensstämmelse i fråga om en typgodkänd produkt inte verkställs så som förutsätts i bestämmelserna och det avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse som avses i 46 § 1 mom., kan typgodkännandemyndigheten ge tillverkaren en anmärkning eller varning. Om anmärkningen eller varningen inte leder till att bristerna i verksamheten avhjälps inom utsatt tid, kan typgodkännandemyndigheten för viss tid eller helt och hållet återkalla sitt typgodkännande.

46 b §
När typgodkännanden upphör att gälla

Giltighetstiden för ett typgodkännande av fordon löper ut, om

1) nya bestämmelser om registrering, försäljning eller ibruktagande av fordonet träder i kraft och typgodkännandet inte har uppdaterats så att det motsvarar bestämmelserna,

2) tillverkningen av det typgodkända fordonet upphör slutgiltigt,

3) giltighetstiden för det tillstånd som avses i 78 § löper ut, eller

4) typgodkännandemyndigheten återkallar typgodkännandet.

Innehavaren av typgodkännande av fordon ska utan dröjsmål underrätta typgodkännandemyndigheten om att typgodkännandet giltighetstid löper ut enligt 1 mom. 1 och 2 punkten.

Närmare bestämmelser om hur giltighetstiden för ett typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter löper ut utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 b kap.

Krav som gäller tekniska tjänster

47 §
Utsedda tekniska tjänster

Utsedda tekniska tjänster ska för påvisande av överensstämmelse utföra i 36 § avsedda eller med kvalitetskontrollen förknippade i 45 § 4 mom. avsedda kontroller, mätningar, tester, kalkyler och bedömningar eller de tester och bedömningar som behövs för påvisande av överensstämmelse hos komponenter och utrustning som avses i 78 § 2 mom. Ett godkännande som utsedd teknisk tjänst kan av särskilda skäl beviljas för viss tid. Tillverkaren kan godkännas som utsedd teknisk tjänst endast om så föreskrivs i den rättsakt av Europeiska gemenskapen som gäller de aktuella tekniska kraven. Typgodkännandemyndigheten kan godkännas som utsedd teknisk tjänst om myndigheten uppfyller kraven i denna paragraf.

Typgodkännandemyndigheten godkänner de utsedda tekniska tjänsterna på basis av en bedömning utifrån ansökan, om den tekniska tjänsten uppfyller kraven i följande standarder i fråga om den aktuella verksamheten:

1) standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 som gäller testning för bedömning av överensstämmelse hos produkter,

2) standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 som gäller tillsyn över tillverkarens eller en tredje parts testning för bedömning av produktionens överensstämmelse,

3) standarden SFS-EN ISO/IEC 17021 som gäller bedömning av tillverkarens förfaranden för tillsyn över produktionens överensstämmelse,

4) standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 som gäller testning för bedömning av produktionens överensstämmelse.

På de villkor som avses i de standarder som nämns i 2 mom. får utsedda tekniska tjänster för utförandet av kontroller, mätningar, tester och kalkyler som entreprenör anlita en extern, kvalificerad tjänst med tillverkarens samtycke eller tillverkarens laboratorium eller mät- och testanordningar. Den utsedda tekniska tjänsten svarar för de kontroller, mätningar, tester, kalkyler och bedömningar som den anlitade tjänsten eller det anlitade laboratoriet gör och sörjer för att entreprenören följer de standarder som förutsätts för verksamheten. Om typgodkännandemyndigheten beslutar vilken entreprenör som ska anlitas, svarar typgodkännandemyndigheten för entreprenörens agerande.

47 a §
Bedömning av utsedda tekniska tjänsters kompetens

För bedömning av en teknisk tjänsts kompetens ska typgodkännandemyndigheten tillsätta en bedömningsgrupp med medlemmar som är oavhängiga av den verksamhet som bedömningen gäller och som har de särskilda kunskaper om det tekniska område på vilket den tekniska tjänsten kommer att bedriva verksamhet. Bedömningsgruppens beslut om utseende av den tekniska tjänsten ska basera sig på en bedömningsrapport utifrån uppgifterna i de dokument som den ansökande tekniska tjänsten har lämnat in och utifrån bedömning av den tekniska tjänsten på plats. Som ett led i bedömningen godkänns ett giltigt ackrediteringsintyg som visar att kraven enligt de standarder som nämns i 47 § 2 mom. uppfylls som ett kompenserande bevis i stället för bedömning av den tekniska tjänstens kompetens och bedömning av den tekniska tjänstens verksamhet på plats.

Kompetensområdet för den tekniska tjänst som utses ska omfatta alla de bestämmelser och den verksamhet i fråga om vilka den tekniska tjänsten ansöker om att bli utsedd. Den som utför testning för bedömningen av överensstämmelse med kraven får inte för samma uppdragsgivares räkning vara ledande bedömare av tillsynen över produktionens överensstämmelse.

Den tekniska tjänsten ska ha en ansvarsförsäkring som motsvarar omfattningen av dess verksamhet för att ersätta andra än indirekta skador som den tekniska tjänstens verksamhet orsakar en tillverkare eller tredje parter.

48 §
Godkända sakkunniga

Typgodkännandemyndigheten kan på ansökan godkänna en teknisk tjänst, en organisation som utför testning eller en enskild sakkunnig som godkänd sakkunnig för att utföra i 36 § 2 mom., 45 § 4 mom. eller 50 e § 2 mom. avsedda utredningar inom sitt kompetensområde som typgodkännandemyndigheten särskilt slagit fast i sitt beslut. Den godkända sakkunniga ska ha de anordningar som förutsätts för uppgifterna och yrkeskunnig personal. Vid bedömning av anordningarna och personalens kompetens iakttas i tillämpliga delar kraven enligt de standarder som nämns i 47 § 2 mom. 1 och 2 punkten och förfarandet enligt 47 a § 1 mom.

Fordonsförvaltningscentralen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de utredningar som avses i 1 mom. och om innehållet i de intyg som gäller eventuella kontroller, tester och kalkyler som behövs för utredningarna och i den beskrivning av verksamheten för godkända sakkunniga som förutsätts för beslut om godkännande.

49 §
Tillsyn över utsedda tekniska tjänster och godkända sakkunniga

De utsedda tekniska tjänsterna och de godkända sakkunniga ska föra register över sina kontroller, mätningar, tester, kalkyler och utredningar. De utsedda tekniska tjänsterna och de godkända sakkunniga ska underrätta typgodkännandemyndigheten om de upphör med sin verksamhet eller verksamheten ändras så att villkoren för utseende eller godkännande inte längre uppfylls.

Typgodkännandemyndigheten övervakar de utsedda tekniska tjänsternas och de godkända sakkunnigas verksamhet i fråga om den verksamhet som dessa med stöd av 47 eller 48 § har godkänts att utöva, och säkerställer regelbundet att de föreskrivna kraven uppfylls. För tillsynen har typgodkännandemyndigheten och de sakkunniga som den anlitar, rätt att få tillträde till sådana lokaler i de utsedda tekniska tjänsterna och hos de godkända sakkunniga som inte används för permanent boende och där kontroller, mätningar, tester, kalkyler och utredningar görs och att utan hinder av bestämmelserna om sekretess få tillgång till material som gäller de utsedda tekniska tjänsternas och de godkända sakkunnigas oberoende samt personal, system, anordningar och redskap liksom kontroller, mätningar, tester, kalkyler och utredningar. Kostnaderna för tillsynen betalas av de utsedda tekniska tjänsterna och de godkända sakkunniga.

50 §
Återkallande av godkännande som beviljats en utsedd teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig

Om en utsedd teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig inte uppfyller föreskrivna krav eller i verksamhet som avses i detta kapitel handlar i strid med bestämmelserna, kan typgodkännandemyndigheten ge en anmärkning eller varning. Om anmärkningen eller varningen som getts den utsedda tekniska tjänsten eller den godkända sakkunniga inte leder till att bristerna i verksamheten avhjälps, kan typgodkännandemyndigheten för viss tid återkalla beviljat godkännande. Godkännandet kan återkallas helt och hållet, om väsentliga brister eller försummelser framkommit i verksamheten för den utsedda tekniska tjänsten eller den godkända sakkunniga.

50 a §
Närmare bestämmelser om de tekniska tjänsterna

Närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande av utsedda tekniska tjänster, om bedömningen och om innehållet i bedömningsrapporten och om anmälan om utsedda tekniska tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov också bestämmelser om de tidsfrister, krav, begränsningar och villkor som ska uppställas i samband med godkännandet av utsedda tekniska tjänster och godkända sakkunniga och som är nödvändiga för tillbörlig verksamhet samt om offentligt tillgängliga uppgifter om kompetensområdet för de tekniska tjänsterna.

5 c kap.

Enskilda godkännanden

50 b §
Rätt som gäller enskilt godkännande

Enskilt godkännande beviljas ett nytt fordon i kategori M, N eller O som säljs för användning i vägtrafik eller registreras första gången och som inte har typgodkänts. Ett typgodkänt fordon i kategori M, N eller O kan dock föras till enskilt godkännande, om det före den första registreringen har ändrats så att det beviljade typgodkännandet har upphört att gälla eller om det för fordonet i ett annat EES-land eller i landskapet Åland har beviljats ett sådant nationellt typgodkännande av små serier som inte har erkänts i Finland. Dessutom kan ett fordon i kategori M, N eller O som färdigställts under den sista etappen vid etappvist typgodkännande beviljas enskilt godkännande i stället för EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av små serier.

I 29 a § 2 mom. bestäms om skyldighet att bevilja enskilt godkännande av bilar och bilsläpvagnar som begagnade förts in i landet någon annanstans ifrån än från en EES-stat eller från landskapet Åland.

50 c §
Krav som gäller enskilt godkännande

Ett fordon som beviljas enskilt godkännande ska till sina miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper uppfylla de krav som gäller för EG-typgodkännande och nationellt typgodkännande av små serier. För fordon som beviljas enskilt godkännande kan dock genom förordning av kommunikationsministeriet bestämmas om smärre undantag från de tekniska kraven på fordonet.

50 d §
Förfarande vid enskilt godkännande

Fordonets tillverkare eller ägare eller, för deras räkning, en person som är stadigvarande bosatt inom en EES-stats territorium ska ansöka om enskilt godkännande.

Vid enskilt godkännande kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för registreringen. Dessutom kontrolleras om fordonet till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med bestämmelserna. Vid enskilt godkännande iakttas det förfarande som föreskrivs i den rättsakt som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om enskilda godkännanden och om registeranmälan av uppgifter om enskilda godkännanden.

50 e §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande

Komponenters, systems och separata tekniska enheters överensstämmelse med kraven kan vid enskilt godkännande påvisas

1) genom ett av den som ansöker om godkännande inlämnat intyg över EG-typgodkännande av en godkännandemyndighet i en EES-stat eller i landskapet Åland eller en godkännandemärkning som påvisar ett godkännande enligt intyget,

2) genom ett intyg över E-typgodkännande av en godkännandemyndighet i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga eller genom en godkännandemärkning som påvisar ett godkännande enligt intyget.

Utöver 1 mom. föreskrivs genom förordning av kommunikationsministeriet när överensstämmelse med de tekniska kraven kan påvisas

1) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet,

2) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig som avses i 48 §,

3) genom någon annan än i 1 mom. avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten,

4) genom tillverkarens mätningar, kalkyler eller tester som baserar sig på förfaranden som används allmänt,

5) till smärre delar genom kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar av den som beviljar enskilt godkännande.

50 f §
Intyg över enskilt godkännande

Sökanden ska få ett intyg över enskilt godkännande som är giltigt tre månader. Intygets giltighet upphör om ett fordon som tas i bruk första gången inte längre uppfyller de tekniska krav som gällde vid tidpunkten för ibruktagandet. Om fordonet inte har registrerats inom tre månader efter det att intyget givits, kan intygets giltighet förlängas, om fordonet fortfarande uppfyller de tekniska krav som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om intyget över enskilt godkännande och om fortsatt giltighet för intyget.

50 g §
Beviljare av enskilda godkännanden

Bestämmelser om beviljare av enskilda godkännanden utfärdas särskilt.

50 h §
Ibruktagande i en annan EES-stat eller i landskapet Åland av fordon som beviljats enskilt godkännande i Finland

Om ägaren av ett fordon som beviljats enskilt godkännande i Finland vill sälja, registrera eller ta i bruk fordonet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland, ska typgodkännandemyndigheten på ansökan ge fordonets ägare ett utlåtande om de tekniska krav i enlighet med vilka fordonet har godkänts.

50 i §
Erkännande i Finland av ett i en annan EES-stat eller i landskapet Åland beviljat enskilt godkännande av ett fordon

Utifrån de dokument som sökanden lämnat in erkänner Finland ett enskilt godkännande som en annan EES-stat eller landskapet Åland beviljat med stöd av den rättsakt som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten, om det inte finns grundad anledning att misstänka att de tekniska bestämmelser enligt vilka godkännandet har beviljats inte motsvarar minst de tekniska krav som i Finland gäller för enskilt godkännande. Fordonets överensstämmelse med kraven konstateras vid en registreringsbesiktning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid erkännande av ett enskilt godkännande som beviljats ett fordon i en annan EES-stat eller i landskapet Åland.

54 §
Godkännande eller underkännande av fordon vid periodisk besiktning

Ett fordon ska godkännas vid periodisk besiktning, om det vid besiktningen inte har upptäckts sådana brister i överensstämmelsen hos fordonets konstruktion eller utrustning som förutsätter ändringsbesiktning eller sådana fel eller brister som är betydande med tanke på trafiksäkerheten eller avsevärda med tanke på miljön. Om fordonet inte godkänns vid den periodiska besiktningen ska det underkännas. Närmare bestämmelser om grunderna för underkännande utfärdas genom förordning av statsrådet.

60 §
Registreringsbesiktning

Innan ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplats till detta eller till dess släpvagn registreras första gången ska det ha godkänts vid en registreringsbesiktning. För registreringsbesiktning behöver inte uppvisas ett i enlighet med 65 § förhandsanmält och som färdigt fordon typgodkänt fordon eller ett fordon som första gången ska tas i bruk och som har beviljats enskilt godkännande i Finland, om godkännandet av fordonet är i kraft vid tidpunkten för den första registreringen och fordonets konstruktion eller utrustning inte har ändrats till de delar som granskats vid godkännandet.

Ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplats till detta eller till dess släpvagn ska ha godkänts vid en registreringsbesiktning tidigast tre månader tidigare innan det påställs, om

1) fordonet har varit registrerat i Finland men har avregistrerats före den 2 november 2007,

2) fordonet har avställts för export utomlands eller till landskapet Åland och för registrering där, eller

3) fordonet på grund av skada har avställts på anmälan av en sammanslutning som sköter trafik- eller bilförsäkringsärenden.

Dessutom ska ett fordon utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ha godkänts vid en registreringsbesiktning som utförts före den första registreringen, om en anmälan enligt 35 b § 1 mom. i bilskattelagen har gjorts om fordonet.

Vid registreringsbesiktning kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för registreringen. Dessutom kontrolleras om fordonet till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med bestämmelserna. Till den som företett fordonet för registreringsbesiktning ges ett intyg över besiktningen.

Intyget över registreringsbesiktningen av ett fordon som ska tas i bruk första gången är giltigt i tre månader. Giltigheten upphör om typgodkännandet eller det enskilda godkännandet av fordonet upphör att gälla eller om fordonet inte längre uppfyller de tekniska krav som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet.

Begagnade fordons skick kontrolleras i samband med registreringsbesiktning. Fordonets skick kontrolleras inte, om inte den som företer fordonet för besiktning vill det, förutsatt att

1) fordonet inte alls behöver genomgå periodisk besiktning i Finland,

2) fordonet är så nytt att det ännu inte behöver genomgå periodisk besiktning i Finland, eller

3) fordonet har genomgått periodisk besiktning i en EES-stat eller i landskapet Åland och

a) ett intyg eller en kopia av intyget företes,

b) besiktningen fortfarande är giltig med beaktande av de tidsfrister som gäller för besiktningens periodicitet i Finland, samt

c) innehållet i besiktningen motsvarar kraven enligt bestämmelserna om periodisk besiktning i Europeiska gemenskapen; i samband med registreringsbesiktning kontrolleras dock alla objekt som anges i bestämmelserna om periodisk besiktning i Finland och som inte har kontrollerats vid periodisk besiktning i en EES-stat eller i landskapet Åland.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om registreringsbesiktningen, intyget över registreringsbesiktning och registeranmälan av uppgifter om registreringsbesiktningen. Genom förordning av statsrådet kan också föreskrivas att ett fordon, med avvikelse från 1, 2 och 3 mom., inte behöver föras till registreringsbesiktning, om detta inte är nödvändigt

1) för identifiering av fordonet,

2) för registeranmälan av uppgifter om fordonet,

3) för kontroll av om fordonet uppfyller kraven i de fordonsspecifika bestämmelserna, eller

4) av andra likartade skäl.

60 a §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning

Om ett fordon godkänns för trafik på basis av registreringsbesiktning, kan uppfyllandet av kraven på fordonets struktur, mått eller utrustning påvisas så som avses i 50 e § 1 mom. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas dessutom bestämmelser om när överensstämmelse i fråga om de tekniska kraven kan påvisas så som avses i 50 e § 2 mom. 1―4 punkten eller till smärre delar genom besiktningsförrättarens kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar.

Ett giltigt EG-typgodkännande eller ett giltigt nationellt typgodkännande av små serier som beviljats fordonet eller erkänts i Finland betraktas som bevis på överensstämmelse.

Vid påvisande av överensstämmelse vid registreringsbesiktning ska beaktas det intyg över enskilt godkännande som fordonet beviljats i en annan EES-stat eller i landskapet Åland eller något annat intyg som beviljats av en myndighet och av vilket framgår de kontroller som fordonet genomgått.

60 b §
Godkännande eller underkännande av fordon vid registreringsbesiktning

Ett fordon som i Finland första gången godkänns för trafik i samband med registreringsbesiktning ska godkännas i fråga om överensstämmelse, om fordonet uppfyller de tekniska kraven. Ett fordon som registrerats i någon annan EES-stat eller i landskapet Åland och som begagnat förts in i landet ska i fråga om överensstämmelse godkännas i samband med registreringsbesiktning också om det påvisas att fordonet uppfyller sådana gällande tekniska krav i det tidigare registreringslandet som motsvarar minst de tekniska krav som gäller i Finland.

Om fordonets skick kontrolleras i samband med registreringsbesiktningen, ska 54 § tillämpas i fråga om godkännande och underkännande.

Om fordonet inte godkänns vid registreringsbesiktningen ska det underkännas. Närmare bestämmelser om grunderna för underkännande utfärdas genom förordning av statsrådet.

62 §
Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett annat fordon i kategori O än en släpanordning som ska kopplas till fordonet eller dess släpvagn ska föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk, om det är fråga om en fordonskombination som godkänts för specialtransporter eller om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av elledningarna och, i fråga om ett fordon som är försett med tryckluftsbromsar, dimensioneringen och placeringen av släpbromskopplingarna avviker från de kopplingsanordningar som allmänt används i fordon.


63 §
Tillämpning av bestämmelserna om periodisk besiktning på övriga besiktningar

Bestämmelserna i 52, 55―57 och 59 § tillämpas på registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning. Registreringsbesiktning får dock utföras trots förbudet i 52 §. I fråga om godkännande och underkännande av fordon vid ändrings- och kopplingsbesiktning ska 54 § tillämpas.

64 a §
Undantag från registreringsskyldigheten

Registreringsskyldigheten enligt 8 § och anmälningsskyldigheten enligt 64 § gäller inte

1) andra terrängfordon än snöskotrar,

2) motorredskap, byggda eller utrustade för produktion av skörd, skördebärgning eller väghållning, eller sådana traktorer eller motsvarande motorredskap som är avsedda att styras av gående,

3) släpvagnar som är avsedda att kopplas till fordon i kategori L, traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

4) släpanordningar med undantag för släpanordningar för koppling till bil,

5) slädar.

66 §
Första registrering av fordon

I 80 och 81 § finns bestämmelser om rätt att vägra registrera fordon som utgör allvarlig fara för trafiksäkerheten eller medför olägenheter för miljön eller hälsan.


69 §
De sista fordonen i serien

Godkännandemyndigheten kan på ansökan av tillverkaren eller tillverkarens representant bevilja undantag från de krav som grundar sig på Europeiska gemenskapens rättsakter om fordons konstruktion och utrustning, om inte något annat föreskrivs i dem,

1) för högst 6 månader från det att kraven i fråga om fordonet trätt i kraft eller, om den tid undantagen är i kraft går ut i slutet av ett kalenderår, för 7 månader för ett färdigt fordon i kategori L, motorredskap eller terrängfordon,

2) för högst 12 månader från det att kraven i fråga om fordonet har trätt i kraft eller, om den tid undantaget är i kraft går ut i slutet av ett kalenderår, för 13 månader för fordon i kategori L, motorredskap och terrängfordon som godkänns utifrån etappvist typgodkännande,

3) för högst 12 månader från det att kraven i fråga om fordonet trätt i kraft för färdiga fordon i kategori M, N eller O,

4) för högst 18 månader från det att kraven i fråga om fordonet trätt i kraft för fordon i kategori M, N eller O som färdigställts som ett resultat av den sista etappen vid etappvist typgodkännande,

5) för högst 24 månader från det att kraven i fråga om fordonet trätt i kraft för färdiga fordon i kategori T1―T3,

6) för högst 30 månader från det att kraven i fråga om fordonet trätt i kraft för fordon i kategori T1―T3 som färdigställts som ett resultat av den sista etappen vid etappvist typgodkännande.

Undantag enligt 1 mom. kan beviljas för högst 10 procent av samma tillverkares fordon i kategori M1 och för 30 procent av samma tillverkares fordon i varje annan fordonskategori vilka tagits i bruk i Finland under det föregående kalenderåret eller de föregående 12 månaderna. Fordonsantalet enligt det nämnda procenttalet avrundas uppåt till närmaste hela tal.

Med avvikelse från 2 mom. kan i fråga om fordon i kategori T1―T3 undantag beviljas för högst 10 procent av alla de fordon av typerna i fråga som tagits i bruk i Finland under de två föregående åren. Maximiantalet i fråga får dock inte understiga 20.

Undantaget i 1―3 mom. tillämpas endast på fordon som

1) fanns inom EES-staternas territorium när typgodkännandet upphörde att gälla,

2) har ett giltigt intyg över överensstämmelse eller ett intyg över giltigt nationellt typgodkännande, som utfärdats medan de aktuella fordonens typgodkännande fortfarande var giltigt, och som

3) ännu inte hade registrerats eller tagits i bruk förrän nämnda typgodkännande upphörde att gälla.

Bestämmelser om förfarandet, tidsfristerna och registeranteckningarna om undantag vid beviljande av undantag för de sista fordonen i serien utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

10 kap.

Rätt att använda fordon, komponenter och separata tekniska enheter och förhindrande av användning samt reparationsskyldighet

78 §
Komponenter och tekniska enheter som kräver tillstånd

Ett fordons eller dess släpvagns komponenter eller utrustning som kan medföra en betydande risk vad gäller korrekt funktion av system som är nödvändiga för fordonets säkerhet eller för dess miljöprestanda får bjudas ut för försäljning, säljas eller tas i bruk endast om typgodkännandemyndigheten har beviljat tillstånd för det.

I fråga om ansökan om, beviljande och ändring av det tillstånd som avses i 1 mom., märkning och förpackning av komponenter eller utrustning, tillverkarens anmälningar och säkerställande av produktionens överensstämmelse tillämpas de förfaranden som föreskrivs i eller har godkänts med stöd av den rättsakt som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten.

Om typgodkännandemyndigheten observerar att villkoren för beviljande av det redan gällande tillståndet som avses i 1 mom. inte uppfylls, ska den begära att tillverkaren av komponenten eller utrustningen vidtar behövliga åtgärder för att säkerställa att komponenten eller utrustningen på nytt fås att stämma överens med kraven. Om komponenten eller utrustningen trots begäran inte fås att stämma överens med kraven, ska typgodkännandemyndigheten återkalla tillståndet.

Tillstånd som motsvarar tillstånd enligt 1 mom. och som beviljats i någon annan EES-stat än Finland eller i landskapet Åland och som fortfarande är giltiga är giltiga också i Finland.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om de komponenter och den utrustning som avses i 1 mom. och om det förfarande som avses i 2 mom.

79 §
Marknadstillsyn som gäller fordon, komponenter och separata tekniska enheter

Fordonsförvaltningscentralen är tillsynsmyndighet i fråga om tillverkning av och handel med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning som nämns i 6 § 2 och 3 mom. Tullverket är tillsynsmyndighet i fråga om övervakning av import från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Finland.

Förbudet enligt 6 § 2 och 3 mom. gäller inte fordon, komponenter eller separata tekniska enheter, vilka på grund av slitage eller av någon annan orsak är odugliga för det ursprungliga ändamålet, om detta anges synligt genom en anteckning på de fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som saluförs eller på deras förpackningar eller om det annars klart framgår att ett fordon, en komponent eller en separat teknisk enhet säljs som skrot eller för något annat ändamål än för att som sådana användas i trafik.

80 §
Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som medför fara

Om typgodkännandemyndigheten bedömer att något fordon eller system eller någon komponent eller separat teknisk enhet som avses i de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots att den är försedd med ett giltigt intyg över överensstämmelse, kan typgodkännandemyndigheten för högst sex månader förbjuda första registrering eller försäljning av ett sådant fordon, ett sådant system, en sådan komponent eller en sådan teknisk enhet. Typgodkännandemyndigheten ska utan dröjsmål och utan hinder av bestämmelserna om sekretess anmäla detta till godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland, godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga, Europeiska gemenskapernas kommission och, om så förutsätts i en rättsakt som nämns i 30 § 1 mom., tillverkaren av fordonet samt uppge grunderna för sitt beslut.

Om en medlemsstat som meddelat typgodkännande gör en fara som avses i 1 mom. och som anmälts till den stridig, ska typgodkännandemyndigheten försöka lösa meningsskiljaktigheten genom samråd med den myndighet som beviljat godkännandet.

Om Fordonsförvaltningscentralen bedömer att en komponent eller separat teknisk enhet som är försedd med CE-märkning enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots att den är försedd med tillräckliga märkningar, kan Fordonsförvaltningscentralen förbjuda att sådana komponenter och separata tekniska enheter säljs eller tas i bruk. I sådana fall ska Fordonsförvaltningscentralen förfara enligt 44 a §.

Om en cykel eller någon annan än en typgodkänd komponent eller separat teknisk enhet medför fara för förarens hälsa eller egendom, ska lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) tillämpas.

81 §
Åtgärder som förutsätts när i Finland godkända typer samt fordon som beviljats enskilt godkännande medför fara

Om fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning som beviljats typgodkännande eller enskilt godkännande i Finland medför fara som avses i 80 § 1 mom., ska typgodkännandemyndigheten försäkra sig om att faran undanröjs. I detta syfte har typgodkännandemyndigheten rätt att

1) temporärt eller permanent förbjuda att de farliga fordonen, system, komponenterna eller de separata tekniska enheterna tillverkas, saluförs, registreras första gången, säljs eller överlåts på annat sätt samt används,

2) kräva att sådana ändringar görs i fordonen, system, komponenterna eller de separata tekniska enheterna att faran undanröjs, och kräva att resultatet påvisas,

3) förplikta den som tillverkar, importerar eller säljer fordon, komponenter eller separata tekniska enheter att offentligt meddela att en fara sammanhänger med fordonen, komponenterna eller enheterna samt vid behov själv lämna ett sådant meddelande på tillverkarens, importörens eller säljarens bekostnad,

4) förplikta tillverkaren, importören eller säljaren att ersätta kostnaderna för testning och undersökning, om typgodkännandemyndigheten utövar någon av de rättigheter som avses i 1―3 punkten.

Tillverkaren, importören eller säljaren ska utan dröjsmål informera typgodkännandemyndigheten om fara som kan föranleda verksamhet enligt 1 mom. 1―3 punkten.

Typgodkännandemyndigheten kan förena det förbud samt den ändrings- eller anmälningsuppmaning den meddelat tillverkaren, importören eller säljaren med vite eller hot om tvångsutförande så som bestäms i viteslagen. Typgodkännandemyndigheten ska betala kostnaderna för en åtgärd som vidtas genom tvångsutförande. Kostnaderna får utan dom eller beslut drivas in hos parten i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

82 §
Verkställande av marknadstillsyn

För utförande av marknadstillsyn eller kontroller i anslutning till den har polisen, tillsynsmyndigheten och av tillsynsmyndigheten befullmäktigade sakkunniga rätt att få tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller säljer fordon, komponenter och separata tekniska enheter tillverkar, lagrar och säljer dem, att för undersökning ta prov och att utan hinder av bestämmelserna om sekretess få behövliga handlingar och uppgifter om egenskaper hos och godkännande av fordonen, komponenterna och de separata tekniska enheterna. Kontroll och tillsyn får dock inte verkställas i lokaler som används för permanent boende. Tillsynsmyndigheten har rätt att förbjuda att misstänkta fordon, komponenter och separata tekniska enheter importeras, tillverkas och överlåts under den tid undersökningen pågår. Undersökningen ska utföras i brådskande ordning.


86 §
Skyldighet att reparera fordon och återkallning

Om sådana fel eller avvikelser som medför allvarlig fara för trafiksäkerheten eller avsevärd olägenhet för miljön eller hälsan konstateras i en fordonstyp i kategori M, N, O eller L som godkänts för användning i trafik i Finland eller i en del av fordonen av en sådan typ, ska fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören underrätta Fordonsförvaltningscentralen om alla pågående återkallningskampanjer, de objekt som ska repareras och kännetecknen för utförd reparation så snart fordonstillverkaren har inlett en återkallningskampanj för en sådan fordonstyp i Finland eller någon annanstans inom en EES-stats territorium. Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören ska se till att felet eller avvikelsen avhjälps i fråga om alla nämnda fordon som används i Finland. Tillverkaren, tillverkarens representant och importören ska underrätta Fordonsförvaltningscentralen om när återkallningskampanjen har slutförts och alla fordon har reparerats.

Om tillverkaren av en fordonstyp, tillverkarens representant eller importören försummar sin underrättelseskyldighet i fråga om en återkallningskampanj enligt 1 mom., kan Fordonsförvaltningscentralen förelägga den försumlige vite enligt viteslagen.


86 a §
Avlägsnande av fordon från marknaden

Om tillverkaren av ett fordon som i enlighet med den rättsakt som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten beviljats EG-typgodkännande i Finland är tvungen att från marknaden avlägsna fordon som redan sålts, registrerats eller tagits i bruk på grund av att ett eller flera system eller en eller flera komponenter eller separata tekniska enheter som monterats på fordonet medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, hälsan eller miljön, ska tillverkaren omedelbart underrätta typgodkännandemyndigheten om detta. Tillverkaren ska för typgodkännandemyndigheten föreslå korrigerande åtgärder med vilka tillverkaren undanröjer den fara som avses ovan. Typgodkännandemyndigheten ska utan dröjsmål meddela godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och i landskapet Åland de föreslagna åtgärderna och se till att åtgärderna faktiskt genomförs.

Efter att ha fått det meddelande om korrigerande åtgärder som avses i 1 mom. och som lämnats in av en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland, ska typgodkännandemyndigheten se till att åtgärderna genomförs i Finland. Om typgodkännandemyndigheten anser att åtgärderna är otillräckliga eller om de inte har genomförts tillräckligt snabbt, ska myndigheten utan dröjsmål informera den godkännandemyndighet som beviljat EG-typgodkännandet.

Om typgodkännandemyndigheten inte godtar tillverkarens åtgärder enligt 1 mom. eller om myndigheten får ett i 2 mom. avsett meddelande av en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland, ska typgodkännandemyndigheten underrätta tillverkaren om detta. Om tillverkaren inte föreslår och genomför effektiva korrigerande åtgärder, ska typgodkännandemyndigheten vidta behövliga skyddsåtgärder, inbegripet återkallelse av EG-typgodkännandet. Vid återkallelse av EG-typgodkännandet ska typgodkännandemyndigheten inom 20 arbetsdagar underrätta tillverkaren, godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och i landskapet Åland och Europeiska gemenskapernas kommission om detta med rekommenderad post eller på likvärdigt elektroniskt sätt.

93 §
Fordonstillverkarens och importörens särskilda anvisningar för Fordonsförvaltningscentralen

93 a §
Fordonstillverkarens och släpvagnstillverkarens anvisningar för användaren av fordonet

Tillverkaren av ett fordon och dess släpvagn ska tillhandahålla teknisk information och anvisningar avsedda för användarna så som avses i artikel 37 i det direktiv som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten.

93 b §
Övriga anvisningar från tillverkare av typgodkända fordon, komponenter och separata tekniska enheter

Tillverkaren av typgodkända fordon ska förse tillverkarna av komponenter eller separata tekniska enheter med alla de uppgifter som behövs för EG-typgodkännande av komponenterna eller de separata tekniska enheterna eller för beviljande av ett tillstånd enligt 78 §. Fordonstillverkare har rätt att kräva att tillverkarna av komponenter och separata tekniska enheter ingår avtal om att information som inte är allmänt tillgänglig ska hållas konfidentiell.

Om en tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter är innehavare av ett intyg över EG-typgodkännande som i enlighet med den rättsakt utfärdad av Europeiska gemenskaperna som beviljandet av godkännandet grundar sig på omfattar begränsningar för användningen eller särskilda monteringskrav, ska tillverkaren förse fordonstillverkaren med detaljerad information om detta.

Om så föreskrivs i de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. ska tillverkaren av komponenter eller separata tekniska enheter i anslutning till komponenterna eller de separata tekniska enheterna tillhandahålla anvisningar som gäller begränsningar för användningen eller särskilda monteringskrav.

Närmare bestämmelser om underrättelse om begränsningar för användningen och särskilda monteringskrav i fråga om komponenter och separata tekniska enheter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

93 c §
Beskrivning

Om användningen eller installationen i fordon av andra än typgodkända komponenter eller separata tekniska enheter avsevärt påverkar trafiksäkerheten eller miljön och användningen eller installationen i fordon inte är uppenbar utan anvisningar, ska överlåtaren se till att komponenten och den separata tekniska enheten, då den säljs eller annars överlåts som ny, åtföljs av en finsk- och svenskspråkig beskrivning av korrekt användning av komponenten och den separata tekniska enheten, av installation av en komponent och separat teknisk enhet avsedd att installeras i ett fordon och av övriga behövliga omständigheter.

Närmare bestämmelser om hur beskrivningen ska ges och om dess innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

96 §
Fordonsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot det krav som föreskrivs om fordonets säkerhet, överensstämmelse med kraven och manöveregenskaper i 4 §,

2) underlåter att fullgöra den reparationsskyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §,

3) bryter mot användningsförbud eller körförbud enligt 6 § 1 mom. eller 8, 51, 56, 57, 75, 84 eller 85 §,

4) bryter mot det förbud mot tillverkning, import, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse som föreskrivs i 6 § 2 eller 3 mom.,

5) bryter mot det förbud att ändra ett fordons konstruktion som föreskrivs i 7 §,

6) underlåter att fullgöra den skyldighet att hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs i 9 §,

7) underlåter att fullgöra den skyldighet att ha med sig intyget över besiktning som föreskrivs i 58 § eller underlåter att fullgöra den besiktningsskyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §,

8) försummar att göra anmälan om ett fordons registeruppgifter enligt 64 § eller försummar skyldigheten enligt 66 a § att ha med sig registreringsintyg,

9) bryter mot kravet i 66 a § om användning, fastsättning eller skötsel av registreringstecken, registreringsskyltar, förflyttningsmärken eller nationalitetsbeteckningar,

10) använder ett i 66 f § avsett provnummerintyg eller förflyttningstillstånd i strid med paragrafen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

11) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att tillåta utförandet av teknisk vägkontroll,

12) vägrar att visa upp de handlingar som avses i 71 § eller att lämna de handlingar som avses i 93 § eller att ge i 71 § avsedda personer tillträde till fordonet eller i 82 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller säljer fordon, komponenter eller separata tekniska enheter tillverkar, lagrar eller säljer dem eller att ta prov för undersökningar eller att få behövliga handlingar eller uppgifter om egenskaperna hos eller godkännandet av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter,

13) försummar att ge den beskrivning som föreskrivs i 93 c §,

14) utför installations- och reparationsarbeten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller i strid med den begränsning som föreskrivs i 90 §,

15) vägrar att ge i 91 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där system, komponenter eller separata tekniska enheter installeras eller repareras,

16) bryter mot de bestämmelser om specialtransportfordon eller utförande av specialtransporter som utfärdats med stöd av 99 §,

17) underlåter att fullgöra skyldigheten enligt 78 § att skaffa tillstånd för att bjuda ut för försäljning eller sälja komponenter och tekniska enheter,

18) bryter mot ett säljförbud som meddelats med stöd av 80 § 1 mom. eller anmäler ett sådant fordon för första registrering,

19) försummar att lämna sådan information som föreskrivs i en EU-rättsakt som innehåller tekniska krav och hänför sig till de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. och som kan leda till att fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning avlägsnas från marknaden,

20) underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 45 § 2 mom., 46 § 4 mom., 81 § 2 mom. eller 86 a § 1 mom.,

21) underlåter att fullgöra den skyldighet som ålagts tillverkaren att tillhandahålla material som avses i 46 a § 2 mom. 3 punkten eller material som behövs för verksamhet enligt 49 §,

22) försummar att tillhandahålla information som avses i 93, 93 a och 93 b §, eller

23) bryter mot det förbud att på andra fordon använda färgsättningen och emblemen på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon som föreskrivs i 20 § 4 mom.,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fordonsförseelse dömas till böter.

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen ger en utsedd teknisk tjänst, en godkänd sakkunnig eller en beviljare av enskilda godkännanden information som till sin juridiska betydelse är inkorrekt vid kontroller, mätningar eller tester som utförs för förfarandet för godkännande av fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning eller vid tester eller bedömningar som utförs för tillsyn över produktionens överensstämmelse.

96 a §
Hänvisningar till strafflagen

Bestämmelser om straff för äventyrande av trafiksäkerheten finns i 23 kap. 1 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för ingivande av osant intyg till en myndighet finns i 16 kap. 8 § i strafflagen.


1. Denna lag träder i kraft den 29 april 2009. Lagens 3 § 23 punkt träder dock i kraft den 1 januari 2011.

2. De bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av fordonslagen förblir i kraft till dess något annat bestäms eller föreskrivs.

3. EG-typgodkännanden av fordon i kategori M, N och O erkänns från och med den 29 april 2009.

4. EG-typgodkännandeskyldigheten enligt 32 § tillämpas från och med den 29 april 2009 på ett fordon som är av en ny fordonstyp i kategori M1. Enligt de direktiv som nämns i 30 § 1 mom. tillämpas på ett fordon i kategori M1 som är avsett för specialbruk och som hör till en ny fordonstyp EG-typgodkännandeskyldigheten dock från och med den 29 april 2011 och från och med den 29 april 2012 på alla fordon i kategori M1 som är avsedda för specialbruk och som tas i bruk första gången.

5. EG-typgodkännandeskyldigheten enligt 32 § tillämpas från och med den 29 oktober 2010 på ett ej färdigbyggt och färdigbyggt fordon som är av ny fordonstyp i kategori N1 samt oberoende av fordonstypens ålder på alla ej färdigbyggda och färdigbyggda fordon i kategori N1 från och med den 29 oktober 2011. Enligt de direktiv som nämns i 30 § 1 mom. tillämpas på ett fordon i kategori N1 som är avsett för specialbruk och som hör till en ny fordonstyp EG-typgodkännandeskyldigheten dock från och med den 29 oktober 2012 och från och med den 29 oktober 2014 på alla fordon i kategori N1 som tas i bruk första gången. I fråga om ett färdigbyggt fordon i kategori N1 tillämpas EG-typgodkännandeskyldigheten på fordon av en ny fordonstyp från och med den 29 oktober 2011 och från och med den 29 april 2013 på alla färdigbyggda fordon i kategori N1 som tas i bruk första gången.

6. EG-typgodkännandeskyldigheten enligt 32 § tillämpas från och med den 29 oktober 2010 på ett ej färdigbyggt och färdigbyggt fordon som är av en ny fordonstyp i kategori N2, N3, O1, O2, O3 och O4 samt oberoende av fordonstypens ålder på alla ej färdigbyggda och färdigbyggda fordon i kategori N2, N3, O1, O2, O3 och O4 från och med den 29 oktober 2012.

7. EG-typgodkännandeskyldigheten enligt 32 § tillämpas från och med den 29 april 2009 på ett ej färdigbyggt och färdigbyggt fordon som är av en ny fordonstyp i kategori M2 och M3 samt oberoende av fordonstypens ålder på alla ej färdigbyggda och färdigbyggda fordon i kategori M2 och M3 från och med den 29 oktober 2010. EG-typgodkännande för ett ej färdigbyggt och färdigbyggt fordon som är av en ny fordonstyp i kategori M2 och M3 kan dock på begäran av tillverkaren ersättas med ett nationellt typgodkännande före den 29 april 2010 om fordonen, deras system, komponenter och separata tekniska enheter har typgodkänts i enlighet med de rättsakter som räknas upp i del I i bilaga IV till det direktiv som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten.

8. Enligt de direktiv som nämns i 30 § 1 mom. tillämpas på ett fordon i kategori N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 och O4 som är avsett för specialbruk och som hör till en ny fordonstyp EG-typgodkännandeskyldigheten från och med den 29 oktober 2012 och från och med den 29 oktober 2014 på alla fordon i kategori N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 och O4 som är avsedda för specialbruk och som tas i bruk första gången.

9. EG-typgodkännandeskyldigheten enligt 32 § tillämpas från och med den 29 oktober 2012 på ett färdigbyggt fordon som är av en ny fordonstyp i kategori N2 och N3 samt från och med den 29 oktober 2014 på alla färdigbyggda fordon i kategori N2 och N3 som tas i bruk första gången, på ett färdigbyggt fordon av en ny fordonstyp i kategori M2 och M3 från och med den 29 april 2010 och från och med den 29 oktober 2011 på alla färdigbyggda fordon i kategori M2 och M3 som tas i bruk första gången samt från och med den 29 oktober 2011 på ett färdigbyggt fordon av en ny fordonstyp i kategori O1, O2, O3 och O4 och från och med den 29 oktober 2013 på alla färdigbyggda fordon i kategori O1, O2, O3 och O4 som tas i bruk första gången. EG-typgodkännande för ett färdigbyggt fordon i kategori M2 och M3 kan dock på begäran av tillverkaren ersättes med ett nationellt typgodkännande före den 29 april 2011 om fordonen, deras system, komponenter och separata tekniska enheter har typgodkänts i enlighet med de rättsakter som räknas upp i del I i bilaga IV till det direktiv som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten.

10. De avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse som ingåtts med Fordonsförvaltningscentralen och som gäller när denna lag träder i kraft fortsätter att gälla utan ändringar, dock högst till den 1 maj 2014.

11. De godkännanden av tekniska tjänster som gäller när denna lag träder i kraft fortsätter att gälla utan ändringar.

12. Vid påvisande av överensstämmelse vid registreringsbesiktning och enskilt godkännande kan de förfaranden för registreringsbesiktning som gäller vid ikraftträdandet iakttas till och med den 31 december 2009.

13. Bestämmelsen om registreringsskyldighet för släpanordningar för koppling till bil i 64 a § 4 punkten ska tillämpas på fordon som tas i bruk första gången från och med den 1 januari 2011 och på övriga fordon från och med den 1 januari 2015.

14. Lagens 30 § 1 mom., 31, 32, 34, 40 och 69 § ska tillämpas i fråga om fordon i kategori T1―T3 och C samt i fråga om trafiktraktorer från och med den 1 juli 2009 på alla fordon som tas i bruk första gången.

15. Under tiden mellan denna lags ikraftträdande och de tillämpningstidpunkter som anges ovan i 4―9, 13 och 14 mom. tillämpas på de fordon och system, komponenter och separata tekniska enheter i dessa vilka avses i nämnda lagrum de bestämmelser som gäller vid lagens ikraftträdande.

16. Ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska behandlas och avgöras med stöd av de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

17. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2008
KoUB 2/2009
RSv 18/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingfors den 3 april 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.