222/2009

Given i Helsingfors den 27 mars 2009

Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

En skattskyldig som bedriver näringsverksamhet har rätt att för sådana byggnader, maskiner och anläggningar som avses i 2 och 4 § och som den skattskyldige använder i produktiv verksamhet och tar i bruk kalenderåren 2009 och 2010 i beskattningen dra av anskaffningsutgifterna på det sätt som föreskrivs i denna lag.

2 §
Avskrivning på byggnader

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 34 § 2 mom. 1 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) får de avskrivningar som en skattskyldig gör skatteåren 2009 och 2010 på en byggnad som den skattskyldige använder som fabrik eller verkstad och som avses i 3 § i denna lag uppgå till högst 14 procent av den anskaffningsutgift för byggnaden som inte har avskrivits. Om en byggnad som hör till anläggningstillgångarna endast delvis används i produktiv verksamhet, får avskrivningen göras på den del av anskaffningsutgiften för byggnaden som motsvarar den produktiva användningen.

3 §
Påbörjande av byggandet

En förutsättning för att en höjd avskrivning ska få göras är att byggandet har påbörjats den 1 januari 2009 eller därefter. Om inte annat framgår av särskilda omständigheter, ska byggandet anses påbörjat när arbetena på byggnadsgrunden har inletts. Såsom arbeten på byggnadsgrunden avses i detta fall inte eventuella grävnings- eller sprängningsarbeten.

Med byggande avses i denna lag vidtagande av sådana byggnadsåtgärder för vilka det enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) krävs bygglov som berättigar till uppförande av nybyggnad.

4 §
Avskrivning på maskiner och anläggningar

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får de avskrivningar som skatteåren 2009 och 2010 görs på anskaffningsutgiften för en ny maskin eller anläggning som används i en fabrik eller verkstad uppgå till högst 50 procent av den anskaffningsutgift för maskinen eller anläggningen som inte har avskrivits.

5 §
Bokföring och rapportering

En förutsättning för att avskrivningarna enligt denna lag ska kunna dras av i beskattningen är att den avskrivning som görs på anskaffningsutgiften har dragits av som utgift också i den skattskyldiges bokföring. Den skattskyldige ska med tanke på verkställandet av beskattningen på ett tillförlitligt sätt redogöra för den tidpunkt då byggandet påbörjades samt för den tidpunkt då byggnaden, maskinen eller anläggningen togs i bruk. Anskaffningsutgifterna för maskiner och anläggningar ska i den skattskyldiges bokföring specificeras så tydligt att de lätt kan särskiljas från övriga utgifter.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2009 och 2010.

RP 6/2009
FiUB 1/2009
RSv 22/2009

Helsingfors den 27 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.