207/2009

Given i Helsingfors den 27 mars 2009

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 19 december 2008 om Finansinspektionen (878/2008) nya 32 a―32 c § som följer:

Befogenheter som gäller auktoriserade tillsynsobjekt och därmed jämförbara tillsynsobjekt
32 a §
Förbud mot förvärv av ägarandel

Finansinspektionen kan, efter att ha mottagit den anmälan som avses i 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda förvärv av en i nämnda paragrafer avsedd ägarandel i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning eller i ett försäkringsbolag (målföretag), om innehavet av andelen skulle äventyra målföretagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad anledning att misstänka att

1) den anmälningsskyldige inte har ett tillräckligt gott anseende eller en tillräckligt god ekonomisk ställning,

2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos målföretagets ledning eller andra tillståndsvillkor äventyras i målföretaget på grund av förvärvet,

3) tillsynen över målföretaget och förutsättningarna för det därtill hörande informationsutbytet mellan myndigheter äventyras på grund av förvärvet, eller att

4) förvärvet har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Finansinspektionen kan också förbjuda ett förvärv enligt 1 mom. om Finansinspektionen inte inom den tidsfrist som anges i 32 b § har mottagit de uppgifter som avses i 2 mom. i nämnda paragraf eller de utredningar som avses i 42 § 6 mom. i kreditinstitutslagen, 41 § 6 mom. i lagen om värdepappersföretag, 11 § 6 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller 4 kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen.

Finansinspektionen kan när den fattar beslut enligt denna paragraf samtidigt ställa en tidsfrist inom vilken det anmälda förvärvet ska genomföras vid hot om att Finansinspektionen kan vidta de åtgärder som avses i 32 c §.

På förbud mot förvärv av aktier och garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas 7 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag i stället för denna paragraf.

32 b §
Förfarande som tillämpas vid förbud mot förvärv av ägarandel

Finansinspektionen ska utan dröjsmål, senast den andra vardagen efter mottagandet av en anmälan enligt 32 a § 1 mom. samt, om anmälan senare kompletteras, efter mottagandet av en kompletterad anmälan, skriftligt bekräfta mottagandet av den anmälningsskyldiges anmälan. Av bekräftelsen ska framgå att anmälan innehåller de nödvändiga utredningarna eller, om anmälan inte innehåller alla nödvändiga utredningar, uppgifter om vilka utredningar som saknas. Av bekräftelsen ska även framgå behandlingstiden enligt 2 mom.

Finansinspektionen ska fatta det beslut som avses i 32 a § inom 60 vardagar från och med att den i enlighet med 1 mom. har bekräftat mottagandet av alla nödvändiga uppgifter (behandlingstid). Finansinspektionen kan under behandlingstiden, dock inte senare än den femtionde vardagen från det att behandlingstiden inletts, skriftligt begära behövliga specificerade uppgifter. Om ytterligare uppgifter begärs, avbryts behandlingstiden till dess att uppgifterna har lämnats in, dock för högst 20 vardagar eller, om den anmälningsskyldige har sin hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller den anmälningsskyldige är något annat kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkringsbolag eller fondbolag än ett sådant som har fått koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för högst 50 vardagar. Beslutet om förlängd behandlingstid ska utan dröjsmål delges den anmälningsskyldige.

Beslutet om att Finansinspektionen motsätter sig förvärvet ska delges den anmälningsskyldige senast den andra vardagen efter att behandlingstiden har gått ut. Om Finansinspektionen inte inom den behandlingstid som avses i denna paragraf har fattat ett beslut enligt 32 a §, anses inspektionen ha godkänt förvärvet.

Om den anmälningsskyldige är ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller moderföretag till ett sådant eller en fysisk eller juridisk person som i ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller i ett moderföretag till ett sådant har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, ska Finansinspektionen vid beslutsfattandet samarbeta med den EES-tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen över det utländska EES-tillsynsobjektet samt, om målföretaget är ett finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning, med de andra centrala tillsynsmyndigheter som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. Av beslutet ska framgå de i detta moment avsedda utländska tillsynsmyndigheternas ståndpunkt i fråga om förvärvet.

På behandlingen av en anmälan om förvärv av aktier eller garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas 7 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag i stället för denna paragraf.

32 c §
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar

Finansinspektionen kan förbjuda en aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutning eller försäkringsbolag för högst ett år i sänder, om

1) den anmälan om förvärv av aktier eller andelar som avses i 41 § i kreditinstitutslagen, 42 § i lagen om värdepappersföretag, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen inte har gjorts,

2) aktierna eller andelarna har förvärvats trots Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, eller om

3) det innehav som överskrider den gräns för innehav som avses i lagrummen enligt 1 punkten äventyrar målföretagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, på det sätt som avses i 32 a §.

Efter att Finansinspektionen har utfärdat ett förbud enligt 1 mom. har aktie- eller andelsägaren i fråga om dessa aktier eller andelar inga andra rättigheter i målföretaget än rätten till vinst. Ett förvärv enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten får inte införas i målföretagets aktiebok eller garantiandelsförteckning och inte heller i aktieägar-, medlems- eller garantiandelsägarförteckningen.

På ägare till aktier eller garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas 7 a § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag i stället för denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 8 april 2009.

RP 235/2008
EkUB 1/2009
RSv 15/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG (32007L0044 ), EGT nr L 247, 21.9.2007, s. 1

Helsingfors den 27 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.